Företaget i korthet

AdderaCare är en företagsgrupp aktiv inom hjälpmedelssektorn. Företagsgruppen består idag av moderbolaget AdderaCare AB samt de fem dotterbolagen Trident Industri AB, Kom i Kapp AB, Amajo AS, Erimed International KB och Huka B.V.

AdderaCare bedriver genom sina dotterbolag försäljning till såväl kommun, landsting som privatpersoner. Koncernen har tillsammans en operativ verksamhet som i dagsläget innefattar följande produkter och tjänster:

 • Ramper för bostadsanpassningar
 • Trappor och hissar för människor med funktionsvariationer
 • Badrumsutrustning för människor med funktionsvariationer
 • Fordon för människor med speciella behov
 • Sinnesstimulerande hjälpmedel
 • Sinnesrum
 • Sinnesmöblemang
 • Vestibulära produkter
 • Motoriktränande produkter
 • Ortopediska skor
 • Ortroser
 • Proteser och proteskomponenter

AdderaCares vision är att genom förvärv av lönsamma bolag inom hjälpmedelssektorn utveckla en företagsgrupp som förbättrar livskvaliteten för människor med funktionsvariationer.

Affärsidé och strategi

AdderaCare vill bygga upp en företagsgrupp bestående av bolag inom hjälpmedelssektorn. Bolagen skapar utrymme för intern affärsutveckling och därigenom utvecklas även hjälpmedelssektorn vilket leder till förbättrad livskvalitet för människor med funktionsvariationer.

AdderaCare ska växa genom förvärv av lönsamma bolag med hjälp av likvida medel samt utdelning av nyemitterade aktier i AdderaCare. Majoritetsägare till förvärvade bolag erbjuds således ägarskap i AdderaCare.

Marknad

Ökad medellivslängd
Sveriges befolkning blir allt äldre. Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) beräknas Sverige redan 2017 att nå 10 miljoner invånare och medellivslängden beräknas idag till 83,4 år för nyfödda flickor och 79,5 år för nyfödda pojkar. SCB beräknar att medellivslängden kommer att öka och 2060 förväntas nyfödda flickor ha en medellivslängd på 87 år och nyfödda pojkar medellivslängd på 85 år[1]. Det som möjliggör en ökad medellivslängd är förbättrade levnadsvillkor samt minskad dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar. Det ökade antalet äldre innebär även ökade vårdkostnader och då åldrandet i sig innebär fysiologiska nedsättningar och potentiellt kroniska sjukdomar finns ett ökat behov av vård och omsorg.
AdderaCare startades med en ambition att skapa en koncern med lönsamma bolag inom hjälpmedelssektorn som ger människor med funktionsvariation ökad livskvalitet både i hemmet och utanför. AdderaCare har i dagsläget två dotterbolag, Trident Industri AB saluför tjänster inom bostadsanpassning samt bedriver försäljning av fordon och badrumsutrustning. Komikapp bedriver försäljning av sinnesstimulerande produkter och kognitiva hjälpmedel för människor med särskilda behov.

Fler vårdas i hemmet
AdderaCares bedömning är att det finns en vilja hos äldre att bo och vårdas i hemmet och att äldre är idag mer medvetna om sitt hälsotillstånd och ställer högre krav än tidigare. Styrelsens bedömning är att friskhet, god hälsa och tillgång till vårdtjänster tillhör viktiga prioriteringar bland äldre varför en av företagsgruppens drivkrafter är att ge människor med funktionsvariationer möjlighet till högre livskvalitet.
Enligt Världshälsoorganisationen kan livskvalitet definieras enligt följande;
Livskvalitet omfattar individens uppfattning om sin situation i tillvaron utifrån den kultur och det värdesammanhang som hon befinner sig i och i relation till personliga mål, förväntningar, normer och intressen. Det är ett vitt begrepp som påverkas av individens fysiska hälsa och psykologiska tillstånd, grad av oberoende, sociala förhållanden och relationer till betydelsefulla händelser i livsmiljön.[2]

