AdderaCare AB (”AdderaCare”) offentliggör idag, den 12 maj 2021, delårsrapporten för det första kvartalet 2021. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogad fil samt via följande länk: https://www.adderacare.com/investerare/#finansiella-dokument

VD Marianne Sernevi kommenterar:”Under årets första kvartal har vi slutfört förhandlingarna om förvärv med ägarna till Linds Ortopediska och affären genomfördes den första maj. Linds bidrar med stort patientfokus, kompetens och kunskap om vilka hjälpmedel som behövs i en ortopedisk verksamhet. Det är ett välskött bolag med potential, vilket stärker koncernen och inte minst Erimed som kan vässa sitt erbjudande baserat på den kunskap som Linds tillför. Det första kvartalet har präglats av en försiktighet i marknaden för hjälpmedel. Vår bedömning är att den andra och tredje vågen av Covid-19 bromsar efterfrågan. Samtidigt har fjolårets strategiarbete börjat bära frukt och alla bolagen arbetar efter en tydlig plan för att öka tillväxten.”Första kvartalet (2021-01-01 till 2021-03-31)

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 45,4 MSEK (47,9 MSEK).
  • Koncernens rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 0,2 MSEK (-0,4 MSEK).
  • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -4,3 MSEK (-4,8 MSEK).
  • Koncernens rörelseresultat (EBITDA) per aktie uppgick till 0,01 SEK (-0,02 SEK).
  • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,10 SEK (-0,20 SEK).
  • Koncernens soliditet 62,8 % (46,9 %).

Väsentliga händelser under perioden                                                                                                                  

  • AdderaCare förvärvar Linds Ortopediska – en ortopedteknisk verksamhet som verkar i Stockholmsregionen. Förvärvet tillför en fördjupad kunskap om ortopedteknik till koncernen och utgör ett utmärkt komplement till övriga dotterbolag i koncernen.

Väsentliga händelser efter periodens utgång                                                                                                    

  • AdderaCares förvärv av Linds Ortopediska godkänns av Region Stockholm, mot bakgrund av Linds ramavtal om leverans av ortopedtekniska lösningar till regionen.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marianne Sernevi, VD
Telefon: 0708-69 05 69
E-post: marianne.sernevi@adderacare.com

Certified Adviser

Erik Penser Bank AB+46 (0)84638300certifiedadviser@penser.se

 

Denna information är sådan information som AdderaCare AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 maj 2021 kl. 14:15 CEST.