AdderaCare AB (”AdderaCare”) publicerar härmed delårsrapport avseende perioden januari – mars 2017. Delårsrapporten finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.adderacare.com). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten

Sammanfattning av delårsrapport

Första kvartalet (2017-01-01 till 2017-03-31)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 27,6 MSEK* (19,1 MSEK).
 • Koncernens rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 3,3 MSEK* (2,1 MSEK).
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 2,1 MSEK* (1,1 MSEK).
 • Koncernens rörelseresultat (EBITDA) per aktie uppgick till 0,27 SEK (0,26 SEK).
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till 0,13 SEK (0,11 SEK)
 • Koncernens soliditet uppgick till 44,4% (42,7% helår 2016)

*Dotterbolaget Amajo A/S förvärvades per 2017-03-01 (innehav del av år)

Definitioner:

 • EBITDA per aktie: Periodens rörelseresultat före avskrivningar och förvärvskostnader dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier under första kvartalet 2017 uppgick till 12 250 000 aktier (8 000 000 aktier). Antal aktier i AdderaCare per den 31 mars 2017: 12 250 000 aktier (8 000 000 aktier). Koncernens EBITDA per aktie och koncernens resultat per aktie är detsamma före och efter utspädning.
 • Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.
 • Belopp inom parentes i rapporten avser motsvarande period föregående år.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2017

Första kvartalet

 • AdderaCare tecknar i januari 2017 avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i norska
  Amajo A/S. Affären genomförs i början av mars 2017. Förvärvet sker med en likvid köpeskilling om cirka 3 MNOK.
 • AdderaCares CFO Henrik Carlsson flaggar i slutet av januari 2017 upp köp av aktier. Totalt förvärvar Carlsson 15 000 aktier i Bolaget. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • AdderaCare publicerar i mitten av april kallelse till årsstämma. Årsstämma kommer att hållas den 16 maj 2017 på Sedermera Fondkommissions kontor på Norra Vallgatan 64 i Malmö. Kallelse med förslag på beslut finns tillgänglig på AdderaCares hemsida (www.adderacare.com).

Michael Hermansson, VD AdderaCare kommenterar

Första kvartalets enskilt viktigaste händelse var förvärvet av Amajo A/S. Vi förvärvade, i mars 2017,
100 procent av aktierna och förvärvet är det första vi har gjort som noterat bolag. Vi bedömer att Amajo A/S på sikt kommer att bli en av flera tillväxtmotorer inom koncernen.”

För fullständig delårsrapport, se AdderaCares hemsida (www.adderacare.com) alternativt bifogad fil.[EB1] 

För ytterligare information om AdderaCare, vänligen kontakta:

Michael Hermansson, VD
Telefon: 0707-29 41 00
E-post: michael.hermansson@adderacare.com

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser för AdderaCare.

Detta pressmeddelande innehåller information som AdderaCare AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2017.

Om AdderaCare AB

AdderaCare AB, med organisationsnummer 556936-0752, är moderbolag i AdderaCare-koncernen, vilken består av moderbolaget samt de två rörelsedrivande dotterbolagen Trident Industri AB och Kom i Kapp AB. AdderaCare AB genomför företagsförvärv inom hjälpmedelssektorn och avser under de kommande åren att expandera genom ytterligare företagsförvärv. AdderaCare AB är listade på Nasdaq Stockholm First North.