AdderaCare AB (”AdderaCare”) offentliggör idag, den 21 augusti 2020, halvårsrapport för 2020. Halvårsrapporten finns tillgänglig som bifogad fil samt via följande länk: https://www.adderacare.com/investerare/#finansiella-dokument

VD Marianne Sernevi kommenterar:

Vi satsar på att skapa tillväxt och lönsamhet trots pandemin genom att fokusera på de marknader där efterfrågan finns samt genom att ställa om hur vi kommunicerar med kunderna och hur vi distribuerar till brukarna. EBITDA för det andra kvartalet uppgick till 4,1 MSEK (4,0 MSEK). Tack vare god kostnadskontroll och stödåtgärder är resultatet positivt trots att omsättningen för det andra kvartalet minskade till 43,7 MSEK

(52,8 MSEK). I början av kvartalet såg vi minskad försäljning, men i juni ökade efterfrågan återigen för samtliga dotterbolag, inte minst avseende cyklar och produkter som ökar tillgängligheten.

Andra kvartalet (2020-04-01 till 2020-06-30)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 43,7 MSEK (52,8 MSEK).
 • Koncernens rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 4,1 MSEK (4,0 MSEK).
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 9,2 MSEK* (0,1 MSEK).
 • Koncernens rörelseresultat (EBITDA) per aktie uppgick till 0,22 SEK (0,23 SEK).
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till 0,50 SEK (0,01 SEK).

Första halvåret (2020-01-01 till 2020-06-30)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 91,6 MSEK (98,4 MSEK).
 • Koncernens rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 3,8 MSEK (6,0 MSEK).
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 4,4 MSEK* (-1,9 MSEK).
 • Koncernens rörelseresultat (EBITDA) per aktie uppgick till 0,20 SEK (0,35 SEK).
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till 0,29 SEK* (-0,08 SEK).
 • Koncernens soliditet 49,9 %* (43,4 %).

*Effekt av omförhandlad avtalad tilläggsköpeskilling med de tidigare ägarna till Huka B.V. ingår med 9,0 MSEK. Beloppet redovisas som en övrig rörelseintäkt, men återförs i EBITDA-beräkningen.

Väsentliga händelser under perioden                                                                                                          

 • AdderaCare uppdaterar bokslutskommunikén för 2019 efter kundförlust i dotterbolaget Huka som påverkar 2019 samt första kvartalet 2020 och initierar omförhandling av avtalad tilläggsköpeskilling.
 • AdderaCare genomför företrädesemission om 14,8 MSEK före emissionskostnader i syfte att stärka bolagets finansiella ställning och rusta verksamheten inför fortsatta investeringar i bolagen för att på så sätt förbättra effektivitet och lönsamhet.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • AdderaCare och tidigare ägare till dotterbolaget Huka B.V sluter avtal om storleken på den i samband med förvärvet avtalade tilläggsköpeskillingen. Slutförhandlingen ger en positiv resultateffekt i det andra kvartalet och under det första halvåret 2020 på 9,0 MSEK.

För ytterligare information om AdderaCare, vänligen kontakta:

Marianne Sernevi, VD
Telefon: 0708-69 05 69
E-post: marianne.sernevi@adderacare.com

Certified Adviser

Erik Penser Bank AB

+46 (0)84638300

certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan information som AdderaCare AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2020 kl 12:00 CEST.

Om AdderaCare AB

AdderaCare förvärvar och utvecklar bolag inom hjälpmedelssektorn. Genom att kombinera innovationskraften och kompetensen i det lokala entreprenörskapet med en aktiv och erfaren ägarstyrning skapar vi mervärden för både ägare och brukare. Koncernen består av sammanlagt fem bolag i Sverige, Norge och Nederländerna. AdderaCare AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ADDERA).