Subscribe

AdderaCare har avhållit årsstämma – se stämmoanförandet digitalt

AdderaCare AB (publ) har idag avhållit årsstämma, vilken mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19 pandemin, genomfördes genom förhandsröstning (poströstning). För de som vill ta del av VD:s och CFO:s anförande finns en digital version tillgänglig på bolagets hemsida https://www.adderacare.com/.

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i AdderaCare AB (publ)

AdderaCare AB (publ) ("AdderaCare") avhöll den 26 maj 2021 årsstämma. Med anledning av rådande covid-19-pandemi hölls årsstämman endast genom poströstning. Aktieägare kan ta del av verkställande direktörens presentation på bolagets hemsida. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

Läs mer

AdderaCare publicerar årsredovisning för räkenskapsåret 2020

AdderaCare AB (publ) publicerar idag, den 5 maj 2021, årsredovisning för räkenskapsåret 2020.

Läs mer

AdderaCare tillsätter affärsutvecklingschef och ny VD i Huka

AdderaCare AB:s holländska dotterbolag Huka B.V. byter VD. Nuvarande COO Rob Lotgerink har utsetts till ny VD. Hans företrädare Bas Kamp kommer att jobba vidare inom koncernen som affärsutvecklingschef och kommer även att fungera som mentor för Rob Lotgerink. Förändringarna träder i kraft under maj 2021.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i AdderaCare AB (publ)

Aktieägarna i AdderaCare AB (publ), org.nr 556936-0752, kallas härmed till årsstämma den 26 maj 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer AdderaCares årsstämma att genomföras genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum.

Läs mer

AdderaCares förvärv av Linds Ortopediska godkänns av Region Stockholm

AdderaCare AB offentliggjorde den 24 mars intentionen att förvärva Linds Ortopediska AB (Linds) givet att Region Stockholm godkänner förändringen mot bakgrund av Linds ramavtal om leverans av ortopedtekniska lösningar till regionen. Region Stockholm har i dag meddelat att regionen inte har något att invända mot förvärvet, vilket innebär att avtalet kan fullföljas med ekonomiskt tillträde den 1 maj 2021.

Läs mer

Rättelse: pressmeddelande om Huka B.V. publicerades idag av misstag – kommunicerades ursprungligen 2018

AdderaCare AB ("AdderaCare") meddelar härmed att pressmeddelandet "AdderaCare förvärvar Huka B.V. och genomför en riktad nyemission för att delfinansiera köpeskilling", publicerades av misstag idag den 24 mars 2021 kl 12:00 på grund av ett tekniskt fel. Pressmeddelandet kommunicerades för första gången den 1 februari 2018.

Läs mer

AdderaCare förvärvar Linds Ortopediska

AdderaCare AB förvärvar Linds Ortopediska AB (Linds) för 40 MSEK med möjlig tilläggsköpeskilling på 10 MSEK. Linds är en ortopedteknisk verksamhet med 25 anställda som verkar i Stockholm. Förvärvet bedöms skapa goda tillväxtmöjligheter för båda parter som kompletterar och stärker varandra när det gäller erbjudande och kompetenser. Nuvarande ledning i Linds kommer att fortsätta driva bolaget.

Läs mer

AdderaCare förvärvar Huka B.V. och genomför en riktad nyemission för att delfinansiera köpeskilling

AdderaCare AB ("AdderaCare") meddelar idag, den 1 februari 2018, att bolaget har undertecknat ett aktieöverlåtelseavtal (Share Purchase Agreement) avseende att förvärva samtliga aktier i Huka B.V. ("Huka"). Köpeskilling för förvärvet erläggs dels genom kontanter från ett banklån och dels genom en riktad nyemission där aktieägare i Huka erhåller aktier i AdderaCare. De aktier som nyemitteras i den riktade nyemissionen omfattas av lock up-avtal. Den riktade nyemissionen har beslutats av styrelsen med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 18 december 2017. Köpeskilling i form av kontanter har erlagts i samband med avtalsskrivning och AdderaCare har därmed fått omedelbart tillträde till aktierna i Huka. AdderaCare kan komma att utge en tilläggsköpeskilling för förvärvet beroende på det framtida rörelseresultatet (EBITDA).

Läs mer

AdderaCare offentliggör bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2020

AdderaCare AB ("AdderaCare") offentliggör idag, den 25 februari 2021, bokslutskommunikén för det fjärde kvartalet och räkenskapsåret 2020. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogad fil samt via följande länk: https://www.adderacare.com/investerare/#finansiella-dokument

Läs mer
11 documents found