AdderaCare AB (”AdderaCare”) publicerar härmed halvårsrapport avseende perioden januari – juni 2017. Halvårsrapporten finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.adderacare.com). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.

Sammanfattning av halvårsrapport

Andra kvartalet (2017-04-01 till 2017-06-30)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 29,4 MSEK* (26,8 MSEK).
 • Koncernens rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 2,4 MSEK* (5,1 MSEK).
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 0,2 MSEK* (3,7 MSEK).
 • Koncernens rörelseresultat (EBITDA) per aktie uppgick till 0,19 SEK (0,64 SEK).
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till 0,00 SEK (0,36 SEK)

Första halvåret (2017-01-01 till 2017-06-30)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 57,0 MSEK* (45,9 MSEK).
 • Koncernens rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 5,6 MSEK* (7,2 MSEK).
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 2,3 MSEK* (4,8 MSEK).
 • Koncernens rörelseresultat (EBITDA) per aktie uppgick till 0,45 SEK (0,90 SEK).
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till 0,13 SEK (0,47 SEK)
 • Koncernens soliditet uppgick till 39,0 % (42,7 %)

*Dotterbolagen Erimed Förvaltning AB, Rojan & Ripe AB samt Erimed International KB förvärvades per 2017-05-31 (innehav del av år).

Definitioner:

 • EBITDA per aktie: Periodens rörelseresultat före avskrivningar och förvärvskostnader dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier under andra kvartalet 2017 uppgick till
  12 651 656 aktier (8 000 000 aktier**). Genomsnittligt antal aktier under första halvåret 2017 uppgick till 12 450 828 aktier (8 000 000 aktier**). Antal aktier i AdderaCare per den 30 juni 2017: 13 496 519 aktier (8 000 000 aktier**). Koncernens EBITDA per aktie och koncernens resultat per aktie är detsamma före och efter utspädning. Notera att Bolaget vid periodens utgång hade 139 275 utestående aktier som inte registrerats hos Bolagsverket. Efter registrering uppgår antalet aktier i Bolaget till 13 635 794.
 • Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.
 • Belopp inom parentes i rapporten avser motsvarande period föregående år.

**Genomsnittligt antal aktier har korrigerats för den aktiesplit som gjordes i mars 2016 (1:4 000) samt den split som gjordes i oktober 2016 (1:4).

 

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2017

Andra kvartalet

 • AdderaCare offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisning finns tillgänglig på AdderaCares hemsida (www.adderacare.com).
 • AdderaCare höll den 16 maj 2017 årsstämma på Sedermera Fondkommissions kontor på Norra Vallgatan 64 i Malmö. Kommuniké från årsstämman finns tillgänglig på AdderaCares hemsida (www.adderacare.com).
 • AdderaCare förvärvar 100 procent av aktierna i Erimed-gruppen och genomför en riktad nyemission.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den riktade nyemissionen som påbörjades under andra kvartalet kunde framgångsrikt slutföras i början på juli månad. Totalt tillfördes bolaget cirka 19,8 MSEK före emissionskostnader av 14 investerare.

Övriga händelser efter periodens utgång

 • Hege Hansen, daglig ledare i Amajo A/S, har valt att lämna sitt uppdrag under juli månad. Till ny daglig ledare återinträder Annie Jonsson (tidigare ägare i Amajo A/S).

 

 


Michael Hermansson, VD AdderaCare kommenterar

När vi noterade oss, den 1 december 2016, lovade vi marknaden att genom förvärv av lönsamma bolag inom hjälpmedelssektorn, växa verksamheten på ett sådant sätt att vi ska kunna notera oss på Nasdaq Nordic Small Cap 2019-2020. Vi är övertygade om att vi är på rätt väg mot att uppfylla det målet.”

För fullständig halvårsrapport, se AdderaCares hemsida (www.adderacare.com) alternativt bifogad fil.

För ytterligare information om AdderaCare, vänligen kontakta:

Michael Hermansson, VD
Telefon: 0707-29 41 00
E-post: michael.hermansson@adderacare.com

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser för AdderaCare.

Detta pressmeddelande innehåller information som AdderaCare AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2017.

Om AdderaCare AB

AdderaCare AB, med organisationsnummer 556936-0752, är moderbolag i AdderaCare-koncernen, vilken består av moderbolaget samt de rörelsedrivande dotterbolagen Trident Industri AB, Kom i Kapp AB, Amajo A/S och Erimed-gruppen. I Erimed-gruppen ingår Erimed Förvaltning AB, Rojan & Ripe AB och Erimed International KB. Erimed Förvaltning AB är kommanditdelägare och Rojan & Ripe AB är komplementär i Erimed International KB. AdderaCare AB genomför företagsförvärv och avser under de kommande åren att expandera genom ytterligare företagsförvärv. AdderaCare AB är noterade på Nasdaq Stockholm First North.