AdderaCare AB (”AdderaCare”) publicerar härmed delårsrapport avseende perioden januari – september 2018. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.adderacare.com). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.

Michael Hermansson, VD för AdderaCare, kommenterar

När vi nu avslutat vårt tredje kvartal 2018 kan vi konstatera att vi finansiellt gör ett starkare kvartal än föregående år, men vi bedömer att det fortfarande finns mer att göra. Resultatet per aktie är lägre än motsvarande period föregående år och vi har därför en stark drivkraft att genomföra fler aktiviteter och skapa ytterligare underlag för ökad försäljning med förbättrade marginaler. Vi arbetar just nu fokuserat med intern affärsutveckling, ett arbete som kommer att pågå under ett antal kvartal framöver. Nu ser vi fram emot att avsluta året på ett framgångsrikt sätt och även se resultatet av de effektiviseringar som för närvarande implementeras i koncernen.”

Tredje kvartalet (2018-07-01 till 2018-09-30)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 46,9 MSEK (30,7 MSEK).
 • Koncernens rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 3,6 MSEK (3,4 MSEK).
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 0,8 MSEK (1,6 MSEK).
 • Koncernens rörelseresultat (EBITDA) per aktie uppgick till 0,21 SEK (0,25 SEK).
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till 0,03 SEK (0,09 SEK).

Nio månader (2018-01-01 till 2018-09-30)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 136,5 MSEK* (87,7 MSEK).
 • Koncernens rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 9,1 MSEK* (9,0 MSEK).
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -0,6 MSEK* (3,9 MSEK).
 • Koncernens rörelseresultat (EBITDA) per aktie uppgick till 0,56 SEK (0,70 SEK).
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,07 SEK (0,22 SEK).
 • Koncernens soliditet uppgick till 43,6 % (42,1 %).

*Dotterbolaget Huka B.V. förvärvades per 2018-02-01 (innehav del av perioden)

Definitioner:

 • EBITDA per aktie: Periodens rörelseresultat före avskrivningar och förvärvskostnader dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier under det tredje kvartalet 2018 uppgick till 
  17 316 409 aktier (13 612 582 aktier). Genomsnittligt antal aktier under de första nio månaderna 2018 uppgick till 16 272 586 aktier (12 853 988 aktier). Antal aktier i AdderaCare per den 30 september 2018: 17 316 409 aktier (13 635 794 aktier). Koncernens EBITDA per aktie och koncernens resultat per aktie är detsamma före och efter utspädning. 
 • Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.
 • Belopp inom parentes i rapporten avser motsvarande period föregående år.
 • Inga väsentliga händelser.
 • Inga väsentliga händelser har skett efter periodens utgång.

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet 2018 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

För fullständig delårsrapport, se http://www.adderacare.com/investerare/#finansiella-dokument.

För ytterligare information om AdderaCare, vänligen kontakta:

Michael Hermansson, VD
Telefon: 0707-29 41 00
E-post: michael.hermansson@adderacare.com

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser för AdderaCare. 

Om AdderaCare AB

AdderaCare förvärvar och utvecklar bolag inom hjälpmedelssektorn. Genom att kombinera innovationskraften och kompetensen i det lokala entreprenörskapet med en aktiv och erfaren ägarstyrning skapar vi mervärden för både ägare och brukare. Koncernen består av sammanlagt fem bolag i Sverige, Norge och Nederländerna. AdderaCare AB (publ) är noterat på Nasdaq First North (ADDERA).