AdderaCare AB (publ) (”Bolaget”) avhöll den 30 maj 2022 årsstämma genom poströstning. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för Bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2021. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.

Resultatdisposition
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolagets resultat ska balanseras i ny räkning, och att någon utdelning således inte lämnas.

Styrelse och revisor
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Hans Andersson, Sofie Redzematovic och Charlotte Stjerngren samt om nyval av Hugo Petit till styrelseledamöter. Hans Andersson omvaldes även till styrelseordförande. Till revisor nyvaldes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.

Stämman beslutade vidare om styrelsearvode i enlighet med valberedningens förslag. Stämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning samt att arvode till ledamöter i det revisionsutskott som styrelsen avser att inrätta ska utgå med 20 000 kronor till utskottets ordförande och 10 000 kronor vardera till övriga två utskottsledamöter.

Valberedning inför nästa årsstämma
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om principer för utseende av valberedningen.

Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier motsvarande en ökning av aktiekapitalet om högst femton (15) procent baserat på̊ det sammanlagda aktiekapitalet i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2022.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra Bolaget rörelsekapital och/eller kapital för utveckling av Bolagets verksamhet. Om styrelsen beslutar om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra Bolaget rörelsekapital, kapital för utveckling av Bolagets projekt och/eller nya ägare av strategisk betydelse för Bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

För mer information, kontakta:
Marianne Sernevi, VD, AdderaCare AB
Tel: 0708-690569
E-post: marianne.sernevi@adderacare.com