AdderaCare AB:s (”AdderaCare”) offentliggör idag, den 19 maj 2022, delårsrapport för det första kvartalet 2022. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogad fil samt via följande länk: https://www.adderacare.com/investerare/#finansiella-dokument

VD Marianne Sernevi kommenterar:
”Under det första kvartalet hade vi en god efterfrågan hos flera av dotterbolagen. En större investeringsvilja från kunder inom flera produktkategorier bidrog positivt till utvecklingen under kvartalet. Vi såg framför allt en god tillväxt för specialcyklar och skor, samt ökad efterfrågan på bostadsanpassningar. Utmaningar i leverantörsleden kvarstår för dotterbolagen i olika grad och vi arbetar aktivt med att hantera dem. Omsättningen under kvartalet uppgick till 68,4 MSEK (45,4 MSEK) och rörelseresultatet (EBITDA) blev 6,2 MSEK (0,2 MSEK).”

Första kvartalet (2022-01-01 till 2022-03-31)

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 68,4 MSEK (45,4 MSEK).
  • Koncernens rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 6,2 MSEK (0,2 MSEK).
  • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 0,4 MSEK (-4,3 MSEK).
  • Koncernens rörelseresultat (EBITDA) per aktie uppgick till 0,19 SEK (0,01 SEK).
  • Koncernens resultat per aktie uppgick till 0,01 SEK (-0,10 SEK).
  • Koncernens soliditet 54,9 % (62,8 %).

Summering av perioden

  • Segmentet Mobilitet hade en god tillväxt för specialcyklar, skor och ortoser under första kvartalet, vilket lyfter segmentet gentemot föregående år. Leveransutmaningar kring råmaterial och produkter fortsätter.
  • Segmentet Kognition påverkades positivt av beställningar från föregående år som levererades under första kvartalet. En blygsam tillväxt i kvartalet ska framöver förbättras genom ökad marknadsbearbetning, stärkta marginaler på tillbehör och nya produktlanseringar.
  • Segmentet Tillgänglighet visar förbättrad lönsamhet genom prishöjningar från 2021, som nu ger effekt under 2022. Ökad efterfrågan på bostadsanpassningar i kombination med ny- och ombyggnationer skapar tillväxt i segmentet.

Viktiga händelser efter balansdagen

  • Den 6 april 2022 fick Linds Ortopediska besked om att bolaget inte tilldelats nytt uppdrag av Region Stockholm, utifrån en ny upphandling kring ortopedteknisk verksamhet. Efter en tids utvärdering lämnade bolaget in en ansökan om överprövning av regionens beslut. Om vi efter överprövningen inte får ett avtal med Region Stockholm skapar det en osäkerhet kring bolagets värdering och dess framtida intjäning, vilket även ska ställas mot att villkoren för den reserverade tilläggsköpeskillingen faller.