AdderaCare AB (”AdderaCare”) meddelade igår, den 31 maj 2017, att bolaget genomfört sitt första stora företagsförvärv sedan noteringen på Nasdaq Stockholm First North i december 2016. AdderaCare förvärvade Erimed, ett bolag inom hjälpmedelssektorn med ortopediska produkter som specialskor och proteser samt det egenutvecklade Dictusbandet, som ger stöd vid droppfot. Med anledning av bolagets förvärv presenteras nedan en intervju med Michael Hermansson, VD på AdderaCare.

Vad betyder förvärvet för AdderaCare-koncernen?

”Förvärvet av Erimed är det första större förvärvet vi gör efter noteringen på Nasdaq Stockholm First North och vi är givetvis jätteglada att ha lyckats med köpet. Genom förvärvet bedömer vi att AdderaCares rörelseresultat per aktie kommer att öka samtidigt som vi breddar vår verksamhet inom hjälpmedelssektorn med ortopediska hjälpmedel.”

Kommer det att kunna uppstå synergier mellan Erimed och AdderaCares andra dotterbolag?

”Synergier dotterbolag emellan är inte AdderaCares affärsidé. Vi sammanför inte eller på andra sätt tvingar fram samarbeten inom koncernen utan de bolag vi förvärvar drivs vidare i samma anda och med samma varumärken som tidigare. De samarbeten som uppstår är på strikt kommersiella grunder bolagen emellan. Eftersom bolagen inom AdderaCare-koncernen är verksamma inom samma bransch är jag emellertid övertygad om att det finns områden där kunskap och erfarenhet kan delas mellan bolagen. Erimed har exempelvis initierat diskussioner om att byta redovisningssystem och där kan kontakter mellan dotterbolag komma att fungera alldeles utmärkt för kunskapsdelning.”

Hur bedömer ni att marknaden för ortopediska hjälpmedel och proteser kommer att växa?

”Vi är övertygade om att marknaden för ortopediska hjälpmedel och proteser, likt hjälpmedelssektorn i stort, växer. Vi, befolkningen, blir äldre och detta betyder även att marknaden för denna typ av produkter blir större. Intressant är också att Erimed redan har startat en process med sina säljkanaler för att sälja kompletterande produkter. Det ger mervärde för våra kunder samt merförsäljning för koncernen.”

Vad har Erimed för framtidsplaner?

”Vi kommer att fortsätta på samma spår som Erimed redan är inne på; ett starkt fokus på sina säljkanaler, kunskapsdriven försäljning och hög kundnöjdhet.”

Berätta mer om Erimeds Dictusband?

”Dictusbandet är en tillväxtmotor inom Erimed. Det skapar förutsättning för personer med droppfot att få ett bättre liv. Droppfot är ett mediciniskt symptom när de muskler som lyfter fotryggen uppåt är försvagade, innebärande att den drabbade exempelvis får problem vid trottoarkanter, dörrkarmar, mattor eller andra upphöjningar. Dictusbandet kan användas både med en vanlig sko eller inomhus och ger verkligen droppfotspatienter ett bättre liv.”

Slutligen, en kommentar om de ekonomiska aspekterna på förvärvet?

”Som vi meddelat tidigare genomfördes förvärvet dels genom ett banklån och dels genom en riktad nyemission. Det innebär att aktien späds ut med cirka tio procent. Viktigast är dock att vi skapat aktieägarvärde genom att rörelseresultatet per aktie efter utspädning ökat. Det skapar bra förutsättningar för en framtida ökning av aktievärdet.”

För ytterligare information om AdderaCare, vänligen kontakta:

Michael Hermansson, VD
Telefon: 0707-29 41 00
E-post: michael.hermansson@adderacare.com

Om AdderaCare AB

AdderaCare AB, med organisationsnummer 556936-0752, är moderbolag i AdderaCare-koncernen, vilken består av moderbolaget samt de tre rörelsedrivande dotterbolagen Trident Industri AB, Kom i Kapp AB och Amajo A/S. AdderaCare AB genomför företagsförvärv och avser under de kommande åren att expandera genom ytterligare företagsförvärv. AdderaCare AB är noterade på Nasdaq Stockholm First North.