Äldre ställer högre krav
Ett större antal äldre innebär ökade vårdkostnader. Att äldre idag är mer medvetna om sitt hälsotillstånd och ställer högre krav har också inneburit ökade vårdkostnader. Under slutet av 1950-talet var hälso- och sjukvårdens andel av BNP strax under 3 procent. Idag motsvarar hälso- och sjukvårdens andel cirka 9 procent av BNP. Att äldre idag ställer högre krav på vården märks också genom att antalet vårdtillfällen i slutenvård har ökat, vilket indikerar att patienter återkommer oftare. Märkbart är även att antalet besök i primärvård (akutvård) ökar, medan antalet läkarbesök i öppenvård (vårdcentraler) minskar[3]. Det finns således starka ekonomiska incitament som driver utvecklingen av hemsjukvård framåt. Addera Care avser att genomföra ytterligare strategiska förvärv och därigenom bredda företagsgruppens utbud.

Förutsättningar för ökad livskvalitet
Styrelsens bedömning är att det ökade antalet äldre ställer högre krav på anpassning av hem för ökad livskvalitet. Den kommande äldre generationen är vana vid en annan livsstil och har därför andra preferenser. Dessa genererar ekonomiska drivkrafter vilka kan tillgodose de krav framtida äldre ställer, som till exempel tillgänglighet, hög kvalitet samt god service. Äldre har idag ofta även en större betalningsvilja än historiskt för att få det man vill ha[4].
Genom friskhet, god hälsa och tillgång till hjälpmedel bedömer styrelsen för AdderaCare att levnadskvaliteten bland äldre skulle bli hög. Dessa preferenser är drivkraften för AdderaCare som  genom en företagsgrupp med bolag aktiva inom hjälpmedelssektorn vill skapa förutsättning för god livskvalitet bland äldre.

[1] https://www.folkhalsomyndigheten.se/seniorguiden/halsosamt-aldrande/aldrande-befolkning/
[2] The World Health Organization Quality of Life assessment (WHOQOL): position paper from the World Health Organization. Soc. Sci. Med. 1995; 41 (10) 1403-1409.
[3]http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-126-72/Documents/V%C3%A5rdens%20f%C3%B6ruts%C3%A4ttningar%20verksamhet%20och%20kostnader.pdf
[4]http://www.fastighetsagarna.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=8c9ab3cf-a248-4877-b806-9415ba447a79&FileName=boende_for_aldre_1208.pdf

Styrelse

Per Nilsson

Per Nilsson

Ordförande

Ordförande sedan 2013. Studier i Ekonomi och Beteendevetenskap vid Lunds Universitet

1984–1990
Olika tjänster inom Handelsbankskoncernen

1991-2004
CEO Human Care

2004–2011
Verksam i flera delägda mindre bolag

2011–2014
CEO  Malmö FF

Nuvarande
CEO Small Cap Partners
Styrelseordförande AdderaCare AB

Antal aktier: 1 676 250 (genom bolag).
Beroende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Leif Lindau

Leif Lindau

Ledamot

Ledamot sedan 2016. Fil. Kand- företagsekonomi ifrån Lunds Universitet

1985–1988
K- Konsult Malmö telekommunikationskonsult

1988–1991
MediaSlingan AB VD

1991–1992
TopInvest AB VD

1992–1995
Navigator Ryssland VD

1995–
nuvarande Navigator Communications VD och huvudägare

Antal aktier: 11 250 (genom bolag).
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Hans Andersson

Hans Andersson

Ledamot

Ledamot sedan 2019. Civilekonom från Lunds Universitet.

1976–1979
Produkt- och Marknadschef Lion Ferry AB

1979–1982
Regionschef Södra Sverige, Tjäreborg Resor AB

1982–1984
Area Manager Scandinavia, Van Houten/Gunhager AB

1984–1988
VD DFDS SEAWAYS GMBH (DFDS Tyska Dotterbolag)

1988–2018
Dotterbolagschef i Sverige, Tyskland och Japan, H&M Hennes & Mauritz.
Start Up- & Country Manager i Polen, Sydkorea, Australien och Nya Zeeland, H&M Hennes & Mauritz.

