Kommuniké från extra bolagsstämma i AdderaCare

Den 1 december 2020 beslutade AdderaCare AB (publ):s styrelse, under förutsättning av en bolagsstämmas godkännande, om en riktad nyemission av högst 7 812 500 aktier till den strategiska investeraren Linc AB. AdderaCare höll idag extra bolagsstämma varvid det beslutades att godkänna styrelsens beslut.

Läs mer

Extra bolagsstämma i AdderaCare AB (publ)

Aktieägarna i AdderaCare AB (publ), org.nr 556936-0752 (”AdderaCare” eller ”Bolaget”), med säte i Helsingborg, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 18 december 2020.

Läs mer

AdderaCare genomför riktad nyemission till Linc AB om 25 MSEK

Styrelsen i AdderaCare AB (publ) (”AdderaCare”) har, under förutsättning av godkännande vid en extra bolagsstämma, beslutat om en riktad nyemission av högst 7 812 500 aktier till den strategiska investeraren Linc AB. Teckningskursen, som har fastställts genom förhandling, uppgår till 3,20 SEK per aktie. Genom den riktade nyemissionen förväntas AdderaCare tillföras 25,0 MSEK.

Läs mer

AdderaCare offentliggör delårsrapport för det tredje kvartalet 2020

AdderaCare AB (”AdderaCare”) offentliggör idag, den 19 november 2020, delårsrapport för det tredje kvartalet 2020. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogad fil samt via följande länk: https://www.adderacare.com/investerare/#finansiella-dokument

Läs mer

AdderaCare slutför HUKA-förhandling: Ger en positiv effekt på andra kvartalets resultat om 0,85 MEUR

AdderaCare (”AdderaCare”) har efter förhandling med tidigare ägare till dotterbolaget Huka B.V. (”Huka”) enats om storleken för den i samband med förvärvet avtalade tilläggsköpeskillingen på 1,5 MEUR. Förhandlingen ger en positiv resultateffekt i det andra kvartalet på 0,85 MEUR då den nu överenskomna tilläggsköpeskillingen maximalt kommer att uppgå till 0,65 MEUR.

Läs mer

Sista dag för handel med BTA i AdderaCare

I juni 2020 genomförde AdderaCare AB (”AdderaCare”) en företrädesemission där även allmänheten gavs möjlighet att teckna aktier. Genom företrädesemissionen emitterades totalt 7 401 238 aktier. Företrädesemissionen har nu registrerats på Bolagsverket och bolaget kan därmed meddela att sista dag för handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att vara den 14 juli 2020 och att stoppdag kommer att vara den 16 juli 2020.

Läs mer

AdderaCares företrädesemission övertecknad

Den 18 juni 2020 avslutades teckningstiden i AdderaCare AB:s (”AdderaCare” eller ”Bolaget”) företrädesemission av aktier. Företrädesemissionen tecknades totalt, inklusive teckningsåtagande, till cirka 171 procent av befintliga aktieägare och allmänheten. Detta innebär att garantiteckning inte tas i anspråk. AdderaCare tillförs därmed cirka 14,8 MSEK före emissionskostnader. Likviden från företrädesemissionen syftar till att genomföra ytterligare investeringar i dotterbolagen med avsikten att åstadkomma såväl organisatoriska förändringar som effektiviseringar inom produktion, logistik och digitalisering. Sedermera Fondkommission har agerat finansiell rådgivare och Markets & Corporate Law Nordic AB har agerat legal rådgivare i företrädesemissionen. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut idag den 24 juni 2020.

Läs mer

Idag inleds teckningstiden i AdderaCares företrädesemission

Idag, den 4 juni 2020, inleds teckningstiden i AdderaCare AB:s (”AdderaCare” eller ”Bolaget”) företrädesemission av aktier för att genomföra ytterligare investeringar i dotterbolagen med avsikten att åstadkomma såväl organisatoriska förändringar som effektiviseringar inom produktion, logistik och digitalisering. Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i nyemissionen. Teckningstiden löper till och med den 18 juni 2020. Fulltecknad företrädesemission tillför AdderaCare cirka 14,8 MSEK före emissionskostnader. AdderaCare har på förhand erhållit teckningsförbindelser om cirka 8,5 MSEK och garantiteckning om 5 MSEK, totalt motsvarande cirka 91 procent av emissionsvolymen. Memorandum, teaser och anmälningssedel finns tillgängligt på Bolagets (www.adderacare.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Härutöver finns möjlighet att teckna med BankID på Sedermera Fondkommissions hemsida. Sedermera Fondkommission agerar finansiell rådgivare samt emissionsinstitut och Markets & Corporate Law Nordic AB agerar legal rådgivare i samband med nyemissionen.

Läs mer

AdderaCare AB offentliggör memorandum i samband med företrädes­emission

AdderaCare AB (”AdderaCare” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed memorandum med anledning av Bolagets företrädesemission, vars teckningstid inleds den 4 juni 2020. Memorandumet hålls tillgängligt på Bolagets (www.adderacare.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Teaser och anmälningssedel kommer att publiceras på ovannämnda hemsidor i samband med att teckningstiden inleds.

Läs mer

AdderaCare förhandlar om tilläggsköpeskilling för Huka

AdderaCare (”AdderaCare”) förhandlar om storleken på den tilläggsköpeskilling som avtalades i samband med förvärvet av Huka B.V. Oavsett utfallet av den nyligen påbörjade förhandlingen så har AdderaCare reserverat för hela tilläggsköpeskillingen, vilket innebär att utfallet inte kommer att påverka koncernens resultat utan enbart kassaflödet.

