Styrelsen i AdderaCare AB (publ) (”AdderaCare”) har, under förutsättning av godkännande vid en extra bolagsstämma, beslutat om en riktad nyemission av högst 7 812 500 aktier till den strategiska investeraren Linc AB. Teckningskursen, som har fastställts genom förhandling, uppgår till 3,20 SEK per aktie. Genom den riktade nyemissionen förväntas AdderaCare tillföras 25,0 MSEK.

Syftet med beslutet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att öka den strategiska kompetensen och den finansiella flexibiliteten för nya förvärv, vilket stärker bolagets position som köpare samtidigt som det stärker den institutionella ägarbasen i bolaget.

Linc är en investerare i produktorienterade bolag inom den nordiska Life Science industrin. Linc investerar primärt i läkemedels- och medicinteknikbolag. Typiskt sker investeringar inom läkemedelsutveckling i en tidigare fas jämfört med investeringar inom medicinteknik. Linc investerar i såväl privata som publika bolag och i forsknings- respektive verksamhetsdrivande bolag.

  • Den riktade nyemissionen tillför kapital som AdderaCare behöver för att dels kunna fortsätta att genomföra strategiska förvärv, dels tillförs bolaget en strategisk, aktiv och branschkunnig investerare i form av Linc AB. Det stärker AdderaCare för framtiden, säger Marianne Sernevi, VD för AdderaCare AB.

Styrelsen avser att genom separat pressmeddelande sammankalla en extra bolagsstämma den 18 december 2020 för att godkänna styrelsens beslut om emissionen. De fem största aktieägarna i AdderaCare, Bengt Olsson, Hans Andersson, Per Nilsson, Jan Kvarnström och Bo Thorvinger, representerande cirka 47,5 procent av aktierna och rösterna i AdderaCare har förbundit sig att rösta för emissionen vid den extra bolagsstämman.

Förutsatt att den extra bolagsstämman, vilken förväntas hållas den 18 december 2020, godkänner styrelsens beslut om emission, kommer emissionen att omfatta högst 7 812 500 aktier, varefter bolagets utelöpande aktier uppgår till högst 33 716 835 aktier och bolagets aktiekapital ökar med högst 390 625 SEK till 1 685 841,75 SEK.

Teckningskursen innebär en rabatt om cirka 8 procent jämfört med den volymvägda genomsnittskursen för AdderaCares aktie under perioden 20–26 november, det vill säga de fem första handelsdagarna efter publiceringen av AdderaCares delårsrapport för det tredje kvartalet 2020. Styrelsen bedömer att teckningskursen är marknadsmässig.

För ytterligare information om AdderaCare, vänligen kontakta:

Marianne Sernevi, VD
Telefon: 0708-69 05 69
E-post:
marianne.sernevi@adderacare.com

Denna information är sådan information som AdderaCare AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 december 2020 kl 20:45 CET.

Om AdderaCare AB

AdderaCare förvärvar och utvecklar bolag inom hjälpmedelssektorn. Genom att kombinera innovationskraften och kompetensen i det lokala entreprenörskapet med en aktiv och erfaren ägarstyrning skapar vi mervärden för både ägare och brukare. Koncernen består av sammanlagt fem bolag i Sverige, Norge och Nederländerna. AdderaCare AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ADDERA). Erik Penser Bank är Certified Adviser, kontakt certifiedadviser@penser.se, +46 (0)84638300.