Den 28 september 2016 hölls extra bolagsstämma i AdderaCare AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Val av styrelseledamöter

Stämman beslutade dels att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant, dels att omvälja Per Nilsson som ordinarie styrelseledamot samt dels att nyvälja Marianne Dicander Alexandersson, Rickard Benediktsson, Jan Kvarnström och Leif Lindau. Stämman beslutade vidare att nyvälja Per Nilsson som styrelseordförande samt att entlediga styrelseledamot Bengt A. Olsson och styrelseordförande Bo Thorvinger.

Riktad nyemission

Stämman beslutade om att genomföra en riktad nyemission. Genom den riktade nyemissionen skall aktiekapitalet kunna ökas med lägst 43 500,00 kronor och högst 72 500,00 kronor genom nyemission av lägst 870 000 aktier och högst 1 450 000 aktier envar med ett kvotvärde om 0,05 kronor till en teckningskurs om 7,30 kronor per aktie. Det totala emissionsbeloppet uppgår till lägst 6 351 000,00 kronor och högst 10 585 000,00 kronor.

För nyemissionen skall följande villkor gälla i övrigt:

  1. Rätt att teckna aktier skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma allmänheten och institutionella investerare.
  2. För varje tecknad aktie skall erläggas 7,30 kronor senast fyra bankdagar efter utsändandet av avräkningsnotan.
  3. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket.
  4. Teckning av aktier skall ske under perioden från och med den 13 oktober 2016 till och med den 27 oktober 2016. Styrelsen skall äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
  5. Beslut om tilldelning fattas av styrelsen varvid följande principer skall gälla.
  • att det är nödvändigt att sprida bolagets aktieägarkrets inför planerad notering och i den mån det är möjligt kommer styrelsen att tillse att varje tecknare erhåller lägst 700 aktier,
  • att skapa investeringsutrymme för parter som, enligt styrelsens bedömning, särskilt kan bidra med strategiska värden till bolaget, vid överteckning dock högst 10 % av emissionsbeloppet.

    6.  Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

    7. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidtaga sådana smärre justeringar i emissionsbeslutet som krävs för registrering av emissionsbeslutet.

Styrelsens skäl till avvikelse från aktieägares företrädesrätt samt värdering:

Skälet till styrelsens förslag att frångå aktieägares företrädesrätt, är för att bolaget ska kunna bredda ägandet samt tillföra bolaget rörelsekapital för utveckling av verksamheten och kapital för expansion av bolagets verksamhet.

Grunden för emissionskursen har fastställts till ett av styrelsen bedömt marknadsvärde.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Stämman beslutade vid extra bolagsstämma att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst femton (15) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för extra bolagsstämma den 28 september 2016.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital för företagsförvärv. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 

Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de eventuella smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig nödvändiga vid registrering hos Bolagsverket.

Malmö i september 2016
AdderaCare AB (publ)
STYRELSEN