AdderaCare offentliggör delårsrapport för det tredje kvartalet 2019

AdderaCare AB (”AdderaCare”) offentliggör idag, den 21 november 2019, delårsrapport för det tredje kvartalet 2019. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogad fil samt via följande länk: https://www.adderacare.com/investerare/#finansiella-dokument

Läs mer

AdderaCares dotterbolag Erimed-gruppen rekryterar ny VD

AdderaCare AB (”AdderaCare”) meddelar idag, den 11 oktober 2019, att dotterbolaget Erimed-gruppen har rekryterat Annica Forslund Nilsson som ny VD. Annica har lång erfarenhet från ledande befattningar och chefsroller i olika företag, främst inom MedTech och LifeScience och kommer närmast från Marcan AB där hon varit ansvarig för coachning och ledarskapsutveckling. Annica påbörjar sin anställning omgående i Erimed-gruppen.

Läs mer

Rickard Persson slutar som VD för Erimed-gruppen

AdderaCare AB (”AdderaCare”) offentliggör idag att Rikard Persson, VD för dotterbolaget Erimed-gruppen, meddelat att han önskar lämna sin post som VD senast under första kvartalet 2020. Styrelsen för AdderaCare påbörjar omgående rekrytering av en efterträdare. Rickard Persson kommer att kvarstå som VD för Erimed-gruppen till dess att en efterträdare har rekryterats och kommer härutöverkvarstå att stötta bolaget som konsult även i framtiden.

Läs mer

AdderaCare offentliggör halvårsrapport för 2019

AdderaCare AB (”AdderaCare”) offentliggör idag, den 15 augusti 2019, halvårsrapport för 2019. Halvårsrapporten finns tillgänglig som bifogad fil samt på AdderaCares hemsida (www.adderacare.com).

Läs mer

Beslut om tilldelning i riktad nyemission

Styrelsen i AdderaCare AB (”AdderaCare”) beslutade den 12 juli 2019 att, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 23 maj 2019, genomföra en riktad nyemission till Inwestling AB om totalt 700 000 nya aktier, motsvarande en emissionslikvid om cirka 3,9 MSEK. Styrelsen i AdderaCare har idag beslutat om tilldelning av dessa 700 000 aktier till Inwestling AB i enlighet med beslutet om den riktade nyemissionen som fattats av styrelsen samt Inwestling AB:s genomförda aktieteckning.

Läs mer

AdderaCare genomför riktad nyemission till strategisk investerare om cirka 3,9 MSEK

AdderaCare AB (”AdderaCare”) meddelar idag, den 12 juli 2019 att styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 23 maj 2019, har beslutat att genomföra en riktad nyemission till Inwestling AB om cirka 3,9 MSEK. Den riktade nyemissionen genomförs i syfte att möjliggöra aktieägande för en ny strategisk investerare med särskilt intresse i bolaget samt att tillvarata möjligheten att tillföra nytt rörelsekapital på, för bolaget, attraktiva villkor.

Läs mer

Riktad kvittningsemission fulltecknad

AdderaCare AB (publ) (”AdderaCare”) meddelar härmed att bolagets riktade kvittningsemission om cirka 3,75 MSEK har tecknats fullt ut. Den riktade kvittningsemissionen av aktier har, som tidigare kommunicerats, genomförts i syfte att delfinansiera en tilläggsköpeskilling avseende förvärvet av Huka B.V (”Huka”). Kvittningsemissionen kommer nu att registreras på Bolagsverket.

Läs mer

Byte av Certified Adviser till Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

AdderaCare AB (publ) (”AdderaCare”) har ingått avtal med Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (”SKMG”) avseende tjänsten som Certified Adviser. SKMG tillträder som Certified Adviser den 1 juli 2019. Fram till dess kommer Sedermera Fondkommission att fortsatt agera som Certified Adviser åt bolaget.

Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma i AdderaCare AB (publ)

Idag, den 19 juni 2019, hölls extra bolagsstämma i AdderaCare AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades med erforderlig majoritet.

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i AdderaCare AB (publ)

Aktieägarna i AdderaCare AB (publ), 556936-0752, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 19 juni 2019 kl. 10.00 på Sedermera Fondkommissions kontor, Norra Vallgatan 64, i Malmö.

Läs mer

AdderaCare genomför riktad kvittningsemission för delfinansiering av tilläggsköpeskilling för förvärvet av Huka B.V.

AdderaCare AB (”AdderaCare”) meddelar idag, den 31 maj 2019, att styrelsen, förutsatt godkännande vid extra bolagsstämma, har beslutat att genomföra en riktad kvittningsemission om cirka 3,75 MSEK. Den riktade kvittningsemissionen genomförs i syfte att delfinansiera en tilläggsköpeskilling för förvärvet av Huka B.V (”Huka”). Kallelse till extra bolagsstämma publiceras inom kort. 

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i AdderaCare AB (publ)

Idag, den 23 maj 2019, hölls årsstämma i AdderaCare AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. 

Läs mer

AdderaCare offentliggör delårsrapport för det första kvartalet 2019

AdderaCare AB (”AdderaCare”) offentliggör idag, den 16 maj 2019, delårsrapport för det första kvartalet 2019. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogad fil samt på AdderaCares hemsida (www.adderacare.com).

Läs mer

AdderaCare offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2018

AdderaCare AB (”AdderaCare”) offentliggör idag, den 2 maj 2019, årsredovisning för räkenskapsåret 2018. Årsredovisningen finns tillgänglig som bifogad fil samt på AdderaCares hemsida (www.adderacare.com).

Läs mer

AdderaCare rekryterar Marianne Sernevi som ny VD

AdderaCare AB (”AdderaCare”) meddelar i dag att Marianne Sernevi har rekryterats som ny VD för bolaget. Marianne Sernevi har flerårig erfarenhet som VD och har även arbetat med försäljning och affärsutveckling i såväl internationellt som nationellt verksamma företag. Marianne kommer närmast från Skånska Energi AB där hon är VD och koncernchef. Marianne Sernevi tillträder som VD för AdderaCare den 1 september 2019.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i AdderaCare AB (publ)

Aktieägarna i AdderaCare AB (publ), 556936-0752, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 maj 2019 kl. 09.00 på Sedermera Fondkommissions kontor, Norra Vallgatan 64, i Malmö.

Läs mer

Rättelse: AdderaCare offentliggör bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2018

I samband med publicering av bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2018 saknades referens till EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen är uppdaterad i detta pressmeddelande.  AdderaCare AB (”AdderaCare”) publicerar härmed bokslutskommuniké avseende det fjärde kvartalet och räkenskapsåret 2018. Bokslutskommunikén finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.adderacare.com). Nedan följer en sammanfattning av bokslutskommunikén.

Läs mer

AdderaCare offentliggör bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2018

AdderaCare AB (”AdderaCare”) publicerar härmed bokslutskommuniké avseende det fjärde kvartalet och räkenskapsåret 2018. Bokslutskommunikén finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.adderacare.com). Nedan följer en sammanfattning av bokslutskommunikén

Läs mer

Michael Hermansson slutar som VD för AdderaCare under 2019

VD Michael Hermansson har idag meddelat styrelsen sin avsikt att avgå som VD för AdderaCare AB (”AdderaCare”). Styrelsen påbörjar omgående rekrytering av en efterträdare. Michael Hermansson kommer att kvarstå som VD till dess att en efterträdare har rekryterats. 

Läs mer
19 documents found