2019 –
Senior Advisor & board member, H&M Hennes & Mauritz PTY LTD

Antal aktier: 1 710 238
Beroende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Marianne Dicander Alexandersson

Marianne Dicander Alexandersson

Ledamot

Ledamot sedan 2016. Civilingenjör kemiteknik Chalmers Tekniska Högskola

1997–2006
VD mm Kronans Droghandel

2007–2010
vVD Apoteket

2010–2013
VD Sjätte AP Fonden och GHP

2010–2015
Ledamot Mölnlycke Health Care AB

2005–2015
Ledamot Castellum AB

2014–
Ledamot Recipharm AB, Enzymatica AB

2015–
Ordförande Sahlgrenska Science Park AB, Ledamot Camurus AB

2016–
Ledamot Praktikertjänst AB

Antal aktier: 0.
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Rickard Benediktsson

Rickard Benediktsson

Ledamot

Ledamot sedan 2016. Legitimerad sjukgymnast, Lunds Universitet

1997–1998
Legitimerad sjukgymnast

1999–2007
Diverse befattningar Human Care

2007–2015
Diverse befattningar Previa

2015–
VD Gerdahallen, Lund

Antal aktier: 4000.
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Ledning

Marianne Sernevi

Marianne Sernevi

CEO

Marianne Sernevi (född 1967) är VD i AdderaCare sedan september 2019. Sernevi är civilingenjör från LTH och har flera års erfarenhet av att arbeta som VD i olika branscher för företag som Skånska Energi, Cetec Electric och AudioDev.

1992–2004
Affärsområdesansvarig, Foss Analytical AB

2009–2010
VD, Marknads- och försäljningschef, AudioDev AB

2009–2010
VD, AudioDev AB och AudioDev Sweden AB

2010–2013
VD, Cetec Electric AB

2013–2016
Marketing and Sales Director, Mectec Electronik AB

2016–2019
VD, Skånska Energi AB

2018–
Ordförande, Comsys AB

2019–
CEO, AdderaCare AB

Antal aktier: 13 585.

Henrik Carlsson

Henrik Carlsson

CFO

Henrik Carlsson (född 1966) är CFO i AdderaCare sedan 2016. Carlsson är civilekonom från Högskolan i Växjö, numera Linnéuniversitetet. Efter fyra år som revisor på PWC har Carlsson mer än 20 års erfarenhet i ledande positioner inom olika branscher och har bland annat varit Finance Manager/Head of Finance under åren 1994-2010 på Weight Watchers Sweden ViktVäktarna AB med fokus på den svenska och nordiska marknaden. Carlsson har dessutom varit ekonomichef på fastighetsbolaget Dagon AB och CFO på Malmö FF.

1990–1994
Revisor Öhrlings PWC

1994–2000
Finance Manager Weight Watchers Sweden ViktVäktarna AB

2000
Ekonomichef Pärsons Sverige AB

2000–2010
Head of Finance/Finance Manager Weight Watchers Sweden ViktVäktarna AB

2010–2012
Ekonomichef Dagon AB

2012–2016
CFO Malmö FF

2016–
CFO AdderaCare AB

Antal aktier: 56 875.

Bolag

Koncernstruktur
Moderbolag i företagsgruppen AdderaCare är AdderaCare AB. Företagsgruppen har fem dotterbolag vilka moderbolaget till 100 % äger. Dessa dotterbolag är Trident Industri AB, Kom i Kapp AB, Amajo AS, Erimed International KB och Huka B.V.

Trident Industri AB

Joakim Majava

Joakim Majava

VD

Joakim Majava är VD i Trident Industri AB. Han har tidigare arbetat som Platschef/vVD under sex år (1999–2015) i Trident Industri AB. Och efter några år som VD i andra bolag är Joakim tillbaka för att fortsätta driva och ytterligare växla upp utvecklingen av Trident.

