AdderaCare AB (”AdderaCare”) publicerar härmed delårsrapport avseende perioden januari – mars 2018. Delårsrapporten finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.adderacare.com). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.

Sammanfattning av delårsrapport – koncernen

Michael Hermansson, VD AdderaCare kommenterar

”Det första kvartalet innehöll både positiva och mindre positiva inslag. Vi förvärvade framgångsrikt ytterligare ett bolag och fortsatte vårt bygge av AdderaCare. Operationellt föll det första kvartalet 2018 emellertid inte väl ut för koncernen. Vi påverkades i flera bolag av den ovanligt kalla och snörika väderleken samt avsaknad av större försäljningsprojekt. Vi brinner av revanschlusta och jag är övertygad om att vi under resten av året ska ta tillbaka det som tappats under första kvartalet.”

Första kvartalet (2018-01-01 till 2018-03-31)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 35,2* MSEK (27,6 MSEK).
 • Koncernens rörelseresultat (EBITDA) uppgick till -0,6* MSEK (3,3 MSEK).
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -4,6* MSEK (2,1 MSEK).
 • Koncernens rörelseresultat (EBITDA) per aktie uppgick till -0,04 SEK (0,27 SEK).
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,26 SEK (0,13 SEK)
 • Koncernens soliditet uppgick till 36,0 % (44,4 %)

*Dotterbolaget Huka B.V. förvärvades per 2018-02-01 (innehav del av kvartal)

Definitioner:

 • EBITDA per aktie: Periodens rörelseresultat före avskrivningar och förvärvskostnader dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier under det första kvartalet 2018 uppgick till 14 855 630 aktier (12 250 000 aktier). Antal aktier i AdderaCare per den 31 mars 2018: 15 392 364 aktier (12 250 000 aktier). Koncernens EBITDA per aktie och koncernens resultat per aktie är detsamma före och efter utspädning. Notera att Bolaget efter periodens utgång genomfört en företrädesemission. Efter registrering hos Bolagsverket uppgår antalet aktier till 17 316 409 stycken.
 • Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.
 • Belopp inom parentes i rapporten avser motsvarande period föregående år.

Väsentliga händelser under det första kvartalet 2018

 • AdderaCare meddelar i början av februari 2018 att bolaget undertecknat ett SPA (Share Purchase Agreement) med det nederländska bolaget Huka B.V. om att förvärva 100 procent av aktierna. AdderaCare slutför i början av februari 2018 affären. Förvärvet sker dels genom banklån och dels genom en apportemission till de tidigare ägarna av Huka B.V.
 • AdderaCare meddelar i slutet av februari 2018 att styrelsen beslutat att, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma, genomföra en företrädesemission om cirka 16,2 MSEK.
 • AdderaCare publicerar kallelse till extra bolagsstämma den 19 mars 2018. Fullständig kallelse med föreslagna beslut finns tillgänglig på AdderaCares hemsida (www.adderacare.com).
 • AdderaCare meddelar i början av mars 2018 att bolaget skriftligen har avtalat om teckningsförbindelser inför företrädesemissionen.
 • Den 19 mars 2018 hålls extra bolagsstämma i AdderaCare AB (publ). Kommuniké med fattade beslut finns tillgänglig på AdderaCares hemsida (www.adderacare.com).
 • AdderaCare meddelar i slutet av mars 2018 att bolaget skriftligen har avtalat om ytterligare teckningsförbindelser inför företrädesemissionen.
 • Den 29 mars 2018 inleds teckningstiden i AdderaCares företrädesemission om cirka 16,2 MSEK.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 17 april 2018 avslutas teckningstiden i AdderaCares företrädesemission. Företrädesemissionen övertecknas med en teckningsgrad om cirka 192 procent. AdderaCare tillförs därmed cirka 16,2 MSEK före emissionskostnader.
 • Den 19 april 2018 kallar AdderaCare AB (publ) till årsstämma. Fullständig kallelse med föreslagna beslut finns tillgänglig på AdderaCares hemsida (www.adderacare.com).

För fullständig delårsrapport, se http://www.adderacare.com/investerare/#finansiella-dokument.

För ytterligare information om AdderaCare, vänligen kontakta:

Michael Hermansson, VD
Telefon: 0707-29 41 00
E-post: michael.hermansson@adderacare.com

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser för AdderaCare.

Detta pressmeddelande innehåller information som AdderaCare AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2018.

Om AdderaCare AB

AdderaCare förvärvar och utvecklar bolag inom hjälpmedelssektorn. Genom att kombinera innovationskraften och kompetensen i det lokala entreprenörskapet med en aktiv och erfaren ägarstyrning skapar vi mervärden för både ägare och brukare. Koncernen består av sammanlagt fem bolag i Sverige, Norge och Nederländerna. AdderaCare AB (publ) är noterat på Nasdaq First North (ADDERA).