AdderaCare AB (”AdderaCare”) offentliggör idag, den 26 augusti 2021, halvårsrapport för 2021. Halvårsrapporten finns tillgänglig som bifogad fil samt via följande länk: https://www.adderacare.com/investerare/#finansiella-dokument

VD Marianne Sernevi kommenterar:
”Samhällets återhämtning driver tillväxten och andra kvartalet var omsättningsmässigt klart bättre för samtliga affärsområden, även om lyftet delvis beror på Covid-påverkan under jämförelseperioden, men också på förvärvet av Linds Ortopediska som tillförde intäkter under perioden. Vi arbetar vidare i linje med våra strategier och utvärderar löpande bolag för att koncernen ska fortsätta växa genom förvärv.”

Andra kvartalet (2021-04-01 till 2021-06-30)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 61,6 MSEK* (43,7 MSEK).
 • Koncernens rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 6,1 MSEK* (4,1 MSEK).
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 0,5 MSEK* (9,2 MSEK**).
 • Koncernens rörelseresultat (EBITDA) per aktie uppgick till 0,18 SEK* (0,22 SEK).
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till 0,01 SEK* (0,50 SEK**).

Första halvåret (2021-01-01 till 2021-06-30)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 107,0 MSEK* (91,6 MSEK).
 • Koncernens rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 6,3 MSEK* (3,8 MSEK).
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -3,9 MSEK* (4,4 MSEK**).
 • Koncernens rörelseresultat (EBITDA) per aktie uppgick till 0,19 SEK* (0,20 SEK).
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,09 SEK* (0,29 SEK**).
 • Koncernens soliditet 51,1 %* (49,9 %**).

*Dotterbolaget Linds Ortopediska AB förvärvades per 2021-05-01 (innehav del av år) **Effekt av omförhandlad avtalad tilläggsköpeskilling med de tidigare ägarna till Huka B.V. ingår med 9,0 MSEK. Beloppet redovisas som en övrig rörelseintäkt, men återförs i EBITDA-beräkningen.

Väsentliga händelser under perioden

 • AdderaCare förvärvar Linds Ortopediska AB per 2021-05-01 efter att ägarbytet godkänts av Region Stockholm, mot bakgrund av Linds ramavtal om leverans av ortopedtekniska lösningar till regionen.
 • AdderaCares holländska dotterbolag Huka B.V. byter VD. Nuvarande COO Rob Lotgerink har utsetts till ny VD. Hans företrädare Bas Kamp kommer att jobba vidare inom koncernen som affärsutvecklingschef och kommer även att fungera som mentor för Rob Lotgerink.