AdderaCares dotterbolag Komikapp varslar om korttidspermittering

Komikapp AB (”Komikapp”), dotterbolag till AdderaCare AB (”AdderaCare”), har beslutat varsla tolv anställda om korttidspermittering. Orsaken till varslet är Coronavirusets utveckling i Sverige som leder till en kraftig tillfällig avmattning i efterfrågan på kognitiva hjälpmedel. Permitteringen inleds snarast efter omställningstiden och beräknas pågå så länge som det krävs. Målsättningen är att återgå till normal drift så snart läget stabiliserats.

Läs mer

AdderaCares dotterbolag Erimed varslar sin personal om permittering

Erimed International KB (”Erimed”), dotterbolag till AdderaCare AB (”AdderaCare”), har beslutat om att varsla nio anställda om korttidspermittering. Orsaken till varslet är Coronavirusets utveckling i Sverige och en kraftig avmattning i efterfrågan av ortopediska skor och hjälpmedel. Permitteringen inleds snarast efter omställningstiden och beräknas pågå så länge som krävs utifrån den rådande situationen. Målsättningen är att återgå till normal drift av verksamheten så snart läget stabiliserats.

Läs mer

AdderaCare offentliggör bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2019

AdderaCare AB (”AdderaCare”) offentliggör idag, den 27 februari 2020, bokslutskommunikén avseende det fjärde kvartalet och räkenskapsåret 2019. Bokslutskommunikén finns tillgänglig som bifogad fil samt via följande länk: https://www.adderacare.com/investerare/#finansiella-dokument

Läs mer

AdderaCare byter till Erik Penser Bank som Certified Adviser och likviditetsgarant

Läs mer

VD Marianne Sernevi förvärvar aktier i AdderaCare

AdderaCare AB (”AdderaCare”) meddelar idag att VD Marianne Sernevi förvärvat aktier i AdderaCare. Totalt har Sernevi förvärvat 13 585 aktier i AdderaCare. Aktierna har förvärvats i den löpande handeln på Nasdaq Stockholm First North den 27 november 2019.

Läs mer

Se VD Marianne Sernevis presentation av AdderaCare från Stora Aktiedagen i Stockholm

VD Marianne Sernevis presentation från Stora Aktiedagen i Stockholm den 25 november 2019 finns nu tillgänglig via www.aktiespararna.se/tv samt via bolagets hemsida www.adderacare.com/investerare/.

Läs mer

AdderaCare offentliggör delårsrapport för det tredje kvartalet 2019

AdderaCare AB (”AdderaCare”) offentliggör idag, den 21 november 2019, delårsrapport för det tredje kvartalet 2019. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogad fil samt via följande länk: https://www.adderacare.com/investerare/#finansiella-dokument

Läs mer

AdderaCare presenterar på Stora Aktiedagen i Stockholm den 25 november

AdderaCare AB (”AdderaCare”) kommer att presentera på Stora Aktiedagen i Stockholm, Sheraton Hotel Stockholm, Tegelbacken 6, måndagen den 25 november 2019 klockan 12:40 – 13:10 i Sal 2

Läs mer

AdderaCares dotterbolag Erimed-gruppen rekryterar ny VD

AdderaCare AB (”AdderaCare”) meddelar idag, den 11 oktober 2019, att dotterbolaget Erimed-gruppen har rekryterat Annica Forslund Nilsson som ny VD. Annica har lång erfarenhet från ledande befattningar och chefsroller i olika företag, främst inom MedTech och LifeScience och kommer närmast från Marcan AB där hon varit ansvarig för coachning och ledarskapsutveckling. Annica påbörjar sin anställning omgående i Erimed-gruppen.

Läs mer

Huvudägare och styrelseledamöter ökar sina innehav i AdderaCare AB

AdderaCare AB (”AdderaCare”) meddelar idag att styrelseledamot Hans Andersson, styrelseledamot Rickard Benediktsson och huvudägaren Bengt Olsson har ökat sina respektive innehav i AdderaCare AB. Förvärvet har gjorts i den löpande handeln på Nasdaq First North Growth Market.

