AdderaCare AB (”AdderaCare” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed memorandum med anledning av Bolagets företrädesemission, vars teckningstid inleds den 4 juni 2020. Memorandumet hålls tillgängligt på Bolagets (www.adderacare.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Teaser och anmälningssedel kommer att publiceras på ovannämnda hemsidor i samband med att teckningstiden inleds.

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till AdderaCare i samband med företrädesemissionen. Markets & Corporate Law Nordic AB agerar legal rådgivare.

För mer information om aktuell företrädesemission, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 40 – 615 14 10

E-post: info@sedermera.se

www.sedermera.se

Certified Adviser
Erik Penser Bank AB
Telefon: +46 (0)8 – 463 83 00

E-post: certifiedadviser@penser.se

För ytterligare information om Bolaget, vänligen kontakta:

Marianne Sernevi, VD

Telefon: +46 708 69 05 69

E-post: marianne.sernevi@adderacare.com