AdderaCare AB (”AdderaCare”) offentliggör idag, den 16 maj 2019, delårsrapport för det första kvartalet 2019. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogad fil samt på AdderaCares hemsida (www.adderacare.com).

VD Michael Hermansson kommenterar

”Jämfört med föregående år är det positiva siffror vi ser för årets första kvartal. Vi har haft en fantastisk organisk tillväxt på över 20 procent och det är väldigt glädjande. Extra roligt är att se att samtliga bolag i gruppen visar tillväxt.Det känns tillfredsställande att notera att våra ansträngningar att styra upp verksamheten haft effekt och att vi kan redovisa ett klart bättre resultat för kvartal ett i år i jämförelse med föregående år.”

Första kvartalet (201901-01 till 2019-03-31)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 45,5 MSEK (35,2** MSEK).
 • Koncernens rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 2,0* MSEK (-0,6** MSEK).
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -2,0 MSEK (-4,6** MSEK).
 • Koncernens rörelseresultat (EBITDA) per aktie uppgick till 0,12* SEK (-0,04** SEK).
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,09 SEK (-0,26** SEK).
 • Koncernens soliditet uppgick till 43,6 % (36,0 %).

* Effekt av omräkning till IFRS 16 ingår med 1 279 KSEK

** Dotterbolaget Huka B.V. förvärvades per 2018-02-01 (innehav del av perioden)

Definitioner:

 • EBITDA per aktie: Periodens rörelseresultat före avskrivningar och förvärvskostnader dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier under det första kvartalet 2019 uppgick till 
  17 316 409 aktier (14 855 630 aktier). Antal aktier i AdderaCare per den 31 mars 2019: 17 316 409 aktier (15 392 364 aktier). Koncernens EBITDA per aktie och koncernens resultat per aktie är detsamma före och efter utspädning. 
 • Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.
 • Belopp inom parentes i rapporten avser motsvarande period föregående år.

Väsentliga händelser under det första kvartalet 2019

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • AdderaCare publicerar kallelse till årsstämma. Fullständig kallelse med föreslagna beslut finns tillgänglig på Bolagets hemsida (www.adderacare.com).
 • AdderaCare rekryterar Marianne Sernevi som ny VD för Bolaget. Sernevi tillträder den 1 september 2019. 

För ytterligare information om AdderaCare, vänligen kontakta:

Michael Hermansson, VD
Telefon: 0707-29 41 00
E-post: michael.hermansson@adderacare.com

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission 
Telefon: 040-615 14 15
E-post: ca@sedermera.se

Denna information är sådan information som AdderaCare AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2019.

Om AdderaCare AB

AdderaCare förvärvar och utvecklar bolag inom hjälpmedelssektorn. Genom att kombinera innovationskraften och kompetensen i det lokala entreprenörskapet med en aktiv och erfaren ägarstyrning skapar vi mervärden för både ägare och brukare. Koncernen består av sammanlagt fem bolag i Sverige, Norge och Nederländerna. AdderaCare AB (publ) är noterat på Nasdaq First North (ADDERA).