Aktieägarna i AdderaCare AB (publ), org.nr 556936-0752 (”AdderaCare” eller ”Bolaget”), med säte i Helsingborg, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 18 december 2020.

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer AdderaCares extra bolagsstämma att genomföras genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum; det blir alltså en stämma utan fysiskt deltagande.

AdderaCare välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid extra bolagsstämman genom förhandsröstning i den ordning som beskrivs nedan. Information om de vid extra bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 18 december 2020 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om extra bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta på extra bolagsstämman genom förhandsröstning har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för Bolaget per 10 december 2020, dels har anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin förhandsröst till Bolaget senast den 17 december 2020. Se mer information nedan om förhandsröstning.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta på extra bolagsstämman genom förhandsröstning måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före den 14 december 2020, då omregistreringen måste vara verkställd, begära det hos sin förvaltare.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid extra bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.adderacare.com. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till extra bolagsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara AdderaCare tillhanda senast den 17 december 2020. Det ifyllda formuläret ska skickas till AdderaCare AB (publ), c/o Fredersen Advokatbyrå, Lästmakargatan 18, 111 44 Stockholm, eller per e-post till adderacare@fredersen.se. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning

  1. Öppnande av extra bolagsstämman
  2. Val av ordförande vid extra bolagsstämman
  3. Godkännande av dagordning
  4. Val av en eller två justeringspersoner
  5. Upprättande och godkännande av röstlängd
  6. Prövning av om extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
  7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier
  8. Avslutande av extra bolagsstämman

Styrelsens förslag till beslut

Val av ordförande vid extra bolagsstämman (punkt 2)

Bolagets styrelse har föreslagit att advokat Nils Fredrik Dehlin vid Fredersen Advokatbyrå, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid extra bolagsstämman.

Val av en eller två justeringspersoner (punkt 4)

Till person att jämte ordföranden justera protokollet från bolagsstämman föreslås Henrik Carlsson, CFO AdderaCare AB, eller den som styrelsen anvisar vid dennes förhinder. Justeringspersonens uppdrag att justera protokollet från bolagsstämman innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blivit rätt återgivna i protokollet från bolagsstämman.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 5)

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av Fredersen Advokatbyrå på uppdrag av AdderaCare, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonen.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier (punkt 7)

Styrelsen fattade den 1 december 2020 ett beslut om en nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, under förutsättning av efterföljande godkännande från bolagsstämma. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med följande villkor.

Emissionen omfattar högst 7 812 500 aktier, varigenom Bolagets aktiekapital kan öka med högst 390 625 kronor. Rätt att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma den strategiska investeraren Linc AB, org.nr 556232-0811. Teckningskursen, vilken har fastställts efter förhandling med investeraren, ska uppgå till 3,20 kronor.

Teckning av aktier ska ske på teckningslista senast den 4 december 2020. Betalning för tecknade aktier ska ske senast den 28 december 2020. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning respektive betalning. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra en investering i Bolaget för den strategiska investeraren Linc AB.

De nya aktierna ska berättiga till utdelning den första avstämningsdagen för utdelning som infaller närmast efter att emissionen registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB. Styrelsen eller den styrelsen utser ska ha rätt att göra de justeringar eller ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförandet.

Majoritetskrav

För giltigt beslut under punkten 7  krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Stämmohandlingar

Den senast publicerade årsredovisningen, förhandsröstningsformuläret samt relevanta handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida, www.adderacare.com, hos Bolaget på adress Kullagatan 8, 252 20 Helsingborg, samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress, senast två veckor före bolagsstämman.

Upplysningar på extra bolagsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels Bolagets förhållande till annat koncernbolag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till AdderaCare AB (publ), c/o Fredersen Advokatbyrå, Lästmakargatan 18, 111 44 Stockholm, eller per e-post till adderacare@fredersen.se, senast den 8 december 2020. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos AdderaCare AB (publ), Kullagatan 8, 252 20 Helsingborg, och på www.adderacare.com, senast den 13 december 2020. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida:

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Helsingborg i december 2020

Styrelsen

För ytterligare information om AdderaCare, vänligen kontakta:

Marianne Sernevi, VD
Telefon: 0708-69 05 69
E-post:
marianne.sernevi@adderacare.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
2 december 2020 kl 08.15 CET.

Om AdderaCare AB

AdderaCare förvärvar och utvecklar bolag inom hjälpmedelssektorn. Genom att kombinera innovationskraften och kompetensen i det lokala entreprenörskapet med en aktiv och erfaren ägarstyrning skapar vi mervärden för både ägare och brukare. Koncernen består av sammanlagt fem bolag i Sverige, Norge och Nederländerna. AdderaCare AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ADDERA). Erik Penser Bank är Certified Adviser, kontakt certifiedadviser@penser.se, +46 (0)84638300.