Idag inleds teckningstiden i AdderaCare AB:s företrädesemission

Idag, den 29 mars 2018, inleds teckningstiden i AdderaCare AB:s (”AdderaCare”) företrädesemission. Även allmänheten inbjuds att teckna aktier i företrädesemissionen. Teckningstiden löper till och med den 17 april 2018. Vid fulltecknad företrädesemission tillförs AdderaCare cirka 16,2 MSEK före emissionskostnader. AdderaCare har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 12 MSEK, motsvarande cirka 74 procent av emissionsvolymen, med bl.a. styrelseledamöter, ledning och huvudägare. Memorandum, teaser och anmälningssedel finns tillgängligt på AdderaCares (www.adderacare.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Härutöver finns möjlighet att teckna aktier med BankID på Sedermera Fondkommissions hemsida.

Läs mer

AdderaCare AB (publ) offentliggör memorandum inför företrädesemissionen

AdderaCare AB (”AdderaCare”) offentliggör härmed memorandum med anledning av bolagets företrädesemission, vars teckningstid inleds den 29 mars 2018. Memorandumet finns tillgängligt på bolagets (www.adderacare.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Teaser och anmälningssedel utan företrädesrätt kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att teckningstiden inleds.

Läs mer

AdderaCare meddelar organisationsförändringar i Trident Industri AB

AdderaCare AB (”AdderaCare”) meddelar idag, den 2 mars 2018, att organisationsförändringar kommer att ske i dotterbolaget Trident Industri AB (”Trident”). Dels kommer rättigheterna till Helaform-sortimentet att avyttras och dels kommer Joakim Majava att tillträda posten som VD i bolaget per den 1 april 2018. Organisationsförändringarna genomförs för att koncentrera verksamheten till hjälpmedelsbranschen och frigöra tid för AdderaCares VD Michael Hermansson, som sedan AdderaCares förvärv av Trident har axlat ansvaret som VD för dotterbolaget.  

Läs mer

AdderaCares dotterbolag Amajo AS rekryterar ny VD

AdderaCare AB (”AdderaCare”) meddelar idag, den 23 februari 2018, att det norska dotterbolaget Amajo AS (”Amajo”) har rekryterat Shahram Ariafar som ny VD. Ariafar har omfattade erfarenhet av ledarskap och företagsutveckling samt ett särskilt engagemang för frågor relaterade till Amajos verksamhetsområde. Shahram Ariafar tillträder tjänsten under april 2018. 

Läs mer

Analysguiden publicerar aktieanalys på AdderaCare

AdderaCare AB (”AdderaCare”) meddelar härmed att Analysguiden gett en köprekommendation och satt en riktkurs på bolagets aktie om 15,00 SEK. Aktieanalysen finns tillgänglig på Analysguidens (www.aktiespararna.se/analysguiden) hemsida.  

Läs mer
5 documents found