AdderaCare AB (”AdderaCare”) meddelar härmed att bolaget har uppfyllt kraven för listning på Nasdaq Stockholm First North och idag, den 29 november, har erhållit marknadsplatsens formella godkännande. Första dag för handel i AdderaCares aktier beräknas att bli den 1 december 2016.

VD Michael Hermansson kommenterar

I oktober genomförde vi en nyemission som kraftigt övertecknades och speglade det intresse som finns för AdderaCare. Med emissionslikviden avser vi att genomföra ytterligare företagsförvärv och stärka koncernen, listningen på Nasdaq Stockholm First North kommer ge oss goda förutsättningar för detta.  

Bolagsbeskrivning tillgänglig

AdderaCares bolagsbeskrivning finns tillgänglig via bolagets hemsida. (www.adderacare.com)

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för AdderaCare.

För ytterligare information om AdderaCare, vänligen kontakta:

Michael Hermansson, VD
Telefon: 0707-29 41 00
E-post: michael.hermansson@adderacare.com

Detta pressmeddelande innehåller information som AdderaCare är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2016

Om AdderaCare AB

AdderaCare AB, med organisationsnummer 556936-0752, är moderbolag i AdderaCare-koncernen, vilken består av moderbolaget samt de två rörelsedrivande dotterbolagen Trident Industri AB och Kom i Kapp AB. AdderaCare AB genomför företagsförvärv och avser under de kommande åren att expandera genom ytterligare företagsförvärv. AdderaCare AB har godkänts för att listas på Nasdaq Stockholm First North, första handelsdag beräknas bli den 1 december 2016.