Idag, den 16 maj 2017, hölls årsstämma i AdderaCare AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultatdisposition

Stämman beslutade dels att disponera över bolagets vinst enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016. Härutöver beslutade stämman att ge styrelse och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode skall utgå med 100 000 kronor till styrelseordföranden och med vardera 50 000 kronor till övriga styrelseledamöter. Vidare beslutade stämman att en revisor skall utses samt att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att Rickard Benediktsson, Marianne Dicander Alexandersson, Jan Kvarnström, Leif Lindau och Per Nilsson omväljs som styrelseledamöter. Vidare beslutade stämman att Per Nilsson omväljs som styrelseordförande. Härutöver beslutade stämman att bolagets revisorer KPMG AB omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om bemyndigande för styrelse att beslut om emissioner

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst femton (15) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2017.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de eventuella smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig nödvändiga vid registrering av beslut.

Malmö i maj 2017

AdderaCare AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information om AdderaCare, vänligen kontakta:

Michael Hermansson, VD
Telefon: 0707-29 41 00
E-post: michael.hermansson@adderacare.com

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser för AdderaCare.

Om AdderaCare AB

AdderaCare AB, med organisationsnummer 556936-0752, är moderbolag i AdderaCare-koncernen, vilken består av moderbolaget samt de tre rörelsedrivande dotterbolagen Trident Industri AB, Kom i Kapp AB och Amajo A/S. AdderaCare AB genomför företagsförvärv och avser under de kommande åren att expandera genom ytterligare företagsförvärv. AdderaCare AB är noterade på Nasdaq Stockholm First North.