AdderaCare AB godkänt för listning på Nasdaq Stockholm First North

AdderaCare AB (”AdderaCare”) meddelar härmed att bolaget har uppfyllt kraven för listning på Nasdaq Stockholm First North och idag, den 29 november, har erhållit marknadsplatsens formella godkännande. Första dag för handel i AdderaCares aktier beräknas att bli den 1 december 2016. 

Läs mer

AdderaCare AB: Nyemissionen inför planerad listning på Nasdaq Stockholm First North kraftigt övertecknad

Den 27 oktober 2016 avslutades teckningstiden i AdderaCare AB:s (”AdderaCare”) nyemission om högst cirka 10,6 MSEK. Nyemissionen tecknades till cirka 85 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 803 procent. Genom nyemissionen tillförs AdderaCare cirka 1 800 nya aktieägare och cirka 10,6 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 1,1 MSEK. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut imorgon, den 3 november 2016. Första dag för handel på Nasdaq Stockholm First North är, givet marknadsplatsens godkännande, beräknad att bli 1 december 2016. 

Läs mer

AdderaCare AB: Idag inleds teckningstiden i AdderaCare AB

Idag, den 13 oktober 2016, inleds teckningstiden i AdderaCare AB (”AdderaCare”). Teckningstiden löper till och med den 27 oktober 2016. Vid fulltecknad nyemission tillförs AdderaCare cirka 10,6 MSEK före emissionskostnader. Memorandum, teaser och anmälningssedel utan företrädesrätt finns att tillgå på AdderaCares och Sedermera Fondkommissions respektive hemsidor (www.adderacare.com och http://www.sedermera.se). 

Läs mer

AdderaCare AB publicerar memorandum och bjuder in till investerarträffar inför nyemission

AdderaCare AB (”AdderaCare”) publicerar idag, den 7 oktober 2016, memorandum med anledning av bolagets nyemission med teckningstid 13-27 oktober 2016, inför planerad listning på Nasdaq Stockholm First North.

Läs mer

AdderaCare AB planerar nyemission samt listning på Nasdaq Stockholm First North

AdderaCare AB (”Addera Care”) meddelar härmed, den 3 oktober 2016, att bolaget avser att genomföra en nyemission under oktober 2016 inför planerad listning på Nasdaq Stockholm First North under slutet av 2016. Fulltecknad nyemission tillför Addera Care cirka 10,6 MSEK före emissionskostnader. 

Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma i AdderaCare AB

Den 28 september 2016 hölls extra bolagsstämma i AdderaCare AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. 

Läs mer
6 documents found