AdderaCare AB (”AdderaCare”) publicerar härmed bokslutskommuniké avseende perioden januari – december 2016. Bokslutskommuniké finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.adderacare.com). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.

Sammanfattning av bokslutskommuniké

Fjärde kvartalet (201610-01 till 2016-12-31)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 28,0 MSEK (24,1 MSEK).
 • Koncernens EBITDA uppgick till 3,5 MSEK (3,1 MSEK).
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 2,3 MSEK (1,3 MSEK).
 • Koncernens EBITDA per aktie** uppgick till 0,31 SEK (0,39 SEK).

Tolv månader (2016-01-01 till 2016-12-31)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 93,8 MSEK (46,8 MSEK*).
 • Koncernens EBITDA uppgick till 12,3 MSEK (6,4 MSEK*).
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 7,7 MSEK (4,2 MSEK*).
 • Koncernens EBITDA per aktie** uppgick till 1,32 SEK (0,80 SEK).
 • Soliditeten*** uppgick till 42,7% (10,8%).

*Dotterbolaget Trident Industri AB förvärvades per 2015-10-01 (innehav del av år).

**Koncernens EBITDA per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier har korrigerats för den aktiesplit som gjordes i mars 2016 (1:4 000) samt den split som gjordes i oktober 2016 (1:4). Genomsnittligt antal aktier för fjärde kvartalet 2016: 11 278 022 aktier (8 000 000 aktier). Genomsnittligt antal aktier under 2016 uppgick till 9 316 110 aktier (8 000 000 aktier). Antal aktier i AdderaCare per den 31 december 2016: 12 250 000 aktier (500 aktier utan korrigering för aktiesplit). Koncernens EBITDA per aktie är detsamma före och efter utspädning.

***Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2016

Fjärde kvartalet

 • AdderaCare genomför en nyemission om cirka 10,6 MSEK inför planerad listning på Nasdaq Stockholm First North. Nyemissionen övertecknas motsvarande en teckningsgrad om cirka 803 procent. Genom nyemissionen tillförs bolaget cirka 10,6 MSEK före emissionskostnader och cirka 1 800 nya aktieägare.
 • AdderaCare godkänns för listning av Nasdaq Stockholm First North. Första handelsdag blev 1 december 2016.
 • Bolaget meddelar att optionsavtalen för de sedan tidigare aviserade teckningsoptionerna för styrelseledamöter och ledande befattningshavare har upprättats.
 • Bolaget utser en ny styrelse bestående av – Per Nilsson (ordförande) samt ledamöterna Marianne Dicander Alexandersson, Jan Kvarnström, Rickard Benediktsson samt Leif Lindau. 

Väsentliga händelser under tolv månader 2016

Helår

 • AdderaCare genomför en nyemission om cirka 10,6 MSEK inför planerad listning på Nasdaq Stockholm First North. Nyemissionen övertecknas motsvarande en teckningsgrad om cirka 803 procent. Genom nyemissionen tillförs bolaget cirka 10,6 MSEK före emissionskostnader och cirka 1 800 nya aktieägare.
 • AdderaCare godkänns för listning av Nasdaq Stockholm First North. Första handelsdag blev 1 december 2016.
 • Bolaget meddelar att optionsavtalen för de sedan tidigare aviserade teckningsoptionerna för styrelseledamöter och ledande befattningshavare har upprättats.
 • Bolaget utser en ny styrelse bestående av – Per Nilsson (ordförande) samt ledamöterna Marianne Dicander Alexandersson, Jan Kvarnström, Rickard Benediktsson samt Leif Lindau. 
 • En riktad nyemission genomförs under maj månad – bolaget tillförs 12,0 MSEK av totalt sju stycken investerare.
 • Moderbolaget AdderaCare bemannas med CEO Michael Hermansson och CFO Henrik Carlsson under året och en struktur sätts för koncernens arbete.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • I det fall att Amajo A/S uppfyller de krav som beslutades om vid kontraktsskrivning den 4 januari 2017 planerar bolaget, som tidigare informerats om, att slutföra förvärvet under första kvartalet 2017.

Michael Hermansson, VD AdderaCare kommenterar

Finansiellt var det fjärde kvartalet framgångsrikt för AdderaCare. Koncernen omsatte cirka 28,0 MSEK och hade ett EBITDA om cirka 3,5 MSEK. Vi har som målsättning att årligen öka koncernens omsättning med mellan 30–50 procent och ha en vinstmarginal om cirka 10 procent. Dessa två målsättningar har vi uppfyllt under 2016 och vi ser nu fram emot 2017 med tillförsikt.”

För fullständig bokslutskommuniké, se www.adderacare.com – under flik Finansiella dokument