AdderaCare AB:s (”AdderaCare”) offentliggör idag, den 17 november 2022, delårsrapport för det tredje kvartalet 2022. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogad fil samt via följande länk: https://www.adderacare.com/investerare/#finansiella-dokument

Tillförordnad verkställande direktör Hugo Petit kommenterar:
”Rensat för Linds Ortopediska som avyttrades den 4 juli 2022, ökade AdderaCares omsättning under det tredje kvartalet 2022 till 57,0 MSEK (51,4 MSEK), vilket är en ökning med över 10 procent. Omsättningsökningen beror fortsatt på god tillväxt inom segmenten Tillgänglighet och Mobilitet. Även rörelseresultatet (EBITDA) förbättrades under perioden till 3,2 MSEK (2,7 MSEK). Resultatförbättringen beror till stora delar på den ökade försäljningen samt att prishöjningar inom segmentet Tillgänglighet har börjat ge effekt, då detta segment enbart i begränsad omfattning avser upphandlade produkter med fasta priser.”

Tredje kvartalet (2022-07-01 till 2022-09-30)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 57,0 MSEK (61,1 MSEK, exklusive Linds Ortopediska AB 51,4 MSEK)**.
 • Koncernens rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 3,2 MSEK (6,1 MSEK, exklusive Linds Ortopediska AB 2,7 MSEK)**.
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -1,5 MSEK (0,2 MSEK)**.
 • Koncernens rörelseresultat (EBITDA) per aktie uppgick till 0,09 SEK (0,18 SEK)**.
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,03 SEK (0,01 SEK)**.

Nio månader (2022-01-01 till 2022-09-30)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 199,6 MSEK, exklusive Linds Ortopediska AB 178,3 MSEK (168,1 MSEK, exklusive Linds Ortopediska AB 150,7 MSEK)**.
 • Koncernens rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 17,5 MSEK, exklusive Linds Ortopediska AB 11,8 MSEK (12,4 MSEK, exklusive Linds Ortopediska AB 6,3 MSEK)**.
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -30,6 MSEK* (-3,7 MSEK)**.
 • Koncernens resultat efter finansiella poster exklusive poster av engångskaraktär uppgick till 1,0 MSEK (-3,7 MSEK)**.
 • Koncernens rörelseresultat (EBITDA) per aktie uppgick till 0,52 SEK (0,37 SEK)**.
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,91 SEK* (-0,08 SEK)**.
 • Koncernens resultat per aktie exklusive poster av engångskaraktär uppgick till 0,03 SEK (-0,08 SEK)**.
 • Koncernens soliditet 58,6 %* (52,0 %)**.

*Effekt av omförhandlad avtalad tilläggsköpeskilling med de tidigare ägarna till Linds Ortopediska AB ingår med 10,0 MSEK. Även en nedskrivning av koncernmässiga nettotillgångar som innehas för försäljning i Linds Ortopediska AB ingår med -41,6 MSEK, nettoeffekt -31,6 MSEK. Beloppen redovisas som en övrig rörelseintäkt respektive som en övrig rörelsekostnad, vilka återförs i EBITDA-beräkningen.
**Dotterbolaget Linds Ortopediska AB förvärvades per 2021-05-01 och avyttrades 2022-07-04 (innehav del av år).

Summering av perioden

 • Den 1 september utsåg styrelsen Tove Christiansson till ny VD för AdderaCare. Tove Christiansson kommer närmast från rollen som Koncernchef/VD för Abilia, ett dotterbolag inom den noterade MedCap-koncernen. Tove Christiansson tillträder som ny VD den 1 mars 2023. Under övergångsperioden har koncernens styrelseledamot Hugo Petit blivit utsedd till tillförordnad VD.
 • Linds Ortopediska AB avyttrades till Allard Support for Better Life AB per den 4 juli 2022. Affären stärker förutsättningarna för Linds Ortopediska och säkerställer AdderaCares fokus på lönsam tillväxt.