Läs mer

Rickard Persson slutar som VD för Erimed-gruppen

AdderaCare AB (”AdderaCare”) offentliggör idag att Rikard Persson, VD för dotterbolaget Erimed-gruppen, meddelat att han önskar lämna sin post som VD senast under första kvartalet 2020. Styrelsen för AdderaCare påbörjar omgående rekrytering av en efterträdare. Rickard Persson kommer att kvarstå som VD för Erimed-gruppen till dess att en efterträdare har rekryterats och kommer härutöverkvarstå att stötta bolaget som konsult även i framtiden.

Läs mer

AdderaCare offentliggör halvårsrapport för 2019

AdderaCare AB (”AdderaCare”) offentliggör idag, den 15 augusti 2019, halvårsrapport för 2019. Halvårsrapporten finns tillgänglig som bifogad fil samt på AdderaCares hemsida (www.adderacare.com).

Läs mer

Beslut om tilldelning i riktad nyemission

Styrelsen i AdderaCare AB (”AdderaCare”) beslutade den 12 juli 2019 att, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 23 maj 2019, genomföra en riktad nyemission till Inwestling AB om totalt 700 000 nya aktier, motsvarande en emissionslikvid om cirka 3,9 MSEK. Styrelsen i AdderaCare har idag beslutat om tilldelning av dessa 700 000 aktier till Inwestling AB i enlighet med beslutet om den riktade nyemissionen som fattats av styrelsen samt Inwestling AB:s genomförda aktieteckning.

Läs mer

AdderaCare genomför riktad nyemission till strategisk investerare om cirka 3,9 MSEK

AdderaCare AB (”AdderaCare”) meddelar idag, den 12 juli 2019 att styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 23 maj 2019, har beslutat att genomföra en riktad nyemission till Inwestling AB om cirka 3,9 MSEK. Den riktade nyemissionen genomförs i syfte att möjliggöra aktieägande för en ny strategisk investerare med särskilt intresse i bolaget samt att tillvarata möjligheten att tillföra nytt rörelsekapital på, för bolaget, attraktiva villkor.

Läs mer

Riktad kvittningsemission fulltecknad

AdderaCare AB (publ) (”AdderaCare”) meddelar härmed att bolagets riktade kvittningsemission om cirka 3,75 MSEK har tecknats fullt ut. Den riktade kvittningsemissionen av aktier har, som tidigare kommunicerats, genomförts i syfte att delfinansiera en tilläggsköpeskilling avseende förvärvet av Huka B.V (”Huka”). Kvittningsemissionen kommer nu att registreras på Bolagsverket.

Läs mer

Byte av Certified Adviser till Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

AdderaCare AB (publ) (”AdderaCare”) har ingått avtal med Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (”SKMG”) avseende tjänsten som Certified Adviser. SKMG tillträder som Certified Adviser den 1 juli 2019. Fram till dess kommer Sedermera Fondkommission att fortsatt agera som Certified Adviser åt bolaget.

Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma i AdderaCare AB (publ)

Idag, den 19 juni 2019, hölls extra bolagsstämma i AdderaCare AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades med erforderlig majoritet.

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i AdderaCare AB (publ)

Aktieägarna i AdderaCare AB (publ), 556936-0752, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 19 juni 2019 kl. 10.00 på Sedermera Fondkommissions kontor, Norra Vallgatan 64, i Malmö.

Läs mer

AdderaCare genomför riktad kvittningsemission för delfinansiering av tilläggsköpeskilling för förvärvet av Huka B.V.

AdderaCare AB (”AdderaCare”) meddelar idag, den 31 maj 2019, att styrelsen, förutsatt godkännande vid extra bolagsstämma, har beslutat att genomföra en riktad kvittningsemission om cirka 3,75 MSEK. Den riktade kvittningsemissionen genomförs i syfte att delfinansiera en tilläggsköpeskilling för förvärvet av Huka B.V (”Huka”). Kallelse till extra bolagsstämma publiceras inom kort. 

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i AdderaCare AB (publ)

Idag, den 23 maj 2019, hölls årsstämma i AdderaCare AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. 

Läs mer

AdderaCare offentliggör delårsrapport för det första kvartalet 2019

AdderaCare AB (”AdderaCare”) offentliggör idag, den 16 maj 2019, delårsrapport för det första kvartalet 2019. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogad fil samt på AdderaCares hemsida (www.adderacare.com).

