AdderaCare AB (”AdderaCare”) publicerar härmed bokslutskommuniké avseende perioden januari – december 2017. Bokslutskommunikén finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.adderacare.com). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.

Michael Hermansson, VD AdderaCare kommenterar

Vi avslutar ett 2017 där vi levererar 100 % måluppfyllelse på de mål som vi satt upp för vårt bolag. Det har varit ett utvecklande år. Vi har fått bevis på att vår affärsmodell fungerar och vi har ytterligare vidareutvecklat vår styrningsmodell. Vi har positiva kassaflöden ifrån alla våra bolag och vi kan konstatera att vi endast behöver fortsätta vår utlagda strategi för att få utväxling på vår koncernstruktur.

Fjärde kvartalet (2017-10-01 till 2017-12-31)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 40,3 MSEK (28,0 MSEK).
 • Koncernens rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 4,1 MSEK (3,5 MSEK).
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 2,3 MSEK (2,3 MSEK).
 • Koncernens rörelseresultat (EBITDA) per aktie uppgick till 0,30 SEK (0,31 SEK).
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till 0,12 SEK (0,16 SEK)

Tolv månader (2017-01-01 till 2017-12-31)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 128,0* MSEK (93,8 MSEK).
 • Koncernens rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 13,1* MSEK (12,3 MSEK).
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 6,1* MSEK (7,7 MSEK).
 • Koncernens rörelseresultat (EBITDA) per aktie uppgick till 1,00 SEK (1,32 SEK).
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till 0,34 SEK (0,64 SEK)
 • Koncernens soliditet uppgick till 46,4 % (42,7 %)

*Dotterbolaget Amajo A/S förvärvades per 2017-03-01 (innehav del av år). Dotterbolagen Erimed Förvaltning AB, Rojan & Ripe AB samt Erimed International KB förvärvades per 2017-05-31 (innehav del av år). Dotterbolaget Huka B.V. förvärvades per 2018-02-01 och är således inte inkluderat.

Definitioner:

 • EBITDA per aktie: Periodens rörelseresultat före avskrivningar och förvärvskostnader dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier under det fjärde kvartalet 2017 uppgick till 13 771 094 aktier (11 278 022 aktier**). Genomsnittligt antal aktier under räkenskapsåret 2017 uppgick till 13 085 643 aktier (9 316 110 aktier**). Antal aktier i AdderaCare per den 31 december 2017: 14 086 794 aktier (12 250 000 aktier**). Koncernens EBITDA per aktie och koncernens resultat per aktie är detsamma före och efter utspädning.
 • Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.
 • Belopp inom parentes i rapporten avser motsvarande period föregående år.

**Genomsnittligt antal aktier har korrigerats för den aktiesplit som gjordes i mars 2016 (1:4 000) samt den split som gjordes i oktober 2016 (1:4). 

Väsentliga händelser under 2017

Första kvartalet

 • AdderaCare tecknar i januari 2017 avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i norska
  Amajo A/S. Affären avslutas i början av mars 2017.
 • AdderaCares CFO Henrik Carlsson flaggar i slutet av januari 2017 upp köp av aktier. Totalt förvärvar Carlsson 15 000 aktier i Bolaget.

Andra kvartalet

 • AdderaCare offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisning finns tillgänglig på AdderaCares hemsida (www.adderacare.com).
 • AdderaCare håller den 16 maj 2017 årsstämma på Sedermera Fondkommissions kontor på Norra Vallgatan 64 i Malmö. Kommuniké från årsstämman finns tillgänglig på AdderaCares hemsida (www.adderacare.com).
 • AdderaCare förvärvar 100 procent av aktierna i Erimed-gruppen och genomför en riktad nyemission om cirka 19,8 MSEK.

Tredje kvartalet

 • Den riktade nyemissionen som påbörjades under andra kvartalet 2017 i syfte att delfinansiera förvärvet av Erimed-gruppen kunde framgångsrikt slutföras i början på juli månad 2017.

Fjärde kvartalet

 • AdderaCare genomför en riktad nyemission om cirka 5 MSEK i syfte att delfinansiera en tilläggsköpeskilling för förvärvet av Erimed-gruppen.
 • AdderaCares VD Michael Hermansson nyttjar det ena av sina optionsprogram och förvärvar totalt 200 000 aktier från Bolagets fem huvudägare.
 • Den 18 december 2017 hålls extra bolagsstämma i AdderaCare. Kommuniké från extra bolagsstämman finns tillgänglig på AdderaCares hemsida (www.adderacare.com).

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • AdderaCare meddelar att Bolaget undertecknat ett SPA (Share Purchase Agreement) med det nederländska bolaget Huka B.V. om att förvärva 100 procent av aktierna.
 • AdderaCare avslutar i början av februari 2018 affären med Huka B.V. Förvärvet sker dels genom banklån och dels genom en apportemission till de tidigare ägarna av Huka B.V.
 • AdderaCare meddelar att styrelsen beslutat att, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma, genomföra en företrädesemission om cirka 16,2 MSEK.
 • AdderaCare publicerar kallelse till extra bolagsstämma den 19 mars 2018. Fullständig kallelse finns tillgänglig på AdderaCares hemsida (www.adderacare.com).

För fullständig bokslutskommuniké, se http://www.adderacare.com/investerare/#finansiella-dokument.

För ytterligare information om AdderaCare, vänligen kontakta:

Michael Hermansson, VD
Telefon: 0707-29 41 00
E-post: michael.hermansson@adderacare.com

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser för AdderaCare.

Detta pressmeddelande innehåller information som AdderaCare AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2018.

Om AdderaCare AB

AdderaCare förvärvar och utvecklar bolag inom hjälpmedelssektorn. Genom att kombinera innovationskraften och kompetensen i det lokala entreprenörskapet med en aktiv och erfaren ägarstyrning skapar vi mervärden för både ägare och brukare. Koncernen består av sammanlagt fem bolag i Sverige, Norge och Nederländerna. AdderaCare AB (publ) är noterat på Nasdaq First North (ADDERA).