AdderaCare i korthet

AdderaCare är en företagsgrupp inom hjälpmedelssektorn. Företagsgruppen består idag av moderbolaget AdderaCare AB samt de fem dotterbolagen Trident Industri AB, Kom i Kapp AB, Erimedgruppen (Erimed Förvaltning AB, Rojan & Ripe AB och Erimed International KB), Amajo AS och Huka B.V. AdderaCare bedriver genom sina dotterbolag försäljning till kommuner, regioner och privatpersoner.

Koncernen har tillsammans en operativ verksamhet som i dagsläget innefattar följande produkter och tjänster:

 • Ramper för bostadsanpassningar
 • Trappor och hissar för människor med funktionsvariationer
 • Badrumsutrustning för människor med funktionsvariationer
 • Fordon för människor med speciella behov
 • Sinnesstimulerande hjälpmedel
 • Sinnesrum
 • Sinnesmöblemang
 • Vestibulära produkter
 • Motoriktränande produkter
 • Ortopediska skor
 • Ortoser
 • Proteser och proteskomponenter

Vision

AdderaCares vision är att genom förvärv av lönsamma bolag inom hjälpmedelssektorn utveckla en företagsgrupp som förbättrar livskvaliteten för människor med funktionsvariationer.

Fem skäl att investera i AdderaCare

1) En växande hjälpmedelsmarknad

2) Vår strategiska förvärvsstrategi

3) Vår starka företagsportfölj

4) Erfaren och kompetent ledning

5) Finansiell styrka och långsiktighet

Affärsidé och strategi

Vad vi gör
AdderaCare förvärvar majoritetsposter i lönsamma bolag med positivt kassaflöde som i huvudsak bedriver försäljning av egna produkter inom hemsjukvård och hjälpmedelssektorn. 

Hur vi genererar intäkter
Vi vidareutvecklar bolagen genom att kombinera innovationskraften och kompetensen i det lokala entreprenörskapet med en aktiv och erfaren ägarstyrning. På så vis skapar vi mervärden för både ägare och brukare.

Vår strategi
Vi köper lönsamma bolag som efter förvärv ska utvecklas genom en aktiv ägarroll där kontinuitet för det förvärvade bolaget är ett nyckelord.

Vårt mål
Vårt långsiktiga mål är att under vårt ägande skapa starkare och mer välskötta företag som kan växa snabbare än marknaden. 

Våra utvecklingsmål 
✓ Att årligen under uppbyggnadsfasen öka koncernens omsättning med mellan 30–50 %

✓ Att ha en vinstmarginal över 10 % under en konjunkturcykel

✓ Att Bolagets skuldsättning inte ska vara mer än tre gånger så stor som EBITDA

✓ Att Bolaget ska ha en soliditet på över 35 %

Marknad 

AdderaCare verkar på hjälpmedelsmarknaden. Efterfrågan på hjälpmedel och anpassningar som förbättrar livskvaliteten för människor i alla åldrar med olika typer av funktionsvariation ökar för varje år – därmed ökar också affärsmöjligheterna för AdderaCare. Koncernen består idag av sex dotterbolag som bedriver försäljning till såväl kommuner som regioner och privatpersoner. 

För AdderaCares kategorier och distributionskanaler finns flertalet gynnsamma marknadstrender. Vi lever längre, vilket medför ökat tryck på den arbetande delen av befolkningen. Det sätter i sin tur press på att hitta lösningar som kan leda till en högre grad av självständighet för våra äldre. Ökade kostnader för vård och omsorg i det offentliga hotar leda till försämrad vårdkvalitet och ansträngda budgetar. Detta innebär i sig också en viktig drivkraft då det leder till ökat fokus på att göra det möjligt för äldre och funktionshindrade att klara sig på egen hand, vilket AdderaCares produkter bidrar till.

Växande andel äldre i Europa
I framtiden beräknas andelen äldre öka kraftigt samtidigt som andelen personer i arbetsför ålder minskar. Det betyder att samhället möter nya utmaningar när färre personer ska försörja allt fler. Under perioden år 2019–2100 väntas andelen invånare i arbetsför ålder minska, medan gruppen äldre sannolikt kommer att utgöra en allt större andel av den sammanlagda befolkningen. Enligt Eurostat kommer personer i åldern 65 år eller äldre att utgöra 31,3 procent av befolkningen i EU år 2100, jämfört med 20,2 procent 2019.