Läs mer

AdderaCare offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2018

AdderaCare AB (”AdderaCare”) offentliggör idag, den 2 maj 2019, årsredovisning för räkenskapsåret 2018. Årsredovisningen finns tillgänglig som bifogad fil samt på AdderaCares hemsida (www.adderacare.com).

Läs mer

AdderaCare rekryterar Marianne Sernevi som ny VD

AdderaCare AB (”AdderaCare”) meddelar i dag att Marianne Sernevi har rekryterats som ny VD för bolaget. Marianne Sernevi har flerårig erfarenhet som VD och har även arbetat med försäljning och affärsutveckling i såväl internationellt som nationellt verksamma företag. Marianne kommer närmast från Skånska Energi AB där hon är VD och koncernchef. Marianne Sernevi tillträder som VD för AdderaCare den 1 september 2019.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i AdderaCare AB (publ)

Aktieägarna i AdderaCare AB (publ), 556936-0752, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 maj 2019 kl. 09.00 på Sedermera Fondkommissions kontor, Norra Vallgatan 64, i Malmö.

Läs mer

VD Michael Hermansson utökar sitt innehav i AdderaCare

AdderaCare AB (”AdderaCare”) meddelar idag att VD Michael Hermansson har utökat sitt innehav i AdderaCare. Totalt har Hermansson förvärvat 16 034 aktier i AdderaCare. Aktierna har förvärvats i den löpande handeln på Nasdaq Stockholm First North under perioden 26-27 mars 2019. 

Läs mer

Analysguiden publicerar uppdaterad aktieanalys om AdderaCare

AdderaCare AB (”AdderaCare”) meddelar härmed att Analysguiden har publicerat en uppdaterad aktieanalys om AdderaCare. Aktieanalysen finns tillgänglig på Analysguidens (www.aktiespararna.se/analysguiden) hemsida. Analysen kan i sin helhet läsas här:  https://www.aktiespararna.se/sites/default/files/addera_care_2019-03-14.pdf

Läs mer

Rättelse: AdderaCare offentliggör bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2018

I samband med publicering av bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2018 saknades referens till EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen är uppdaterad i detta pressmeddelande.  AdderaCare AB (”AdderaCare”) publicerar härmed bokslutskommuniké avseende det fjärde kvartalet och räkenskapsåret 2018. Bokslutskommunikén finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.adderacare.com). Nedan följer en sammanfattning av bokslutskommunikén.

Läs mer

AdderaCare offentliggör bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2018

AdderaCare AB (”AdderaCare”) publicerar härmed bokslutskommuniké avseende det fjärde kvartalet och räkenskapsåret 2018. Bokslutskommunikén finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.adderacare.com). Nedan följer en sammanfattning av bokslutskommunikén

Läs mer

Michael Hermansson slutar som VD för AdderaCare under 2019

VD Michael Hermansson har idag meddelat styrelsen sin avsikt att avgå som VD för AdderaCare AB (”AdderaCare”). Styrelsen påbörjar omgående rekrytering av en efterträdare. Michael Hermansson kommer att kvarstå som VD till dess att en efterträdare har rekryterats. 

Läs mer

AdderaCare offentliggör delårsrapport för de första nio månaderna 2018

AdderaCare AB (”AdderaCare”) publicerar härmed delårsrapport avseende perioden januari – september 2018. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.adderacare.com). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.

Läs mer

AdderaCare offentliggör halvårsrapport för första halvåret 2018

AdderaCare AB (”AdderaCare”) publicerar härmed halvårsrapport avseende perioden januari – juni 2018. Halvårsrapporten finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.adderacare.com). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i AdderaCare AB (publ)

Idag, den 23 maj 2018, hölls årsstämma i AdderaCare AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.  

Läs mer

AdderaCare offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2018

AdderaCare AB (”AdderaCare”) publicerar härmed delårsrapport avseende perioden januari – mars 2018. Delårsrapporten finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.adderacare.com). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten. 

