AdderaCare AB:s (”AdderaCare”) offentliggör idag, den 25 augusti 2022, halvårsrapport för 2022. Halvårsrapporten finns tillgänglig som bifogad fil samt via följande länk: https://www.adderacare.com/investerare/#finansiella-dokument

VD Marianne Sernevi kommenterar:
” Under det andra kvartalet ser vi en resultatförbättring på EBITDA-nivån som i huvudsak beror på en ökad effektivitet och en ökad försäljning inom segmenten Mobilitet och Tillgänglighet. Det är strategiarbetet som ger utdelning tillsammans med en förbättrad efterfrågan i takt med att påverkan av Covid-19 i samhället minskar. Omsättningen under kvartalet uppgick till 74,3 MSEK (61,6 MSEK) och rörelseresultatet (EBITDA) blev 8,1 MSEK (6,1 MSEK). Det operativa resultatet för perioden är bra och vi ser en fortsatt förbättringspotential.”

Andra kvartalet (2022-04-01 till 2022-06-30)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 74,3 MSEK (61,6 MSEK**).
 • Koncernens rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 8,1 MSEK (6,1 MSEK**).
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -29,5 MSEK* (0,5 MSEK**).
 • Koncernens resultat efter finansiella poster exklusive poster av engångskaraktär uppgick till 2,1 MSEK (0,5 MSEK**).
 • Koncernens rörelseresultat (EBITDA) per aktie uppgick till 0,24 SEK (0,18 SEK**).
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,88 SEK* (0,01 SEK**).
 • Koncernens resultat per aktie exklusive poster av engångskaraktär uppgick till 0,05 SEK (0,01 SEK**).

Första halvåret (2022-01-01 till 2022-06-30)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 142,7 MSEK (107,0 MSEK**).
 • Koncernens rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 14,3 MSEK (6,3 MSEK**).
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -29,1 MSEK* (-3,9 MSEK**).
 • Koncernens resultat efter finansiella poster exklusive poster av engångskaraktär uppgick till 2,5 MSEK (-3,9 MSEK**).
 • Koncernens rörelseresultat (EBITDA) per aktie uppgick till 0,42 SEK (0,19 SEK**).
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,87 SEK* (-0,09 SEK**).
 • Koncernens resultat per aktie exklusive poster av engångskaraktär uppgick till 0,06 SEK (-0,09 SEK**).
 • Koncernens soliditet 53,5 %* (51,1 %**).

*Effekt av omförhandlad avtalad tilläggsköpeskilling med de tidigare ägarna till Linds Ortopediska AB ingår med 10,0 MSEK. Även en nedskrivning av koncernmässiga nettotillgångar som innehas för försäljning i Linds Ortopediska AB ingår med -41,6 MSEK, nettoeffekt -31,6 MSEK. Beloppen redovisas som en övrig rörelseintäkt respektive som en övrig rörelsekostnad, vilka återförs i EBITDA-beräkningen.
**Dotterbolaget Linds Ortopediska AB förvärvades per 2021-05-01 (innehav del av år).

Summering av perioden

 • Den 15 juni tecknade AdderaCare en avsiktsförklaring om försäljning av Linds Ortopediska AB till Allard Support for Better Life AB. Beslutet har tagits mot bakgrund av att Linds ramavtal med Region Stockholm upphör den 30 september 2022 efter förlorad upphandling. Affären stärker förutsättningarna för Linds och säkerställer AdderaCares fokus på lönsam tillväxt. Köpeskillingen uppgår till 8,0 MSEK. Nedskrivning av nettotillgångar som innehas för försäljning påverkar koncernens resultat negativt i andra kvartalet med nettobeloppet -31,6 MSEK.
 • Den 1 juni meddelade Marianne Sernevi styrelsen för AdderaCare att hon lämnar uppdraget som VD för koncernen. Marianne kvarstår som VD under sin uppsägningstid på 6 månader eller till dess att en efterträdare utses.

Viktiga händelser efter balansdagen

 • Linds Ortopediska AB avyttrades till Allard Support for Better Life AB per den 4 juli 2022.