Som en följd av denna utveckling förväntas marknaden för hjälpmedel växa. Tillväxten drivs även av ökad medvetenhet om behoven och de möjligheter hjälpmedlen ger för att jämna

ut skillnader i levnadsvillkor. Ytterligare en drivkraft är den andel åldrande befolkning som i större utsträckning vill bo kvar hemma.

Trender som bidrar till stark underliggande efterfrågan för AdderaCares produkter:

✓ Fler äldre och unga, men färre i arbetsför ålder sätter press på samhällets resurser

✓ Hög andel som bor i villa/småhus och behöver hjälpmedel/anpassning för att kunna bo kvar

✓ Andelen ensamhushåll växer: 27,5 % i EU och 36,2 % i Sverige bor ensamma idag

✓ Investeringar i byggnader för omvårdnad ökar snabbt

✓ Utgifter för terapeutiska hjälpmedel ökar stadigt.

✓ Andelen utgifter för sjukvård i förhållande till BNP växer

✓ Kommunernas omsorgskostnader ökar – investeringar i hjälpmedel avlastar

Andelen funktionsnedsatta i samhället 

Antalet personer med funktionsnedsättning går inte att fastställa exakt. Det finns till exempel inget register över det totala antalet personer med funktionsnedsättning i Sverige. Bra datainsamling från olika organisationer är nyckeln till att skapa en tydligare bild av olika funktionshinders inverkan på hälsan. Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, stödjer de senaste årens insamlade information följande fakta: 

✓ Cirka 15 procent av den globala befolkningen – över en miljard människor – lever med någon form av funktionshinder, varav 2–4 procent upplever betydande svårigheter att fungera normalt. Många av dessa människor är i stort behov av stöd i form av exempelvis ortopediska hjälpmedel, proteser, rullstolar, ramper och hjälpmedel för syn och hörsel. 

✓ Människor med funktionshinder upplever stora brister som andra människor ofta tar för givet, inklusive hinder i hälso- och sjukvårdssystemet, utbildning, sysselsättning, transport och samhällsutrymme. Dessa luckor förvärras i fattigare eller mindre utvecklade samhällen.

✓ Kvinnor är mer benägna att uppleva funktionshinder än män och äldre mer än unga. 

✓ Låg- och medelinkomstländer har en högre andel funktionsnedsatta än höginkomstländer, där fattigdom i högre grad påverkar tillgänglighet i samhället och möjlighet till hälsovårdstjänster. 

En skola på lika villkor 
Det är en rättighet att alla barn och ungdomar oberoende av sociala och ekonomiska förhållanden ska ha samma tillgång till god utbildning i Sverige. Av det följer naturligt att barn har olika behov av stöd för att kunna tillgodogöra sig sin utbildning på bästa möjliga sätt. Därför är det extra viktigt att synliggöra och bistå den grupp som är i extra behov av stöd på grund av psykologiska eller fysiologiska orsaker. Alla barn och ungdomar har rätt att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling, utifrån sina egna förutsättningar. Cirka 40 procent av alla skolbarn får särskilt stöd någon gång under sin skoltid.

En rapport från Myndigheten för skolutveckling visade att ungefär 17 procent av eleverna fick särskilt stöd i skolan, medan 21 procent bedömdes vara i behov av detta. En kartläggning gjord 2017 visade att 24-39 procent av eleverna med funktionsnedsättning saknade hjälpmedel i skolan. Störst behov tycktes finnas på kognitionsområdet, där många saknade kognitiva hjälpmedel.

Bolag

Koncernstruktur
Moderbolag i företagsgruppen AdderaCare är AdderaCare AB. Företagsgruppen har fem dotterbolag vilka moderbolaget äger till 100 %. Dessa dotterbolag är Trident Industri AB, Kom i Kapp AB, Amajo AS, Erimed International KB och Huka B.V. 

Trident Industri AB

Joakim Majava

Joakim Majava

VD

Joakim Majava är VD i Trident Industri AB. Han har tidigare arbetat som Platschef/vVD under sex år (1999–2015) i Trident Industri AB. Och efter några år som VD i andra bolag är Joakim tillbaka för att fortsätta driva och ytterligare växla upp utvecklingen av Trident.

Produktionsteknik – automation och industridesign 100 p samt Diplomerad Företagsekonom, EFL.

2002 – 2004
Produktionstekniker & Produktionsledare  Plastal AB i Simrishamn

2004 – 2009
Produktion & Produktionsteknisk chef, AB Ph. Nederman & Co i Helsingborg

2009 – 2015
Platschef/vVD, Trident Industri AB i Ängelholm

2015 – 2018
VD, Specialteknik i Sverige AB parallellt med Ecoload Sweden AB samt Xtera Fastighetsförvaltning AB.