Läs mer

Sista dag för handel med BTA i AdderaCare AB (publ)

I mars/april 2018 genomförde AdderaCare AB (”AdderaCare”) en företrädesemission i vilken även allmänheten inbjöds att teckna aktier. Genom företrädesemissionen nyemitterades 1 924 045 aktier. Sista dag för handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) är den 9 maj 2018 och stoppdag är den 14 maj 2018.

Läs mer

AdderaCares offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2017

AdderaCare AB (”AdderaCare”) offentliggör idag, den 2 maj 2018, årsredovisning för räkenskapsåret 2017. Årsredovisning finns tillgänglig som bifogad fil samt på AdderaCares hemsida (www.adderacare.com).

Läs mer

AdderaCares företrädesemission övertecknad

AdderaCare AB:s (”AdderaCare”) meddelar idag att bolagets företrädesemission om cirka 16,2 MSEK för att stärka upp bolagets likviditet och balansräkning samt bygga upp en finansiell buffert för fortsatt aggressiv expansion har övertecknats. Företrädesemissionen tecknades till cirka 31 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 192 procent. Genom företrädesemissionen nyemitteras 1 924 045 aktier och AdderaCare tillförs cirka 16,2 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 1,0 MSEK. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut idag, den 20 april 2018. 

Läs mer

Kallelse till årsstämma i AdderaCare AB (publ)

Aktieägarna i AdderaCare AB (publ), 556936-0752, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 23 maj 2018 kl. 09.00 på Sedermera Fondkommissions kontor, Norra Vallgatan 64, i Malmö.

Läs mer

Idag inleds teckningstiden i AdderaCare AB:s företrädesemission

Idag, den 29 mars 2018, inleds teckningstiden i AdderaCare AB:s (”AdderaCare”) företrädesemission. Även allmänheten inbjuds att teckna aktier i företrädesemissionen. Teckningstiden löper till och med den 17 april 2018. Vid fulltecknad företrädesemission tillförs AdderaCare cirka 16,2 MSEK före emissionskostnader. AdderaCare har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 12 MSEK, motsvarande cirka 74 procent av emissionsvolymen, med bl.a. styrelseledamöter, ledning och huvudägare. Memorandum, teaser och anmälningssedel finns tillgängligt på AdderaCares (www.adderacare.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Härutöver finns möjlighet att teckna aktier med BankID på Sedermera Fondkommissions hemsida.

Läs mer

AdderaCare AB (publ) offentliggör memorandum inför företrädesemissionen

AdderaCare AB (”AdderaCare”) offentliggör härmed memorandum med anledning av bolagets företrädesemission, vars teckningstid inleds den 29 mars 2018. Memorandumet finns tillgängligt på bolagets (www.adderacare.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Teaser och anmälningssedel utan företrädesrätt kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att teckningstiden inleds.

Läs mer

AdderaCare avtalar om ytterligare teckningsförbindelser i företrädesemissionen

AdderaCare AB (”AdderaCare”) meddelar härmed att bolaget, utöver sedan tidigare kommunicerade teckningsförbindelser, skriftligen avtalat om ytterligare teckningsförbindelser inför bolagets planerade företrädesemission. Bolaget har skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om totalt cirka 1 MSEK med de tidigare ägarna av Huka B.V. Totalt har AdderaCare därmed skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 12 MSEK, motsvarande cirka 74 procent av emissionslikviden. Teckningstiden inleds den 29 mars 2018.  

Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma i AdderaCare AB (publ)

Idag, den 19 mars 2018, hölls extra bolagsstämma i AdderaCare AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades. Beslutet fattades med erforderlig majoritet.   Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission Stämman beslutade godkänna styrelsens beslut att genom företrädesemission öka bolagets aktiekapital med högst 96 202,25 kronor genom nyemission av högst 1 924 045 aktier till en teckningskurs om 8,40 kronor per aktie. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 16 161 978,00 kronor.

Läs mer

AdderaCare meddelar organisationsförändringar i Trident Industri AB

AdderaCare AB (”AdderaCare”) meddelar idag, den 2 mars 2018, att organisationsförändringar kommer att ske i dotterbolaget Trident Industri AB (”Trident”). Dels kommer rättigheterna till Helaform-sortimentet att avyttras och dels kommer Joakim Majava att tillträda posten som VD i bolaget per den 1 april 2018. Organisationsförändringarna genomförs för att koncentrera verksamheten till hjälpmedelsbranschen och frigöra tid för AdderaCares VD Michael Hermansson, som sedan AdderaCares förvärv av Trident har axlat ansvaret som VD för dotterbolaget.  

