MedCap AB (publ):s offentliga uppköpserbjudande avseende AdderaCare AB (”AdderaCare” eller ”Bolaget”) förklarades ovillkorat den 23 december 2022. MedCap AB (publ) kontrollerar mer än 90 procent av aktierna i AdderaCare och påkallar tvångsinlösen avseende resterande aktier i Bolaget. Mot denna bakgrund har AdderaCare beslutat att ansöka om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq First North Growth Market och kalla till en extra bolagsstämma, vilken kommer att hållas den 23 januari 2023. Styrelsen har vidare beslutat att Tove Christiansson tillträder som ny verkställande direktör per den 4 januari 2023 istället för som tidigare planerat den 1 mars.

Den 17 november 2022 lämnade MedCap AB (publ), genom dotterbolaget Abilia Sverige Holding AB (tillsammans ”MedCap”), ett offentligt kontant uppköpserbjudande till aktieägarna i AdderaCare att överlåta samtliga aktier i AdderaCare till MedCap för ett kontant vederlag om 3,60 kronor per aktie i AdderaCare (”Erbjudandet”). Den 23 december 2022 förklarade MedCap Erbjudandet ovillkorat och fullföljde Erbjudandet. Efter Erbjudandet kontrollerar MedCap cirka 94,57 procent av aktierna och rösterna i Adderacare. MedCap har förlängt acceptfristen ytterligare till den 9 januari 2023 för att ge återstående aktieägare en möjlighet att acceptera Erbjudandet. MedCap har även meddelat att de påkallar tvångsinlösen avseende resterande aktier i AdderaCare.

Mot bakgrund av ovanstående, och på begäran från MedCap, har styrelsen för AdderaCare beslutat att ansöka om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq First North Growth Market. Sista dag för handel i AdderaCares aktier på Nasdaq First North Growth Market kommer att meddelas så snart AdderaCare erhållit besked därom från Nasdaq First North Growth Market.

Styrelsen har vidare beslutat att Tove Christiansson, som tidigare utsetts till ny verkställande direktör från och med den 1 mars 2023, istället tillträder tjänsten per den 4 januari 2023 och hon ersätter därmed Hugo Petit. Tove Christiansson är sedan tidigare verkställande direktör i Abilia Sverige Holding AB.

Styrelsen för AdderaCare har även, efter begäran från MedCap, beslutat att kalla till en extra bolagsstämma att hållas måndagen den 23 januari 2023, bland annat för val av ny styrelse. Kallelsen till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.