AdderaCare AB:s (”AdderaCare”) meddelar idag att bolagets företrädesemission om cirka 16,2 MSEK för att stärka upp bolagets likviditet och balansräkning samt bygga upp en finansiell buffert för fortsatt aggressiv expansion har övertecknats. Företrädesemissionen tecknades till cirka 31 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 192 procent. Genom företrädesemissionen nyemitteras 1 924 045 aktier och AdderaCare tillförs cirka 16,2 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 1,0 MSEK. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut idag, den 20 april 2018.

VD Michael Hermansson kommenterar

”Jag vill inleda med att tacka samtliga som valt att delta i företrädesemissionen. Vi har sedan noteringen på Nasdaq Stockholm First North följt vår utvecklingsplan och genomfört tre framgångsrika företagsförvärv. Genom emissionslikviden från företrädesemissionen kommer vi att ha finansiellt utrymme att fortsätta ha en hög expansionstakt och genomföra ytterligare företagsförvärv. Jag ser med tillförsikt fram emot AdderaCares fortsatta resa”.

Teckning och tilldelning i företrädesemissionen

Företrädesemissionen tecknades till 30 949 380,00 SEK inklusive teckningsåtagande, motsvarande en teckningsgrad om cirka 192 procent. 1 924 045 aktier nyemitteras och AdderaCare tillförs därmed cirka 16,2 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 1,0 MSEK. 1 914 509 aktier, motsvarande cirka 99,5 procent av den tecknade emissionsvolymen, tilldelas tecknare med stöd av företrädesrätt. Notera således att tilldelning utan stöd av företrädesrätt, gjord i enlighet med tilldelningsprinciperna i villkor och anvisningar blir låg, motsvarande 0,5 procent av total emissionsvolym. De som tilldelas aktier utan företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka är beräknade att skickas ut idag, den 20 april 2018. Tecknare som inte tilldelas aktier erhåller inga avräkningsnotor.

Antal aktier och aktiekapital

När företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i AdderaCare att uppgå till 17 316 409 aktier och aktiekapitalet att uppgå till 865 820,45 SEK.

Handel med BTA

Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på Nasdaq Stockholm First North fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske i början av maj 2018.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till AdderaCare i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information om AdderaCare, vänligen kontakta:

Michael Hermansson, VD
Telefon: 0707-29 41 00
E-post: michael.hermansson@adderacare.com

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser för AdderaCare.

Detta pressmeddelande innehåller information som AdderaCare AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2018.

Om AdderaCare AB

AdderaCare förvärvar och utvecklar bolag inom hjälpmedelssektorn. Genom att kombinera innovationskraften och kompetensen i det lokala entreprenörskapet med en aktiv och erfaren ägarstyrning skapar vi mervärden för både ägare och brukare. Koncernen består av sammanlagt fem bolag i Sverige, Norge och Nederländerna. AdderaCare AB (publ) är noterat på Nasdaq First North (ADDERA).