AdderaCare AB (”AdderaCare”) offentliggör idag, den 11 november 2021, delårsrapport för det tredje kvartalet 2021. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogad fil samt via följande länk: https://www.adderacare.com/investerare/#finansiella-dokument

VD Marianne Sernevi kommenterar:
” Under det tredje kvartalet 2021 ökade AdderaCares omsättning med cirka 20 % till 61,1 MSEK med ett rörelseresultat (EBITDA) på 6,1 MSEK. Efterfrågan har varit god under perioden och flera verksamheter växer. Lönsamheten under perioden påverkas negativt av ökade transportkostnader, ökade råmaterialpriser samt materialbrist. Vi arbetar parallellt med att undersöka alternativa försörjningskedjor. Trots detta är vi optimistiska om framtiden, då vi ser en fin tillväxt i marknaden för produkter mot äldre och funktionshindrade.”

Tredje kvartalet (2021-07-01 till 2021-09-30)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 61,1 MSEK* (50,9 MSEK).
 • Koncernens rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 6,1 MSEK* (6,4 MSEK).
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 0,2 MSEK* (2,2 MSEK).
 • Koncernens rörelseresultat (EBITDA) per aktie uppgick till 0,18 SEK* (0,25 SEK).
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till 0,01 SEK* (0,07 SEK).

Nio månader (2021-01-01 till 2021-09-30)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 168,1 MSEK* (142,5 MSEK).
 • Koncernens rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 12,4 MSEK* (10,2 MSEK).
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -3,7 MSEK* (6,7 MSEK**).
 • Koncernens rörelseresultat (EBITDA) per aktie uppgick till 0,37 SEK* (0,49 SEK).
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,08 SEK* (0,35 SEK**).
 • Koncernens soliditet 52,0 %* (56,2 %**).

*Dotterbolaget Linds Ortopediska AB förvärvades per 2021-05-01 (innehav del av år). **Effekt av omförhandlad avtalad tilläggsköpeskilling med de tidigare ägarna till Huka B.V. ingår med 9,0 MSEK. Beloppet redovisas som en övrig rörelseintäkt, men återförs i EBITDA-beräkningen.

Summering av perioden

 • Stark efterfrågan när samhällen öppnade upp igen efter Corona.
 • Försörjningsutmaningar påverkar lönsamheten negativt under perioden.
 • Prisökningar infördes för att kompensera för ökade kostnader på insatsvaror.
 • Avtal med extern partner för produktutveckling inom segmentet Mobilitet.