2018-04-02 –
VD, Trident Industri AB

 

Kom i Kapp AB

Fredrik Mantin

Fredrik Mantin

VD

Fredrik Mantin har en mångårig och framgångsrik bakgrund inom försäljning, marknad och företagsutveckling. Han har framför allt arbetat i organisationer där stöttning av individer, grupper och organisationer för att må och prestera bättre varit det primära målet.

Pol Mag-examen Lunds Universitet.

2001 – 2007
Olika försäljningsroller inom telekom och IT

2007 – 2010
Key Account Manager, Feelgood Svenska AB och MedHelp AB

2010 – 2017
Flera olika roller – Sales Executive, försäljningschef, affärsområdeschef och kundservicechef, AB Previa

2017 – 2018
Försäljningschef MedHelp Care AB

2018 –
VD, Kom i Kapp AB

Amajo AS

Shahram Ariafar

Shahram Ariafar

VD

Shahram Ariafar är verkställande direktör på Amajo A/S. Han har grundat flera framgångsrika företag inom rymdteknik, IT och välfärdsteknologi och tog år 2007 emot DnB NORs innovationspris. Shahram har även lett organisationer för personer med funktionshinder. Han är en eldsjäl med djup kunskap om effektivisering, modernisering och expansiv företagsutveckling.

Utbildning:
Mastersexamen i space studies
Mastersexamen i cybernetik
Kandidatexamen i datateknik
Kandidatexamen i rymdteknik
Dessutom vidareutbildning inom ledarskap och innovation

2005 – 2007
Verkställande direktör, Corona Space

2007 – 2013
Lektor, Krigsskolen

2013 – 2014
Teknikkoordinator, Krigsskolen

2014 – 2017
Central förvaltare, UNIO Forsvaret

2017 – 2018
Verkställande direktör, Sky Inclusion

2018 –
Ledare, Norska förbundet för personer med intellektuell funktionsnedsättning

2018 –
Verkställande direktör, Amajo A/S

Huka B.V.

Rob Lotgerink

Rob Lotgerink

VD

Rob Lotgerink har arbetat på Huka sedan juli 2020. Först som COO och sedan i maj 2021 som CEO. Rob har en bred erfarenhet från flera organisationer som VD. Han har också arbetat i flera år som konsult med verksamhetsutveckling där han stöttat entreprenörer i olika frågor. Rob inledde sin karriär på Huka 1983-2001 och arbetade därefter både som anställd och verksamhetskonsult.

 

2014-2020
Delägare i konsultfirman Co ondernemers

2007-
Ägare i Lotar business Advice

2010-2012     
VD på Tripal Engnieering and Packaging

2007-2010
VD på Mercurius Group

2001-2007
Ledande positioner på DCW

1983-2001
Flera ledande positioner på Huka

Erimed International KB

Annica Forslund-Nilsson

Annica Forslund-Nilsson

VD

Annica Forslund-Nilsson är VD i Erimed International KB / Erimed Förvaltning AB sedan november 2019. Annica har mångårig erfarenhet från bl.a medicinteknikindustrin där hon varit verksam som bl.a VD, Commercial Director och Försäljningschef. Annica har även arbetat som Ledarskapskonsult och Coach i eget bolag.

1997 – 2001
Försäljningschef på Convatec

2001 – 2004
Nordisk Chef, Brady AB

2004 – 2012
VD, Synthes AB

2012 – 2016
Nordic Commercial Director, Johnson & Johnson

2016 – 2019
Ledarskapskonsult, Marcan AB

2019 –
Verkställande direktör, Erimed

 

Hållbarhet

AdderaCare strävar efter att förbättra livskvaliteten för människor med funktionsvariationer och spelar därmed en viktig roll för att uppnå ett mer inkluderande samhälle. Koncernens dotterbolag har sina egna inarbetade nischer med produkter som stärker livskvaliteten och möjligheterna till ett bättre liv. En hållbar affärskultur är avgörande för att bygga förtroende och ett starkt varumärke, samt för att vara en eftertraktad arbetsgivare.

Utgångspunkten i AdderaCares affärsmodell är att arbeta utifrån en aktiv och erfaren ägarstyrning. Koncernledningen ställer krav på och skapar förutsättningar för utveckling och tillväxt. Inom ramen för koncernens riktlinjer och värderingar åtnjuter koncernens sex dotterbolag en hög grad av självständighet. Respektive bolag har sin egen historia, kultur, stolthet samt kunskap om sin marknad och sina kunder. Här finns stora värden som koncernen vill bevara och förädla. Pandemin har satt vården och andra viktiga samhällsfunktioner inför svåra prövningar, vilket framförallt har påverkat särskilt utsatta grupper, såsom funktionsnedsatta och äldre. 

