AdderaCare AB (”AdderaCare”) offentliggör idag, den 27 februari 2020, bokslutskommunikén avseende det fjärde kvartalet och räkenskapsåret 2019. Bokslutskommunikén finns tillgänglig som bifogad fil samt via följande länk: https://www.adderacare.com/investerare/#finansiella-dokument

VD Marianne Sernevi kommenterar:

”AdderaCares EBITDA för det fjärde kvartalet uppgick till 3,7 MSEK* (5,1 MSEK) och för helåret till 16,6 MSEK** (14,2 MSEK). Resultatnivån är otillfredsställande men bakom resultatet finns både bolag i koncernen som har det tufft och de som går bra.  AdderaCares marknad växer och kommer fortsätta att växa. Efterfrågan på hjälpmedel och anpassningar som förbättrar livskvaliteten för äldre och för människor med funktionsnedsättning ökar för varje år. Därmed ökar också våra affärsmöjligheter.”

Fjärde kvartalet (2019-10-01 till 2019-12-31)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 55,9 MSEK (56,0 MSEK).
 • Koncernens rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 3,7 MSEK* (5,1 MSEK).
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -0,2 MSEK (1,9 MSEK).
 • Koncernens rörelseresultat (EBITDA) per aktie uppgick till 0,20 SEK* (0,30 SEK).
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK (0,13 SEK).

Helår (2019-01-01 till 2019-12-31)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 205,9 MSEK (192,4 MSEK***).
 • Koncernens rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 16,6 MSEK** (14,2 MSEK***).
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 0,8 MSEK (1,4 MSEK***).
 • Koncernens rörelseresultat (EBITDA) per aktie uppgick till 0,93 SEK** (0,86 SEK).
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till 0,03 SEK (0,07 SEK).
 • Koncernens soliditet uppgick till 49,0% (44,7%).
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019 i enlighet med föregående år.

* Effekt av omräkning till IFRS 16 ingår med 1 245 KSEK

** Effekt av omräkning till IFRS 16 ingår med 5 039 KSEK

*** Dotterbolaget Huka B.V. förvärvades per 2018-02-01 (innehav del av perioden)

För ytterligare information om AdderaCare, vänligen kontakta:

Marianne Sernevi, VD
Telefon: 0708-69 05 69
E-post: marianne.sernevi@adderacare.com

 

 

Certified Adviser

Erik Penser Bank AB

+46 (0)84638300

certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan information som AdderaCare AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2020 kl 13.00 CET.

Om AdderaCare AB

AdderaCare förvärvar och utvecklar bolag inom hjälpmedelssektorn. Genom att kombinera innovationskraften och kompetensen i det lokala entreprenörskapet med en aktiv och erfaren ägarstyrning skapar vi mervärden för både ägare och brukare. Koncernen består av sammanlagt fem bolag i Sverige, Norge och Nederländerna. AdderaCare AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ADDERA).