AdderaCare (”AdderaCare”) har efter förhandling med tidigare ägare till dotterbolaget Huka B.V. (”Huka”) enats om storleken för den i samband med förvärvet avtalade tilläggsköpeskillingen på 1,5 MEUR. Förhandlingen ger en positiv resultateffekt i det andra kvartalet på 0,85 MEUR då den nu överenskomna tilläggsköpeskillingen maximalt kommer att uppgå till 0,65 MEUR.
  • Det här är ett bra utfall för oss: dels innebär överenskommelsen en lägre tilläggsköpeskilling, dels ger den incitament för Hukas tidigare ägare att fortsatt vara verksam i företaget med fokus på att växa affären, säger Marianne Sernevi, VD för AdderaCare AB.

Det nya avtalet medför att 0,35 MEUR betalas ut omgående medan resterande del på 0,3 MEUR är en prestationsbaserad ersättning på maximalt 0,1 MEUR per år för perioden 2021 – 2024.

AdderaCare har reserverat för hela tilläggsköpeskillingen, som maximalt kunde uppgå till cirka 1,5 MEUR. Nuvarande överenskommelse är således cirka 0,85 MEUR lägre än reservationen, vilken kommer att tillföra en positiv resultateffekt för AdderaCare under det andra kvartalet 2020.

Dotterbolaget Huka tvingades 2019 till reserveringar för befarade kundförluster när en av bolagets kunder inledde konkursförfarande under 2020, vilket även föranledde en uppdatering av AdderaCares bokslut för 2019 i kombination med den nu avslutade förhandlingen om den avtalade tilläggsköpeskillingens storlek. Hukas befarade kundförlust uppgick totalt till -4,4 MSEK exklusive omräkningsdifferens, varav -3,2 MSEK (exklusive omräkningsdifferens -3,1 MSEK) belastade 2019.

För ytterligare information om AdderaCare, vänligen kontakta:

Marianne Sernevi, VD
Telefon: 0708-69 05 69
E-post:
marianne.sernevi@adderacare.com

 

Om AdderaCare AB

AdderaCare förvärvar och utvecklar bolag inom hjälpmedelssektorn. Genom att kombinera innovationskraften och kompetensen i det lokala entreprenörskapet med en aktiv och erfaren ägarstyrning skapar vi mervärden för både ägare och brukare. Koncernen består av sammanlagt fem bolag i Sverige, Norge och Nederländerna. AdderaCare AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ADDERA). Erik Penser Bank är Certified Adviser, kontakt certifiedadviser@penser.se, +46 (0)84638300.

Denna information är sådan som AdderaCare är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2020-07-14 17:24 CET.