AdderaCare AB (”AdderaCare”) meddelar härmed att styrelsen beslutat att, villkorat av godkännande på extra bolagsstämma, genomföra en företrädesemission av högst 1 924 045 aktier. Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i företrädesemissionen. Fulltecknad företrädesemission tillför AdderaCare cirka 16,2 MSEK före emissionskostnader. AdderaCare har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 10,3 MSEK, motsvarande cirka 64 procent av emissionsvolymen, med bl.a. styrelseledamöter, ledning och huvudägare. Kallelse till extra bolagsstämma publiceras inom kort.

Motiv för nyemission

AdderaCare har under de senaste 12 månaderna framgångsrikt genomfört tre företagsförvärv och utvecklat koncernen vidare. Bolaget har överträffat samtliga av sina finansiella målsättningar och verksamheten bedrivs planenligt. Med anledning av AdderaCares framtida expansions- och förvärvsplaner bedömer styrelsen att bolagets likviditet och balansräkning behöver stärkas. Under våren 2018 ska bolaget dessutom återbetala kortfristiga krediter till banken samt kvitta lån från huvudägare. Med anledning därav har styrelsen nu, villkorat av godkännande på extra bolagsstämma, beslutat att genomföra en företrädesemission i mars/april 2018, vilken ska möjliggöra en fortsatt expansion och tillväxt för AdderaCare. Likviden som erhålls genom nyemissionen är avsedd att bygga upp en finansiell buffert och stärka AdderaCares likviditet. Vidare är emissionslikviden avsedd att finansiera kortfristiga bankkrediter om cirka 2 MSEK samt kvittning av lån om totalt 5 MSEK från huvudägare. Styrelsens bedömning är att koncernen efter finansiering av ovanstående kommer att ha en buffert om cirka 10 MSEK, vilket möjliggör en fortsatt aggressiv expansion.  

Erbjudandet i sammandrag

  • Planerad teckningstid: 29 mars – 17 april 2018.
  • Teckningskurs: 8,40 SEK per aktie.
  • Antal aktier i erbjudandet: Erbjudandet omfattar 1 924 045 aktier, motsvarande 16 161 978,00 SEK.
  • Avstämningsdag: Avstämningsdag är den 23 mars 2018. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 21 mars 2018. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 22 mars 2018.
  • Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 23 mars 2018 är registrerade som aktieägare i AdderaCare AB äger företrädesrätt att teckna aktier i planerad nyemission. För varje befintlig aktie erhålls en teckningsrätt. Åtta teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie.
  • Antal aktier innan nyemission: 15 392 364 aktier.
  • Värdering (pre-money): Cirka 129,3 MSEK.
  • Teckningsförbindelser: Bolaget har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om totalt cirka 10,3 MSEK, motsvarande cirka 64 procent av emissionsvolymen, med bl.a. styrelseledamöter, ledning och huvudägare. Totalt 5 MSEK av teckningsförbindelserna är avsedda att kvittas mot aktier i den planerade företrädesemissionen.
  • Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq Stockholm First North under perioden 29 mars – 13 april 2018.
  • Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på Nasdaq Stockholm First North från och med den 29 mars 2018 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i början av maj 2018.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till AdderaCare i samband med den planerade företrädesemissionen.

För ytterligare information om AdderaCare, vänligen kontakta:

Michael Hermansson, VD
Telefon: 0707-29 41 00
E-post: michael.hermansson@adderacare.com

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser för AdderaCare.

Detta pressmeddelande innehåller information som AdderaCare AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2018.

Om AdderaCare AB

AdderaCare förvärvar och utvecklar bolag inom hjälpmedelssektorn. Genom att kombinera innovationskraften och kompetensen i det lokala entreprenörskapet med en aktiv och erfaren ägarstyrning skapar vi mervärden för både ägare och brukare. Koncernen består av sammanlagt fem bolag i Sverige, Norge och Nederländerna. AdderaCare AB (publ) är noterat på Nasdaq First North (ADDERA).