AdderaCare AB (”AdderaCare”) offentliggör idag, den 19 november 2020, delårsrapport för det tredje kvartalet 2020. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogad fil samt via följande länk: https://www.adderacare.com/investerare/#finansiella-dokument

VD Marianne Sernevi kommenterar:Det tredje kvartalet gav oss en återhämtning i efterfrågan, som med fortsatt god kostnadskontroll och tillgång till stödåtgärder bidrog till ett stabilt resultat. Efter perioden ser vi att utvecklingen av Covid-19 går i fel riktning vilket på kort sikt kan påverka oss negativt. Långsiktigt ser vi, trots osäkra tider, att det finns ett ökat behov av våra produkter. Våra bolag bidrar till en bättre vardag för såväl äldre som människor med särskilda behov, vilket i förlängningen bidrar till en bättre samhällsekonomi.Tredje kvartalet (2020-07-01 till 2020-09-30)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 50,9 MSEK (51,6 MSEK).
 • Koncernens rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 6,4 MSEK (6,8 MSEK).
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 2,2 MSEK (2,9 MSEK).
 • Koncernens rörelseresultat (EBITDA) per aktie uppgick till 0,25 SEK (0,38 SEK).
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till 0,07 SEK (0,12 SEK).

Nio månader (2020-01-01 till 2020-09-30)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 142,5 MSEK (149,9 MSEK).
 • Koncernens rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 10,2 MSEK (12,9 MSEK).
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 6,7 MSEK* (1,0 MSEK).
 • Koncernens rörelseresultat (EBITDA) per aktie uppgick till 0,49 SEK (0,73 SEK).
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till 0,35 SEK* (0,05 SEK).
 • Koncernens soliditet 56,2 %* (48,8 %)

*Effekt av omförhandlad avtalad tilläggsköpeskilling med de tidigare ägarna till Huka B.V. ingår med 9,0 MSEK.

Väsentliga händelser under perioden                                                                                                          

 • Den tidigare beslutade företrädesemissionen slutfördes under kvartal tre och AdderaCare tillfördes därmed en likvid om cirka 14,8 MSEK före emissionskostnader på -1,3 MSEK. Efter registreringen av emissionen uppgår antalet aktier i AdderaCare till 25 904 335 aktier.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marianne Sernevi, VD
Telefon: 0708-69 05 69
E-post: marianne.sernevi@adderacare.com

Certified Adviser

Erik Penser Bank AB+46 (0)84638300certifiedadviser@penser.se

 

Denna information är sådan information som AdderaCare AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 november 2020 kl 13:15 CET.

Om AdderaCare AB

AdderaCare förvärvar och utvecklar bolag inom hjälpmedelssektorn. Genom att kombinera innovationskraften och kompetensen i det lokala entreprenörskapet med en aktiv och erfaren ägarstyrning skapar vi mervärden för både ägare och brukare. Koncernen består av sammanlagt fem bolag i Sverige, Norge och Nederländerna. AdderaCare AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ADDERA).