Idag, den 13 oktober 2016, inleds teckningstiden i AdderaCare AB (”AdderaCare”). Teckningstiden löper till och med den 27 oktober 2016. Vid fulltecknad nyemission tillförs AdderaCare cirka 10,6 MSEK före emissionskostnader. Memorandum, teaser och anmälningssedel utan företrädesrätt finns att tillgå på AdderaCares och Sedermera Fondkommissions respektive hemsidor (www.adderacare.com och www.sedermera.se).

Kort om AdderaCare

AdderaCare startades med en ambition att skapa en koncern med lönsamma bolag inom hjälpmedelssektorn som ger äldre människor och människor med funktionsvariationer ökad livskvalitet både i och utanför hemmet. Sedan bolagets bildande 2013 har bolaget förvärvat två dotterbolag, Trident Industri AB och Kom i Kapp AB. Förvärvade bolag får fortsätta sin verksamhet med samma namn och ledning. AdderaCare avser att hålla en hög utvecklingstakt och under uppbyggnadsfasen årligen öka sin omsättning med 30-50 %, där 10 % är hänförligt till organisk tillväxt och resterande till tilläggsinvesteringar. Bolaget följer i dagsläget cirka 65 bolag för att hitta förvärvskandidater.

VD Michael Hermansson kommenterar

Sveriges befolkning blir allt äldre och en vilja hos äldre är att vård ska kunna ske i hemmet där livskvaliteten upplevs hög. AdderaCare startades under 2013 med en ambition att skapa en koncern med möjligheten att tillhandahålla hjälpmedel som kan ge människor med funktionsvariationer ett bättre liv. Koncernen består i dagsläget av två dotterbolag som båda är historiskt vinstdrivande. AdderaCare planerar att ytterligare stärka sin portfölj genom strategiska förvärv inom hjälpmedelssektorn. Emissionslikviden är avsedd att användas som finansiell buffert och stärka vår finansiella ställning för framtida förvärv. Målet är att skapa en heltäckande portfölj med bolag som kompletterar varandra. Hjälpmedelssektorn är en stor marknad, styrelsen följer i dagsläget cirka 65 stycken bolag för att hitta förvärvskandidater och marknadsvärdet uppskattas av styrelsen till mellan 5-10 miljarder SEK årligen. Eftersom bolagen vi avser förvärva ska ha ett positivt kassaflöde kommer vi att kunna hålla en hög förvärvstakt. Under 2019- 2020 är målsättningen att omsätta cirka 400 MSEK och genomföra ett listbyte till Nasdaq OMX Nordic Small Cap.

AdderaCare är en koncern som snabbt kommer att växa. Varmt välkommen att delta som ägare i AdderaCare AB.

Villkor för nyemissionen i sammandrag

  •   Teckningstid: 13 – 27 oktober 2016

  •   Teckningskurs: 7,30 SEK per aktie

  •   Emissionsvolym: Nyemission om 1 450 000 aktier, motsvarande 10 585 000 SEK. Lägsta gräns för

    nyemissionens genomförande är 870 00 aktier, motsvarande 6 351 000 SEK.

  •   Antal aktier innan nyemission: 10 800 000 aktier

  •   Värdering (pre-money): Cirka 78,8 MSEK

  •   Listning på Nasdaq Stockholm First North: AdderaCares aktie är planerad att listas på Nasdaq

    Stockholm First North. Första dag för handel är beräknad att bli den 1 december 2016.

AdderaCare AB Pressmeddelande, 2016-10-13

Investerarträffar

I samband med pågående nyemission kommer bolaget att delta vid ett antal investerarträffar för att informera om dess verksamhet och framtidsplaner. Investerarträffarna är gratis att närvara vid och det bjuds på lättare förtäring. Se nedanstående schema för mer information.

Datum och tid

13/10 2016,
kl. 12.00
13.00

14/10 2016,
kl. 12.00
13.00

18/10 2016,
kl. 18.00
18.30

21/10 2016,
kl. 12.00
13.00

24/10 2016,
kl. 09.30
10.00

Arrangör

Sedermera Fondkommission

Sedermera Fondkommission

Aktiespararna

Sedermera Fondkommission

Aktiespararna

Plats

Hotel Park Avenue Kungsportsavenyn 36, 411 36 Göteborg

Scandic Klara Slöjdgatan 7,
111 57 Stockholm

Hotel Park Avenue Kungsportsavenyn 36, 411 36 Göteborg

Sedermera Fondkommision Norra Vallgatan 64, 211 22 Malmö

Operaterassen Karl XII:s torg, 103 22 Stockholm

Anmälan

Anmälan sker till

anmalan@sedermera.se

Anmälan sker till

anmalan@sedermera.se

Anmälan sker på

http://www.aktiespararna.se/evenemang

Anmälan sker till

anmalan@sedermera.se

Anmälan sker på

http://www.aktiespararna.se/evenemang

Finansiell rådgivare och Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till AdderaCare i samband med den planerade nyemissionen och listningen på Nasdaq Stockholm First North. Sedermera Fondkommission är även utsedd till Certified Adviser för bolaget.

För ytterligare information avseende nyemissionen, den planerade listningen och/eller informationsträffarna, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: 040-615 14 10

E-post: info@sedermera.se