Förvaltningsrätten i Stockholm har avslagit AdderaCare AB:s (”AdderaCare”) dotterbolag Linds Ortopediska AB överprövning av Region Stockholms tilldelningsbeslut avseende upphandlingen för ortopedteknisk verksamhet. AdderaCare och Linds Ortopediska AB utvärderar förvaltningsrättens dom. Beslut om huruvida domen ska överklagas är inte fattat.

Överprövningsärendet är initierat mot bakgrund av att Region Stockholm förkastat Linds Ortopediska AB:s anbud i upphandlingen. Konsekvensen av förvaltningsrättens dom är att det meddelade tilldelningsbeslutet inte ändras och Linds Ortopediska AB tilldelas inte något kontrakt i upphandlingen.

Linds Ortopediska AB arbetar för närvarande med att analysera domen inför ett eventuellt överklagande. Parallellt arbetar Linds Ortopediska AB vidare med att utveckla såväl nya som befintliga relationer med andra aktörer inom ortopedteknisk verksamhet i Stockholm.

Region Stockholms nuvarande ramavtal med Linds Ortopediska AB avseende ortopedteknisk verksamhet upphör tidigast i september 2022.