AdderaCare AB (”AdderaCare”) meddelar idag, den 14 december 2017, att bolagets VD Michael Hermansson under perioden 2017-12-14 – 2017-12-31 kommer att förvärva totalt 200 000 aktier från bolagets fem huvudägare Prosus AB, Frascoty AB, Jan Kvarnström, Sannaskogen AB och Ampere i Malmö AB genom sedan tidigare ingånget optionsavtal. Eftersom aktierna förvärvas av huvudägare nyemitteras inga aktier och befintliga aktieägare blir inte utspädda.

Nyttjande av teckningsoptioner

VD Michael Hermansson och bolagets fem huvudägare Prosus AB, Frascoty AB, Jan Kvarnström, Sannaskogen AB och Ampere i Malmö AB har sedan tidigare avtalat om två optionsavtal. Genom dessa äger Hermansson rätt att i ett första skede fram till och med den 31 december 2017 förvärva 40 000 aktier av respektive huvudägare (totalt 200 000 aktier) till en kurs om 8,125 SEK per aktie och i ett andra skede fram till och med 31 december 2018 förvärva ytterligare 40 000 aktier av respektive huvudägare (totalt 200 000 aktier) till en kurs om 10,125 SEK per aktie. Totalt kan Hermansson således förvärva 400 000 aktier av bolagets huvudägare. Hermansson kommer under perioden 2017-12-14 – 2017-12-31 att förvärva totalt 200 000 aktier från de fem huvudägarna i enlighet med optionsavtal. Eftersom aktierna förvärvas av huvudägare nyemitteras inga aktier och befintliga aktieägare blir inte utspädda. Michael Hermansson äger per dags dato 400 000 aktier (cirka 2,8 % av röster och kapital) och kommer efter förvärvet av aktier genom optionsavtal att äga 600 000 aktier (cirka 4,3 % av röster och kapital).

VD Michael Hermansson kommenterar

”Jag har stor tilltro till AdderaCares fortsatta tillväxt och kommer därför att nyttja det första av mina två optionsavtal till fullo. Vi har under 2017 förvärvat två bolag och konsoliderat stärkt koncernens finansiella situation. Jag ser med tillförsikt fram emot att fortsätta nästa verksamhetsår på samma sätt.”

För ytterligare information om AdderaCare, vänligen kontakta:

Michael Hermansson, VD
Telefon: 0707-29 41 00
E-post: michael.hermansson@adderacare.com

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser för AdderaCare.

Om AdderaCare AB

AdderaCare AB, med organisationsnummer 556936-0752, är moderbolag i AdderaCare-koncernen, vilken består av moderbolaget samt de rörelsedrivande dotterbolagen Trident Industri AB, Kom i Kapp AB, Amajo A/S och Erimed-gruppen. I Erimed-gruppen ingår Erimed Förvaltning AB, Rojan & Ripe AB och Erimed International KB. Erimed Förvaltning AB är kommanditdelägare och Rojan & Ripe AB är komplementär i Erimed International KB. AdderaCare AB genomför företagsförvärv och avser under de kommande åren att expandera genom ytterligare företagsförvärv. AdderaCare AB är noterat på Nasdaq Stockholm First North.