AdderaCare AB (”AdderaCare”) meddelar idag, den 12 juli 2019 att styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 23 maj 2019, har beslutat att genomföra en riktad nyemission till Inwestling AB om cirka 3,9 MSEK. Den riktade nyemissionen genomförs i syfte att möjliggöra aktieägande för en ny strategisk investerare med särskilt intresse i bolaget samt att tillvarata möjligheten att tillföra nytt rörelsekapital på, för bolaget, attraktiva villkor.

”Det är glädjande att vi, genom denna riktade nyemission, har fått möjligheten att knyta till oss Inwestling AB som ny långsiktig och strategiskt viktig ägare i AdderaCare. Att ha en stark ägarbild är viktigt för AdderaCare och jag är övertygad om att Inwestling AB, i egenskap av storägare i bolaget, under lång tid framöver kommer att bidra med värdefull kunskap och input. Samtidigt innebär den riktade nyemissionen att AdderaCare tillförs ytterligare kapital på ett tids- och kostnadsmässigt effektivt sätt – kapital som bidrar till att ytterligare förstärka vår finansiella ställning”, säger Michael Hermansson, VD för AdderaCare.

Mer om den riktade nyemissionen

Totalt emitteras 700 000 nya aktier i den riktade nyemissionen till en teckningskurs om 5,55 SEK per aktie. Teckningskursen har fastställts på grundval av aktiens genomsnittliga volymviktade kurs under fem (5) handelsdagar från den 5 juli 2019 fram till och med 11 juli 2019, med en marknadsmässig procentuell rabatt om cirka 8,7 procent. Utspädningen för befintliga aktieägare till följd av den riktade nyemissionen uppgår till cirka 3,8 procent. Efter genomförd registrering på Bolagsverket kommer antalet aktier i AdderaCare att öka från 17 803 097 till 18 503 097 aktier. Aktiekapitalet kommer att öka med 35 000,00 SEK, från 890 154,85 SEK till 925 154,85 SEK.

Styrelsens skäl till avvikelse från aktieägares företrädesrätt:

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser det vara fördelaktigt för AdderaCare och dess aktieägare att stärka ägarbasen dels genom att bredda basen av större ägare, dels vidare genom att möjliggöra aktieägande för en ny strategisk investerare med särskilt intresse i bolaget, samt att tillvarata möjligheten att tillföra nytt rörelsekapital på, för bolaget, attraktiva villkor (särskilt sett till tids- och kostnadsaspekten för genomförandet av kapitaliseringen). Genom nyemissionen tillförs bolaget rörelsekapital vilket kan användas i syfte att arbeta mot satta målsättningar, på ett kostnads- och tidseffektivt sätt och därmed stärka bolagets finansiella ställning. Aspekterna ovan samt det rådande marknadsförhållandet har resulterat i slutsatsen att det enligt styrelsens bedömning funnits övervägande skäl att frångå aktieägarnas företrädesrätt till gynnande för bolaget och aktieägarna på sikt.

För ytterligare information om AdderaCare, vänligen kontakta:

Michael Hermansson, VD
Telefon: 0707-29 41 00
E-post: michael.hermansson@adderacare.com

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

Telefon: +46 (0) 70 – 755 95 51

E-post: ca@skmg.se

Denna information är sådan information som AdderaCare AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juli 2019.

Om AdderaCare AB

AdderaCare förvärvar och utvecklar bolag inom hjälpmedelssektorn. Genom att kombinera innovationskraften och kompetensen i det lokala entreprenörskapet med en aktiv och erfaren ägarstyrning skapar vi mervärden för både ägare och brukare. Koncernen består av sammanlagt fem bolag i Sverige, Norge och Nederländerna. AdderaCare AB (publ) är noterat på Nasdaq First North (ADDERA).