Läs mer

AdderaCare avtalar om ytterligare teckningsförbindelser

AdderaCare AB (”AdderaCare”) meddelar härmed att bolaget, utöver sedan tidigare kommunicerade teckningsförbindelser, skriftligen avtalat om ytterligare teckningsförbindelser inför bolagets planerade företrädesemission. Bolaget har skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om totalt cirka 11 MSEK, motsvarande cirka 68 procent av emissionslikviden, med bl.a. styrelseledamöter, ledande befattningshavare och huvudägare. Styrelsens beslut om företrädesemission är avsett att godkännas på extra bolagsstämma den 19 mars 2018 och förutsatt godkännande är teckningstiden avsedd att inledas den 29 mars 2018.  

Läs mer

AdderaCare offentliggör bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2017

AdderaCare AB (”AdderaCare”) publicerar härmed bokslutskommuniké avseende perioden januari – december 2017. Bokslutskommunikén finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.adderacare.com). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten. 

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i AdderaCare AB (publ)

Aktieägarna i AdderaCare AB (publ), 556936-0752, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 19 mars 2018 kl. 10.00 på Sedermera Fondkommissions kontor, Norra Vallgatan 64, i Malmö.

Läs mer

AdderaCare beslutar om företrädesemission

AdderaCare AB (”AdderaCare”) meddelar härmed att styrelsen beslutat att, villkorat av godkännande på extra bolagsstämma, genomföra en företrädesemission av högst 1 924 045 aktier. Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i företrädesemissionen. Fulltecknad företrädesemission tillför AdderaCare cirka 16,2 MSEK före emissionskostnader. AdderaCare har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 10,3 MSEK, motsvarande cirka 64 procent av emissionsvolymen, med bl.a. styrelseledamöter, ledning och huvudägare. Kallelse till extra bolagsstämma publiceras inom kort. 

Läs mer

AdderaCares dotterbolag Amajo AS rekryterar ny VD

AdderaCare AB (”AdderaCare”) meddelar idag, den 23 februari 2018, att det norska dotterbolaget Amajo AS (”Amajo”) har rekryterat Shahram Ariafar som ny VD. Ariafar har omfattade erfarenhet av ledarskap och företagsutveckling samt ett särskilt engagemang för frågor relaterade till Amajos verksamhetsområde. Shahram Ariafar tillträder tjänsten under april 2018. 

Läs mer

Analysguiden publicerar aktieanalys på AdderaCare

AdderaCare AB (”AdderaCare”) meddelar härmed att Analysguiden gett en köprekommendation och satt en riktkurs på bolagets aktie om 15,00 SEK. Aktieanalysen finns tillgänglig på Analysguidens (www.aktiespararna.se/analysguiden) hemsida.  

Läs mer

AdderaCare förvärvar Huka B.V. och genomför en riktad nyemission för att delfinansiera köpeskilling

AdderaCare AB (”AdderaCare”) meddelar idag, den 1 februari 2018, att bolaget har undertecknat ett aktieöverlåtelseavtal (Share Purchase Agreement) avseende att förvärva samtliga aktier i Huka B.V. (”Huka”). Köpeskilling för förvärvet erläggs dels genom kontanter från ett banklån och dels genom en riktad nyemission där aktieägare i Huka erhåller aktier i AdderaCare. De aktier som nyemitteras i den riktade nyemissionen omfattas av lock up-avtal. Den riktade nyemissionen har beslutats av styrelsen med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 18 december 2017. Köpeskilling i form av kontanter har erlagts i samband med avtalsskrivning och AdderaCare har därmed fått omedelbart tillträde till aktierna i Huka. AdderaCare kan komma att utge en tilläggsköpeskilling för förvärvet beroende på det framtida rörelseresultatet (EBITDA). 

Läs mer

AdderaCare AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i AdderaCare AB (publ)

Igår, den 18 december 2017, hölls extra bolagsstämma i AdderaCare AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades. Beslutet fattades med erforderlig majoritet. 

Läs mer