AdderaCare AB (”Addera Care”) meddelar härmed, den 3 oktober 2016, att bolaget avser att genomföra en nyemission under oktober 2016 inför planerad listning på Nasdaq Stockholm First North under slutet av 2016. Fulltecknad nyemission tillför Addera Care cirka 10,6 MSEK före emissionskostnader.

 Om Addera Care och nyemissionen

AdderaCare AB, med organisationsnummer 556936-0752, bildades 2013 och är moderbolag i en koncern med två rörelsedrivande dotterbolag, Trident Industri AB och Kom i Kapp AB. Addera Care avser att genomföra företagsförvärv och därigenom bygga upp en koncern inom hjälpmedelssektorn. Koncernen ska organiskt växa fortare än marknaden och kompletteras genom en aktiv förvärvsstrategi. Försäljning ska bedrivas genom dotterbolagen medan moderbolaget enbart kommer att genomföra företagsförvärv.

Erbjudandet omfattar högst 1 450 000 nyemitterade aktier motsvarande 10 585 000 SEK. Teckningskursen är bestämd till 7,30 SEK per aktie. Under förutsättning att bolaget godkänns för listning av Nasdaq Stockholm First North, beräknas första handelsdag att bli i början av december 2016. Nyemissionen genomförs för att stärka Addera Cares finansiella ställning och för att kunna möjliggöra framtida förvärv.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Addera Care i samband med den planerade nyemissionen och listningen på Nasdaq Stockholm First North.

För ytterligare information om Addera Care, vänligen kontakta:

Michael Hermansson, VD
Telefon: 0707-29 41 00
E-post: michael.hermansson@adderacare.com

För ytterligare information avseende den planerade nyemissionen och listningen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission
Telefon: 040-615 14 10
E-post: info@sedermera.se

Om AdderaCare AB

AdderaCare AB, med organisationsnummer 556936-0752, är moderbolag i Addera Care-koncernen, vilken består av moderbolaget samt de två rörelsedrivande dotterbolagen Trident Industri AB och Kom i Kapp AB. AdderaCare AB genomför företagsförvärv och avser under de kommande åren att expandera genom ytterligare företagsförvärv. AdderaCare AB har som avsikt att listas på Nasdaq Stockholm First North i december 2016.