Tillgången till rätt hjälpmedel för att möjliggöra så god livskvalitet som möjligt i och utanför hemmet har därför blivit viktigare. I dagsläget finansieras de flesta inköpen av hjälpmedel med offentliga medel, men det finns också en växande marknad där privatpersoner själva betalar för att förbättra sin egen eller en anhörigs vardag. Ytterst handlar det om att så många som möjligt ska klara sig själva och få rätt verktyg för att exempelvis klara skolgången och därmed i framtiden kunna arbeta och bidra till samhället. Att kunna bo kvar hemma istället för på institution ger i de flesta fall en helt annan livskvalitet.

Agenda 2030
AdderaCare är än så länge i början av sitt hållbarhetsarbete. Ambitionen är att under 2021 identifiera de hållbarhetsaspekter där AdderaCare kan göra störst skillnad och vad som är viktigast för olika intressenter. Samtliga bolag i koncernen arbetar med tjänster och produkter som höjer livskvaliteten och delaktigheten för människor med särskilda behov, vilket linjerar med Agenda 2030. AdderaCare har identifierat de delmål i Agenda 2030 där AdderaCare ser störst möjlighet att bidra.

Inkluderande och trygga utbildningsmiljöer
AdderaCare bidrar till inkluderande och trygga utbildningsmiljöer och erbjuder hjälpmedel som förbättrar möjligheterna för personer med olika former av funktionsnedsättning eller kognitiva svårigheter att tillgodogöra sig en utbildning.

Mål 4 God utbildning för alla
4.5 Utrota diskriminering i utbildning:
Senast 2030 avskaffa skillnaderna mellan könen inom utbildningsområdet och säkerställa lika tillgång till utbildning och yrkesutbildning på alla nivåer för utsatta personer, inklusive personer med funktionsnedsättning, ursprungsfolk och barn som lever under utsatta förhållanden.

4.A Skapa inkluderande och trygga utbildningsmiljöer:
Bygga och förbättra utbildningsmiljöer som är anpassade för barn och personer med funktionsnedsättning, samt tar hänsyn till jämställdhetsaspekter och därmed erbjuder en trygg, fredlig, inkluderande och ändamålsenlig lärandemiljö för alla.

På lika villkor
AdderaCare bidrar till högre grad av sysselsättning i samhället och bättre arbetsvillkor för personer med funktionsnedsättning genom att utveckla hjälpmedel som underlättar för högre grad av mobilitet i vardagen. Med rätt hjälpmedel kan funktionshindrade förbättra sina möjligheter till att skapa ett fungerande arbetsliv och en mer aktiv fritid. Större möjligheter för funktionsnedsatta minskar de sociala och ekonomiska klyftorna i samhället.

Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
8.5 Full sysselsättning och anständiga arbetsvillkor med lika lön för alla:
Senast 2030 uppnå full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla kvinnor och män, inklusive ungdomar och personer med funktionsnedsättning, samt lika lön för likvärdigt arbete.

Mål 10 Minskad ojämlikhet
10.2 Främja social, ekonomisk och politisk inkludering:
handlar om att till 2030 möjliggöra och verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet.

 

God mobilitet
AdderaCare bidrar till bättre mobilitet för funktionsnedsatta personer, som med rätt transporthjälpmedel kan röra sig mer fritt i samhället med ett mindre behov av assistans. Detta tillsammans med en utbyggnad av smartare och mer hållbara allmänna transportsystem skapar goda förutsättningar för ett mer jämlikt samhälle i framtiden.

Mål 11 Hållbara städer och samhällen
11.2 Tillgängliggör hållbara transportsystem för alla:
Senast 2030 tillhandahålla tillgång till säkra, ekonomiskt överkomliga, tillgängliga och hållbara transportsystem för alla. Förbättra trafiksäkerheten, särskilt genom att bygga ut kollektivtrafiken, med särskild uppmärksamhet på behoven hos människor i utsatta situationer, kvinnor, barn, personer med funktionsnedsättning samt äldre personer.

 

Nasdaq ESG Transparency Partner

AdderaCare handlas på Stockholmsbörsen. Varje år delar vi även vår ESG-data med Nasdaq och har certifierats som ”Nasdaq ESG Transparency Partner” för att vi delat med oss av vår data för 2021.