Läs mer

Kommuniké från AdderaCare AB (publ) årsstämma den 27 maj 2020

AdderaCare AB (publ) höll idag, den 27 maj 2020, årsstämma i Malmö. Bolagsstämman valde advokat Filip Funk vid Fredersen Advokatbyrå till ordförande och protokollförare. Stämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med styrelsens och valberedningens tidigare offentliggjorda förslag. Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste besluten som fattades.

Läs mer

AdderaCare offentliggör delårsrapport för det första kvartalet 2020

AdderaCare AB (”AdderaCare”) offentliggör idag, den 14 maj 2020, delårsrapport för det första kvartalet 2020. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogad fil samt via följande länk: https://www.adderacare.com/investerare/#finansiella-dokument

Läs mer

Kallelse till årsstämma i AdderaCare AB (publ)

Aktieägarna i AdderaCare AB (publ), 556936–0752, kallas härmed till årsstämma den 27 maj 2020 kl. 09.00 i Fredersen Advokatbyrås lokaler, Turning Torso, Lilla Varvsgatan 14 i Malmö.

Läs mer

AdderaCare beslutar om företrädesemission för att stärka Bolagets finansiella ställning inför fortsatta investeringar

Styrelsen i AdderaCare AB (”AdderaCare” eller ”Bolaget”) har beslutat att, villkorat av godkännande vid årsstämma den 27 maj 2020, genomföra en företrädesemission av aktier vilken kan tillföra Bolaget högst cirka 14,8 MSEK före emissionskostnader. Även allmänheten ges möjlighet att delta. Kapitalet är främst avsett att stärka AdderaCares finansiella ställning för att Bolaget därigenom ska kunna genomföra ytterligare investeringar i dess dotterbolag. Inför företrädesemissionen har befintliga aktieägare samt externa parter ingått avtal om teckningsförbindelser om totalt cirka 8,5 MSEK. Härutöver har AdderaCare avtalat om garantiteckningar med externa parter om totalt 5 MSEK. Sammanlagt har AdderaCare därmed erhållit teckningsförbindelser och garantiteckningar motsvarande cirka 91 procent av emissionsvolymen. Memorandum, teaser och anmälningssedel kommer att finnas tillgängligt på Bolagets (www.adderacare.com), Nasdaq First North Growth Markets (www.nasdaqomxnordic.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor senast i samband med teckningstidens inledande. Kallelse till årsstämma kommer att offentliggöras inom kort.

Läs mer

AdderaCare uppdaterar bokslutskommunikén för 2019

Till följd av reserveringar för befarade kundförluster i AdderaCare AB:s (”AdderaCare”) dotterbolag Huka B.V. som belastar 2019 års rörelseresultat med 3,2 MSEK inklusive omräkningsdifferens, har bokslutet för 2019 fått göras om. Effekterna på resultatet i det uppdaterade bokslutet beskrivs i sammandrag nedan.

Läs mer

AdderaCare justerar bokslutet 2019 efter kundförlust i dotterbolag – kan påverka tilläggsköpeskilling

Huka B.V., dotterbolag till AdderaCare AB (”AdderaCare”), tvingas till reserveringar för kundförluster när en av bolagets kunder, en grupp av hjälpmedelscentraler i Holland, inleder konkursförfarande. Hukas fordran uppgår till 4,4 mkr, varav 3,1 mkr avser 2019.

Läs mer

AdderaCares dotterbolag Trident varslar om korttidspermittering

Trident AB, dotterbolag till AdderaCare AB (”AdderaCare”), har efter samråd med de fackliga företrädarna beslutat varsla 20 anställda om korttidspermittering. Orsaken till varslet är Coronavirusets utveckling som leder till en avmattning i efterfrågan som i synnerhet berör exportmarknaderna Benelux, Frankrike, Tyskland och UK.

Läs mer

AdderaCares dotterbolag Komikapp varslar om korttidspermittering

Komikapp AB (”Komikapp”), dotterbolag till AdderaCare AB (”AdderaCare”), har beslutat varsla tolv anställda om korttidspermittering. Orsaken till varslet är Coronavirusets utveckling i Sverige som leder till en kraftig tillfällig avmattning i efterfrågan på kognitiva hjälpmedel. Permitteringen inleds snarast efter omställningstiden och beräknas pågå så länge som det krävs. Målsättningen är att återgå till normal drift så snart läget stabiliserats.

Läs mer

AdderaCares dotterbolag Erimed varslar sin personal om permittering

Erimed International KB (”Erimed”), dotterbolag till AdderaCare AB (”AdderaCare”), har beslutat om att varsla nio anställda om korttidspermittering. Orsaken till varslet är Coronavirusets utveckling i Sverige och en kraftig avmattning i efterfrågan av ortopediska skor och hjälpmedel. Permitteringen inleds snarast efter omställningstiden och beräknas pågå så länge som krävs utifrån den rådande situationen. Målsättningen är att återgå till normal drift av verksamheten så snart läget stabiliserats.

Läs mer

AdderaCare offentliggör bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2019

AdderaCare AB (”AdderaCare”) offentliggör idag, den 27 februari 2020, bokslutskommunikén avseende det fjärde kvartalet och räkenskapsåret 2019. Bokslutskommunikén finns tillgänglig som bifogad fil samt via följande länk: https://www.adderacare.com/investerare/#finansiella-dokument

Läs mer

AdderaCare byter till Erik Penser Bank som Certified Adviser och likviditetsgarant

Läs mer
23 documents found