AdderaCare AB (publ) (”AdderaCare”) meddelar härmed att bolagets riktade kvittningsemission om cirka 3,75 MSEK har tecknats fullt ut. Den riktade kvittningsemissionen av aktier har, som tidigare kommunicerats, genomförts i syfte att delfinansiera en tilläggsköpeskilling avseende förvärvet av Huka B.V (”Huka”). Kvittningsemissionen kommer nu att registreras på Bolagsverket.

Riktad kvittningsemission för delfinansiering av tilläggsköpeskilling 

Som tidigare meddelats förvärvade AdderaCare bolaget Huka den 1 februari 2018. I samband med förvärvet meddelades att en tilläggsköpeskilling skulle kunna aktiveras beroende på rörelseresultatet (EBITDA) för Hukas räkenskapsår 2018. Eftersom utvecklingen i Huka varit god beslutades vid extra bolagsstämma den 19 juni 2019 att genomföra en riktad kvittningsemission om cirka 3,75 MSEK i syfte att delfinansiera tilläggsköpeskillingen, vilken uppgår till totalt cirka 7,5 MSEK. Resterande del av tilläggsköpeskillingen finansieras kontant. 

Tecknare i den riktade kvittningsemissionen

Namn Antal tecknade aktier (st.)
B.A.S Beheer B.V 431 862
Johannes Antonius Maria Gortmaker 32 433
Rogier Halink 22 393
Totalt 486 688

Utspädning, antal aktier och aktiekapital efter genomförd registrering på Bolagsverket

Efter genomförd registrering på Bolagsverket kommer antalet aktier i AdderaCare att öka med 486 688 stycken, från 17 316 409 till 17 803 097 aktier. Aktiekapitalet kommer att öka med 24 334,4 SEK, från 865 820,45 SEK till 890 154,85 SEK. Utspädningen till följd av den riktade kvittningsemissionen uppgår till cirka 2,8 procent. 

För ytterligare information om AdderaCare, vänligen kontakta:

Michael Hermansson, VD
Telefon: 0707-29 41 00
E-post: michael.hermansson@adderacare.com

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

Telefon: +46 (0) 70 – 755 95 51

E-post: ca@skmg.se

Om AdderaCare AB

AdderaCare förvärvar och utvecklar bolag inom hjälpmedelssektorn. Genom att kombinera innovationskraften och kompetensen i det lokala entreprenörskapet med en aktiv och erfaren ägarstyrning skapar vi mervärden för både ägare och brukare. Koncernen består av sammanlagt fem bolag i Sverige, Norge och Nederländerna. AdderaCare AB (publ) är noterat på Nasdaq First North (ADDERA).