Produktionsteknik – automation och industridesign 100 p samt Diplomerad Företagsekonom, EFL.

2002 – 2004
Produktionstekniker & Produktionsledare  Plastal AB i Simrishamn

2004 – 2009
Produktion & Produktionsteknisk chef, AB Ph. Nederman & Co i Helsingborg

2009 – 2015
Platschef/vVD, Trident Industri AB i Ängelholm

2015 – 2018
VD, Specialteknik i Sverige AB parallellt med Ecoload Sweden AB samt Xtera Fastighetsförvaltning AB.

2018-04-02 –
VD, Trident Industri AB

 

Kom i Kapp AB

Fredrik Mantin

Fredrik Mantin

VD

Fredrik Mantin har en mångårig och framgångsrik bakgrund inom försäljning, marknad och företagsutveckling. Han har framför allt arbetat i organisationer där stöttning av individer, grupper och organisationer för att må och prestera bättre varit det primära målet.

Pol Mag-examen Lunds Universitet.

2001 – 2007
Olika försäljningsroller inom telekom och IT

2007 – 2010
Key Account Manager, Feelgood Svenska AB och MedHelp AB

2010 – 2017
Flera olika roller – Sales Executive, försäljningschef, affärsområdeschef och kundservicechef, AB Previa

2017 – 2018
Försäljningschef MedHelp Care AB

2018 –
VD, Kom i Kapp AB

Amajo AS

Shahram Ariafar

Shahram Ariafar

VD

Shahram Ariafar är verkställande direktör på Amajo A/S. Han har grundat flera framgångsrika företag inom rymdteknik, IT och välfärdsteknologi och tog år 2007 emot DnB NORs innovationspris. Shahram har även lett organisationer för personer med funktionshinder. Han är en eldsjäl med djup kunskap om effektivisering, modernisering och expansiv företagsutveckling.

Utbildning:
Mastersexamen i space studies
Mastersexamen i cybernetik
Kandidatexamen i datateknik
Kandidatexamen i rymdteknik
Dessutom vidareutbildning inom ledarskap och innovation

2005 – 2007
Verkställande direktör, Corona Space

2007 – 2013
Lektor, Krigsskolen

2013 – 2014
Teknikkoordinator, Krigsskolen

2014 – 2017
Central förvaltare, UNIO Forsvaret

2017 – 2018
Verkställande direktör, Sky Inclusion

2018 –
Ledare, Norska förbundet för personer med intellektuell funktionsnedsättning

2018 –
Verkställande direktör, Amajo A/S

Huka B.V.

Bas Kamp

Bas Kamp

CEO

Bas Kamp har varit en del av Huka sedan 2004. Bas Kamp började som säljare i Nederländerna, för att två år senare byta till den tyska marknaden. Rollen innebar försäljning över hela Tyskland. Efter tre år blev Bas Kamp försäljningschef och skiftade fokus till att utöka bolagets export. 2011 köpte Bas Kamp Huka och blev VD för företaget.

2005 – 2008
Account Manager, Wellco Deutschland GmbH

2008
Account Manager Wellco Mobility B.V.

2009 – 2011
Försäljningschef / Account Manager, Huka B.V.

2011–
VD, Huka B.V.

Erimed International KB

Annica Forslund-Nilsson

Annica Forslund-Nilsson

VD

Annica Forslund-Nilsson är VD i Erimed International KB / Erimed Förvaltning AB sedan november 2019. Annica har mångårig erfarenhet från bl.a medicinteknikindustrin där hon varit verksam som bl.a VD, Commercial Director och Försäljningschef. Annica har även arbetat som Ledarskapskonsult och Coach i eget bolag.

1997 – 2001
Försäljningschef på Convatec

2001 – 2004
Nordisk Chef, Brady AB

2004 – 2012
VD, Synthes AB

2012 – 2016
Nordic Commercial Director, Johnson & Johnson

2016 – 2019
Ledarskapskonsult, Marcan AB

2019 –
Verkställande direktör, Erimed