AdderaCare AB (”AdderaCare”) publicerar härmed delårsrapport avseende perioden januari – september 2017. Delårsrapporten finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.adderacare.com). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.

Sammanfattning av delårsrapport

Tredje kvartalet (2017-07-01 till 2017-09-30)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 30,7* MSEK (19,9 MSEK).
 • Koncernens rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 3,4* MSEK (1,6 MSEK).
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 1,6* MSEK (0,6 MSEK).
 • Koncernens rörelseresultat (EBITDA) per aktie uppgick till 0,25 SEK (0,16 SEK).
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till 0,09 SEK (0,05 SEK)

Nio månader (2017-01-01 till 2017-09-30)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 87,7* MSEK (65,8 MSEK).
 • Koncernens rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 9,0* MSEK (8,9 MSEK).
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 3,9* MSEK (5,4 MSEK).
 • Koncernens rörelseresultat (EBITDA) per aktie uppgick till 0,70 SEK (1,02 SEK).
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till 0,22 SEK (0,48 SEK)
 • Koncernens soliditet uppgick till 42,1% (42,7%**)

*Dotterbolaget Amajo A/S förvärvades per 2017-03-01 (innehav del av år). Dotterbolagen Erimed Förvaltning AB, Rojan & Ripe AB samt Erimed International KB förvärvades per 2017-05-31 (innehav del av år).

**Avser soliditet per 2016-12-31.

Definitioner:

 • EBITDA per aktie: Periodens rörelseresultat före avskrivningar och förvärvskostnader dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier under tredje kvartalet 2017 uppgick till 13 612 582 aktier (9 939 341 aktier***). Genomsnittligt antal aktier under de första nio månaderna 2017 uppgick till 12 853 988 aktier (8 646 447 aktier***). Antal aktier i AdderaCare per den 30 september 2017: 13 635 794 aktier (10 800 000 aktier***). Koncernens EBITDA per aktie och koncernens resultat per aktie är detsamma före och efter utspädning.
 • Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.
 • Belopp inom parentes i rapporten avser motsvarande period föregående år.

***Genomsnittligt antal aktier har korrigerats för den aktiesplit som gjordes i mars 2016 (1:4 000) samt den split som gjordes i oktober 2016 (1:4).

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2017

 • Den riktade nyemissionen som påbörjades under andra kvartalet 2017 i syfte att delfinansiera förvärvet av Erimed-gruppen kunde framgångsrikt slutföras i början på juli månad 2017. Totalt tillfördes bolaget av 14 investerare cirka 19,8 MSEK före emissionskostnader.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

Övriga händelser under tredje kvartalet 2017

 • AdderaCare meddelar i augusti 2017 att två av bolagets huvudägare har ökat sina innehav i AdderaCare. Styrelseordförande Per Nilsson och styrelseledamot Jan Kvarnström har ökat sina innehav med 10 000 aktier vardera.

Michael Hermansson, VD AdderaCare kommenterar

Vi ser fortsatt en god organisk tillväxt inom AdderaCare-gruppen under kvartalet och under året (lite över åtta procent) och som i all verksamhet, speciellt i mindre företag, så är det många duktiga och engagerade medarbetare som bidrar till vår tillväxt.”

För fullständig delårsrapport, se AdderaCares hemsida (www.adderacare.com) alternativt bifogad fil.

För ytterligare information om AdderaCare, vänligen kontakta:

Michael Hermansson, VD
Telefon: 0707-29 41 00
E-post: michael.hermansson@adderacare.com

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser för AdderaCare.

Detta pressmeddelande innehåller information som AdderaCare AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2017.

Om AdderaCare AB

AdderaCare AB, med organisationsnummer 556936-0752, är moderbolag i AdderaCare-koncernen, vilken består av moderbolaget samt de rörelsedrivande dotterbolagen Trident Industri AB, Kom i Kapp AB, Amajo A/S och Erimed-gruppen. I Erimed-gruppen ingår Erimed Förvaltning AB, Rojan & Ripe AB och Erimed International KB. Erimed Förvaltning AB är kommanditdelägare och Rojan & Ripe AB är komplementär i Erimed International KB. AdderaCare AB genomför företagsförvärv och avser under de kommande åren att expandera genom ytterligare företagsförvärv. AdderaCare AB är noterade på Nasdaq Stockholm First North.