Huka B.V., dotterbolag till AdderaCare AB (”AdderaCare”), tvingas till reserveringar för kundförluster när en av bolagets kunder, en grupp av hjälpmedelscentraler i Holland, inleder konkursförfarande. Hukas fordran uppgår till 4,4 mkr, varav 3,1 mkr avser 2019.

Hukas kund som är på obestånd är en av tre större fristående hjälpmedelscentraler i Holland, JenS Beenhakker B.V. med flera dotterbolag. Konkursförvaltare är advokatfirman Schaap i Rotterdam. Det är i nuläget oklart om Huka kan räkna med någon utdelning från konkursboet.

Reserveringarna innebär även att AdderaCares bokslut för 2019 kommer att behöva göras om, vilket i sin tur påverkar den tilläggsköpeskilling som avtalades i samband med förvärvet av dotterbolaget Huka, 2018. Den samlade effekten av kundförlusten för AdderaCares bokslut är därför i nuläget svår att bedöma.

Efterfrågan på Hukas specialcyklar bedöms vara fortsatt god, såväl på hemmamarknaden i Holland som på exportmarknaderna, även om leveranser tillfälligt fördröjs på grund av Coronapandemin.

För ytterligare information om AdderaCare, vänligen kontakta:

Marianne Sernevi, VD
Telefon: 0708-69 05 69
E-post:
marianne.sernevi@adderacare.com

Denna information är sådan information som AdderaCare AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 april 2020 kl 16.15 CET. Erik Penser Bank är Certified Adviser, kontakt certifiedadviser@penser.se, +46 (0)84638300.

Om AdderaCare AB

AdderaCare förvärvar och utvecklar bolag inom hjälpmedelssektorn. Genom att kombinera innovationskraften och kompetensen i det lokala entreprenörskapet med en aktiv och erfaren ägarstyrning skapar vi mervärden för både ägare och brukare. Koncernen består av sammanlagt fem bolag i Sverige, Norge och Nederländerna. AdderaCare AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ADDERA). Erik Penser Bank är Certified Adviser, kontakt certifiedadviser@penser.se, +46 (0)84638300.