AdderaCare AB (”AdderaCare”) har idag tecknat en avsiktsförklaring om försäljning av dotterbolaget Linds Ortopediska AB (”Linds”) till koncernen Allard Support for Better Life AB (”Allard Support”). Affären stärker förutsättningarna för Linds och säkerställer AdderaCares fokus på lönsam tillväxt. Köpeskillingen uppgår till 8 MSEK. Avyttringen av Linds kommer att påverka andra kvartalets resultat negativt med cirka 25 MSEK.

AdderaCare har efter noga övervägande inlett en försäljning av dotterbolaget Linds. Beslutet har tagits mot bakgrund av att Linds ramavtal med Region Stockholm upphör den 30 september 2022 efter förlorad upphandling. Affären innebär att Linds verksamhet blir en del av Allard Supports dotterbolag Camp Pro Ortopedteknik AB. AdderaCare gör bedömningen att Allard Support är den rätta ägaren som väsentligt stärker Linds möjligheter att utveckla nya och befintliga kundrelationer.

”Utifrån de nya förutsättningarna ser vi att Linds får goda möjligheter att stärka sin kundbas och utvecklas framöver tillsammans med Allard Support och Camp Pro Ortopedteknik. Som koncern fortsätter vi att fokusera på vår kärnkompetens, att utveckla hjälpmedel inom våra tre segment Mobilitet, Tillgänglighet och Kognition. Vi har en stabil grund att bygga vidare på. Detta är den bästa lösningen för koncernen som helhet för att vi ska fortsätta skapa långsiktigt starkt aktieägarevärde”, säger Marianne Sernevi, VD för AdderaCare.

Linds förvärvades för cirka 40 MSEK exklusive tilläggsköpeskilling, vilken ej längre är aktuell. Försäljningslikviden uppgår till totalt 8 MSEK, varav 5 MSEK betalas till AdderaCare i samband med övertagandet den 30 juni. Resterande 3 MSEK är avtalade som revers och betalas ut den 30 september 2022. Avyttringen av Linds kommer att påverka andra kvartalets resultat negativt med cirka 25 MSEK. Effekterna redovisas i rapporten för det andra kvartalet den 25 augusti.

Allard Support är en internationell företagsgrupp, med säte i Sverige, verksam inom tillverkning och distribution av produkter och tjänster som förbättrar människors rörlighet och mobilitet. Camp Pro Ortopedteknik i Stockholm erbjuder ett unikt koncept inom ortopedteknik och rehabilitering. Här arbetar ortopedingenjörer, ortopedtekniker, fysioterapeuter, neurologer och neurofysiologer tillsammans för att patienter ska få bästa möjliga vård.

”Tillsammans med Linds kommer vi att kunna erbjuda ännu fler patienter riktigt bra ortopedteknik och vara en arbetsplats med fortsatt fokus på att utveckla branschen – Support for Better Life helt enkelt!”, säger Peter Allard, President Allard Support for Better Life.

Eftersom ramavtalet mellan Linds och Region Stockholm avslutas tidigast den 30 september 2022, behöver regionen ge sitt godkännande av försäljningen före signering av försäljningsavtalet, som sker den 4 juli.