AdderaCare AB (”AdderaCare”) offentliggör idag, den 24 februari 2022, bokslutskommunikén för det fjärde kvartalet 2021. Bokslutskommunikén finns tillgänglig som bifogad fil samt via följande länk: https://www.adderacare.com/investerare/#finansiella-dokument

VD Marianne Sernevi kommenterar:
”Det fjärde kvartalet utvecklades bra för stora delar av koncernen och trots pandemins hämmande effekter nådde vi en stark avslutning på året. Under det fjärde kvartalet omsatte AdderaCare 79,7 MSEK (62,7 MSEK) och EBITDA uppgick till 11,2 MSEK (7,3 MSEK). Vi ser att det pågående strategiarbetet i varje koncernbolag börjar ge effekt. Under året har vi lärt oss att bli allt bättre på att hantera utmaningar genom långsiktiga samarbeten, effektivitet och kostnadsmedvetenhet.”

Fjärde kvartalet (2021-10-01 till 2021-12-31)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 79,7 MSEK (62,7 MSEK).
 • Koncernens rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 11,2 MSEK (7,3 MSEK).
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 5,4 MSEK (3,4 MSEK).
 • Koncernens rörelseresultat (EBITDA) per aktie uppgick till 0,33 SEK (0,28 SEK).
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till 0,12 SEK (0,10 SEK).

Helår (2021-01-01 till 2021-12-31)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 247,8 MSEK* (205,2 MSEK).
 • Koncernens rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 23,6 MSEK* (17,5 MSEK).
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 1,7 MSEK* (10,0 MSEK**).
 • Koncernens rörelseresultat (EBITDA) per aktie uppgick till 0,70 SEK* (0,79 SEK).
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till 0,04 SEK* (0,45 SEK**).
 • Koncernens soliditet 52,0%* (58,7%).
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 i likhet med föregående år.

*Dotterbolaget Linds Ortopediska AB förvärvades per 2021-05-01 (innehav del av år). **Effekt av omförhandlad avtalad tilläggsköpeskilling med de tidigare ägarna till Huka B.V. ingår med 9,0 MSEK. Beloppet redovisas som en övrig rörelseintäkt, men återförs i EBITDA-beräkningen.

Summering av perioden

 • Segmentet Mobilitet hade en fin avslutning på året, stärkt av Linds Ortopediska som ingår i koncernen sedan maj 2021.
 • Segmentet Kognition avslutar året bra med en god efterfrågan på interaktiva produkter till äldrevården.
 • Segmentet Mobilitet har påbörjat ett samarbete med en extern partner kring produktutveckling för att snabba på utvecklingen av nya trehjuliga cyklar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marianne Sernevi, VD
Telefon: 0708-69 05 69
E-post: marianne.sernevi@adderacare.com

Certified Adviser
Erik Penser Bank AB
+46 (0)84638300
certifiedadviser@penser.se