Komikapp AB (”Komikapp”), dotterbolag till AdderaCare AB (”AdderaCare”), har beslutat varsla tolv anställda om korttidspermittering. Orsaken till varslet är Coronavirusets utveckling i Sverige som leder till en kraftig tillfällig avmattning i efterfrågan på kognitiva hjälpmedel. Permitteringen inleds snarast efter omställningstiden och beräknas pågå så länge som det krävs. Målsättningen är att återgå till normal drift så snart läget stabiliserats.

Permitteringen innebär att Komikapp tillfälligt minskar sin personalstyrka med cirka 50 procent genom deltidsbemanning. Komikapp räknar med att trots minskningen kunna upprätthålla fullgod service och snabba leveranser till alla sina avtalskunder inom hjälpmedelssegmentet.   

 

”Långsiktigt ser vi fortsatt stor efterfrågan på kognitiva och sinnesstimulerande hjälpmedel. Våra produkter är efterfrågade av kunder och slutanvändare, men på grund av rådande omständigheter med oron för Coronaviruset noterar vi, i dialog med våra kunder, att order temporärt skjuts på framtiden, säger Marianne Sernevi, VD för AdderaCare AB.

Komikapp har haft en stabil tillväxt och är en av de ledande leverantörerna av sinnesstimulerande och kognitiva hjälpmedel i Sverige med ett brett och konkurrenskraftigt sortiment.

 

För ytterligare information om AdderaCare, vänligen kontakta:

Marianne Sernevi, VD
Telefon: 0708-69 05 69
E-post:
marianne.sernevi@adderacare.com

 

 

Denna information är sådan information som AdderaCare AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 mars 2020 kl 08.20 CET. Erik Penser Bank är Certified Adviser, kontakt certifiedadviser@penser.se, +46 (0)84638300.