Idag, den 19 juni 2019, hölls extra bolagsstämma i AdderaCare AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om riktad kvittningsemission

Stämman beslutade om en riktad kvittningsemission enligt nedanstående villkor:

1.      att genom en riktad kvittningsemission öka bolagets aktiekapital med högst 24 334,40 kronor genom nyemission av högst 486 688 aktier. Emissionskursen är fastställd till 7,7071 kronor per aktie. Genom kvittningsemissionen minskar bolagets skuldbörda med 3 750 953,0848 kronor;

2.      att de nya aktierna ska tecknas enligt följande:

Namn Högst antal aktier
B.A.S Beheer B.V 431 862
Johannes Antonius Maria Gortmaker 32 433
Rogier Halink 22 393
Totalt 486 688

Teckning och förvärv av aktier kan även ske genom egna helägda bolag;

3.      att de nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket;

4.      att de nya aktierna ska tecknas och betalas genom kvittning av bolagets skuld till aktietecknarna senast den 3 juli 2019. Kvittning sker automatiskt genom teckningen av aktier;

5.      att styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden;

6.      att teckning av de nyemitterade aktierna ska ske med bindande verkan på särskild teckningslista;

7.      att styrelsen eller den styrelsen utser befullmäktigas att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering av beslutet.

Styrelsens skäl till avvikelse från aktieägares företrädesrätt samt värdering:

AdderaCare AB (”Bolaget”) ingick den 1 februari 2018 ett aktieöverlåtelseavtal med B.A.S Beheer B.V, Giabani Beheer B.V, Johannes Antonius Maria Gortmaker samt Rogier Halink (”Säljarna”) avseende samtliga aktier i det nederländska bolaget Huka B.V, vilka Säljarna var ägare till. Köpeskillingen för förvärvet av Huka B.V. utgjordes dels av kontanter, via banklån, samt dels av aktier i Bolaget. Under särskilda förutsättningar i aktieöverlåtelseavtalet, vilka nu infriats, erhöll Säljarna rätt till en tilläggsköpeskilling, vilken de hade rätt att erhålla i aktier i Bolaget. De, i emissionsbeslutet, tre listade av Säljarna har uttryckt en önskan att påkalla denna rätt. 

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är således för att möjliggöra för styrelsen i Bolaget att fullgöra de förpliktelser som uppstått i enlighet med aktieöverlåtelseavtal vid förvärvet av aktierna i Huka B.V.

Teckningskursen har fastställts i enlighet med ovan beskrivit aktieöverlåtelseavtal vilket förskriver att en ska bestämmas på grundval av aktiens genomsnittliga volymviktade kurs under tjugo (20) handelsdagar från den 5 april 2019 fram till och med 7 maj 2019.

Malmö i juni 2019

AdderaCare AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information om AdderaCare, vänligen kontakta:

Michael Hermansson, VD
Telefon: 0707-29 41 00
E-post: michael.hermansson@adderacare.com

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission
Telefon: 040-615 14 15
E-post: ca@sedermera.se

Om AdderaCare AB

AdderaCare förvärvar och utvecklar bolag inom hjälpmedelssektorn. Genom att kombinera innovationskraften och kompetensen i det lokala entreprenörskapet med en aktiv och erfaren ägarstyrning skapar vi mervärden för både ägare och brukare. Koncernen består av sammanlagt fem bolag i Sverige, Norge och Nederländerna. AdderaCare AB (publ) är noterat på Nasdaq First North (ADDERA).