Som tidigare kommunicerats via investeringsmemorandum offentliggjort 7 oktober 2016, har AdderaCare AB:s (”AdderaCare”) huvudägare aviserat sin avsikt att ställa ut teckningsoptioner till bolagets nyinvalda styrelseledamöter och ledande befattningshavare. Dessa optionsavtal är nu upprättade. Inga aktier kommer att nyemitteras vid nyttjande av optionerna, varmed teckningsoptionerna inte medför någon utspädning för bolagets befintliga aktieägare.

AdderaCares fem huvudägare, Prosus AB, Frascoty AB, Jan Kvarnström, Sannaskogen AB och Ampere i Malmö AB ställer ut optioner till bolagets nyinvalda styrelseledamöter, Marianne Dicander Alexandersson, Leif Lindau och Rickard Benediktsson samt till bolagets CFO, Henrik Carlsson (”Parterna”). Genom optionsavtalen ställer huvudägarna ut totalt 40 000 teckningsoptioner till vardera av Parterna.  Parterna äger genom optionsavtalen rätten att, för varje teckningsoption, köpa en aktie till ett lösenpris om 6,25 SEK per aktie. Vederlag utgår för optionsavtalen om 2 500 SEK. Teckningsoptionerna kan nyttjas för teckning av aktier från och med den 1 december 2016 till och med den 13 oktober 2019.

Tidigare utställda optioner till VD

Sedan tidigare har AdderaCares VD, Michael Hermansson, ingått två optionsavtal. Hermansson äger rätt att förvärva totalt 80 000 aktier av respektive av Moderbolagets fem huvudägare. Hermansson äger således rätt att förvärva totalt 400 000 aktier. 200 000 aktier kan tecknas från och med den 1 januari 2017 till och med den 31 december 2017 till ett lösenpris om 8 SEK per aktie. Resterande 200 000 aktier kan tecknas från och med den 1 januari 2018 till och med den 31 december 2018 till ett lösenpris om 10 SEK per aktie. Vederlag utgick om 5 000 SEK.

För ytterligare information om AdderaCare, vänligen kontakta:

Michael Hermansson, VD
Telefon: 0707-29 41 00
E-post: michael.hermansson@adderacare.com

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser för AdderaCare.

Detta pressmeddelande innehåller information som AdderaCare är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2016.

Om AdderaCare AB

AdderaCare AB, med organisationsnummer 556936-0752, är moderbolag i AdderaCare-koncernen, vilken består av moderbolaget samt de två rörelsedrivande dotterbolagen Trident Industri AB och Kom i Kapp AB. AdderaCare AB genomför företagsförvärv och avser under de kommande åren att expandera genom ytterligare företagsförvärv. AdderaCare AB är godkända för listning på Nasdaq Stockholm First North. Första handelsdag beräknas bli den 1 december 2016.