AdderaCare offentliggör delårsrapport för de första nio månaderna 2018

AdderaCare AB (”AdderaCare”) publicerar härmed delårsrapport avseende perioden januari – september 2018. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.adderacare.com). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.

Läs mer

AdderaCare offentliggör halvårsrapport för första halvåret 2018

AdderaCare AB (”AdderaCare”) publicerar härmed halvårsrapport avseende perioden januari – juni 2018. Halvårsrapporten finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.adderacare.com). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i AdderaCare AB (publ)

Idag, den 23 maj 2018, hölls årsstämma i AdderaCare AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.  

Läs mer

AdderaCare offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2018

AdderaCare AB (”AdderaCare”) publicerar härmed delårsrapport avseende perioden januari – mars 2018. Delårsrapporten finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.adderacare.com). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten. 

Läs mer

Sista dag för handel med BTA i AdderaCare AB (publ)

I mars/april 2018 genomförde AdderaCare AB (”AdderaCare”) en företrädesemission i vilken även allmänheten inbjöds att teckna aktier. Genom företrädesemissionen nyemitterades 1 924 045 aktier. Sista dag för handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) är den 9 maj 2018 och stoppdag är den 14 maj 2018.

Läs mer

AdderaCares offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2017

AdderaCare AB (”AdderaCare”) offentliggör idag, den 2 maj 2018, årsredovisning för räkenskapsåret 2017. Årsredovisning finns tillgänglig som bifogad fil samt på AdderaCares hemsida (www.adderacare.com).

Läs mer

AdderaCares företrädesemission övertecknad

AdderaCare AB:s (”AdderaCare”) meddelar idag att bolagets företrädesemission om cirka 16,2 MSEK för att stärka upp bolagets likviditet och balansräkning samt bygga upp en finansiell buffert för fortsatt aggressiv expansion har övertecknats. Företrädesemissionen tecknades till cirka 31 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 192 procent. Genom företrädesemissionen nyemitteras 1 924 045 aktier och AdderaCare tillförs cirka 16,2 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 1,0 MSEK. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut idag, den 20 april 2018. 

Läs mer

Kallelse till årsstämma i AdderaCare AB (publ)

Aktieägarna i AdderaCare AB (publ), 556936-0752, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 23 maj 2018 kl. 09.00 på Sedermera Fondkommissions kontor, Norra Vallgatan 64, i Malmö.

Läs mer

AdderaCare avtalar om ytterligare teckningsförbindelser i företrädesemissionen

AdderaCare AB (”AdderaCare”) meddelar härmed att bolaget, utöver sedan tidigare kommunicerade teckningsförbindelser, skriftligen avtalat om ytterligare teckningsförbindelser inför bolagets planerade företrädesemission. Bolaget har skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om totalt cirka 1 MSEK med de tidigare ägarna av Huka B.V. Totalt har AdderaCare därmed skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 12 MSEK, motsvarande cirka 74 procent av emissionslikviden. Teckningstiden inleds den 29 mars 2018.  

Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma i AdderaCare AB (publ)

Idag, den 19 mars 2018, hölls extra bolagsstämma i AdderaCare AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades. Beslutet fattades med erforderlig majoritet.   Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission Stämman beslutade godkänna styrelsens beslut att genom företrädesemission öka bolagets aktiekapital med högst 96 202,25 kronor genom nyemission av högst 1 924 045 aktier till en teckningskurs om 8,40 kronor per aktie. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 16 161 978,00 kronor.

Läs mer

AdderaCare avtalar om ytterligare teckningsförbindelser

AdderaCare AB (”AdderaCare”) meddelar härmed att bolaget, utöver sedan tidigare kommunicerade teckningsförbindelser, skriftligen avtalat om ytterligare teckningsförbindelser inför bolagets planerade företrädesemission. Bolaget har skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om totalt cirka 11 MSEK, motsvarande cirka 68 procent av emissionslikviden, med bl.a. styrelseledamöter, ledande befattningshavare och huvudägare. Styrelsens beslut om företrädesemission är avsett att godkännas på extra bolagsstämma den 19 mars 2018 och förutsatt godkännande är teckningstiden avsedd att inledas den 29 mars 2018.  

Läs mer

AdderaCare offentliggör bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2017

AdderaCare AB (”AdderaCare”) publicerar härmed bokslutskommuniké avseende perioden januari – december 2017. Bokslutskommunikén finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.adderacare.com). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten. 

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i AdderaCare AB (publ)

Aktieägarna i AdderaCare AB (publ), 556936-0752, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 19 mars 2018 kl. 10.00 på Sedermera Fondkommissions kontor, Norra Vallgatan 64, i Malmö.

Läs mer

AdderaCare beslutar om företrädesemission

AdderaCare AB (”AdderaCare”) meddelar härmed att styrelsen beslutat att, villkorat av godkännande på extra bolagsstämma, genomföra en företrädesemission av högst 1 924 045 aktier. Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i företrädesemissionen. Fulltecknad företrädesemission tillför AdderaCare cirka 16,2 MSEK före emissionskostnader. AdderaCare har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 10,3 MSEK, motsvarande cirka 64 procent av emissionsvolymen, med bl.a. styrelseledamöter, ledning och huvudägare. Kallelse till extra bolagsstämma publiceras inom kort. 

Läs mer

AdderaCare förvärvar Huka B.V. och genomför en riktad nyemission för att delfinansiera köpeskilling

AdderaCare AB (”AdderaCare”) meddelar idag, den 1 februari 2018, att bolaget har undertecknat ett aktieöverlåtelseavtal (Share Purchase Agreement) avseende att förvärva samtliga aktier i Huka B.V. (”Huka”). Köpeskilling för förvärvet erläggs dels genom kontanter från ett banklån och dels genom en riktad nyemission där aktieägare i Huka erhåller aktier i AdderaCare. De aktier som nyemitteras i den riktade nyemissionen omfattas av lock up-avtal. Den riktade nyemissionen har beslutats av styrelsen med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 18 december 2017. Köpeskilling i form av kontanter har erlagts i samband med avtalsskrivning och AdderaCare har därmed fått omedelbart tillträde till aktierna i Huka. AdderaCare kan komma att utge en tilläggsköpeskilling för förvärvet beroende på det framtida rörelseresultatet (EBITDA). 

Läs mer
15 documents found