AdderaCare AB: Första dag för handel på Nasdaq Stockholm First North

Idag, den 1 december 2016, inleds handeln i AdderaCare AB:s (”AdderaCare”) aktier på Nasdaq Stockholm First North. Aktien har ISIN-kod SE0009160922 och handlas under symbolen ADDERA.

Läs mer

AdderaCare AB: Optionsavtal för styrelseledamöter och ledande befattningshavare upprättade

Som tidigare kommunicerats via investeringsmemorandum offentliggjort 7 oktober 2016, har AdderaCare AB:s (”AdderaCare”) huvudägare aviserat sin avsikt att ställa ut teckningsoptioner till bolagets nyinvalda styrelseledamöter och ledande befattningshavare. Dessa optionsavtal är nu upprättade. Inga aktier kommer att nyemitteras vid nyttjande av optionerna, varmed teckningsoptionerna inte medför någon utspädning för bolagets befintliga aktieägare.

Läs mer
2 documents found